Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

foep_nappal

Előalkalmassági vizsga az óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezők számára

Előalkalmassági vizsga az óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezők számára

2022. január 20.
4 perc

2022. január 27-én és 31-én az óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezők számára előalkalmassági vizsgát szervez a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara.

A vizsga célja: lehetőséget adni a jelentkezés benyújtása előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. A sikeres előalkalmassági vizsgát az intézmények kölcsönösen elfogadják. Amennyiben a jelentkező az előalkalmassági vizsgán nem felelt meg, a felsőoktatási felvételi eljárás keretében szervezett alkalmassági vizsgán lehetősége lesz ismétlésre, javításra.


Az előalkalmassági vizsgára január 25-éig lehet jelentkezni, az óvodapedagógus szak esetében az ovodapedagogia.jgypk@szte.hu a tanító szak esetében a tanito.jgypk@szte.hu email-címen.

A fenti e-mail címen a jelentkezés szándékát kell kinyilvánítani, dokumentumot nem kell csatolni.


Az óvodapedagógus szakra jelentkezők előalkalmassági vizsgájának időpontja:

2022. január 27. (csütörtök) 9 óra

Helyszíne: Szeged, Hattyas utca 10.


A tanító szakra jelentkezők előalkalmassági vizsgájának időpontja:

2022. január 31. (hétfő) 9 óra 

Helyszíne: Szeged, Hattyas utca 10.


Kérjük, az előalkalmassági vizsgára hozzák magukkal személyes irataikat!


A JGYPK az előalkalmassági vizsga költségeit elengedi.


További információkat a fenti email-címeken, vagy a tanszéki telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

Telefonszámok:

Óvodapedagógus-képző Tanszék: +36-62-546091

Tanítóképző Tanszék, tel.: +36-662544726


Az előalkalmassági vizsga követelményei a következők:
Az alkalmassági vizsga három részből áll, a nemzetiségi szakokra jelentkezők számára lehet a negyedik rész a nyelvi alkalmassági.

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:
• a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
• a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
• a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

2. A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:
• 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:
• Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
• A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
• A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
• A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:
• hangképzési rendellenességek,
• ritmuszavarok,
• a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:
• közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
• oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
• egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
• néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
• célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
• labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
• labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
• felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:
• a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint
• a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

A tájékztató IDE kattintva elérhető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek