Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

pednap

Pedagógusnapi Ünnepi Tanácsülés a JGYPK-n - VIDEÓ

Pedagógusnapi Ünnepi Tanácsülés a JGYPK-n - VIDEÓ

2021. június 07.
17 perc

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán Pedagógusnapi Ünnepi Kari Tanácsülést tartottak, ahol több éves pedagógiai tevékenységük elismeréseként kitüntetésekben részesítették a kar pedagógusait.

A Pedagógusnapi Ünnepi Kari tanácsülést Dr. Döbör András dékán úr nyitotta meg ünnepi köszöntőjével. Kónya Kreszcensz Kristóf és Cseh Attila zenés produkciója után a JGYPK Kari Tanácsa 80. születésnapja alkalmából köszöntötte Dr. Szabó Mihály tanár urat, Professor emeritust.

Dr. Szabó Mihály sebész, gyermeksebész szakorvos, főiskolai tanár, az orvostudomány kandidátusa 2004-től vesz részt a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a gyógypedagógus hallgatók képzésében, elévülhetetlen érdemei vannak a szegedi gyógypedagógus-képzés, illetve az intézet megszervezésében.

A Gyógypedagógus-képző Intézet oktató és kutató munkájában ma is aktívan részt vesz, intenzíven publikál és előadásokat tart. Számos élettani, fejlődéstani és kórtani tárgyú monográfia és tankönyv szerzője, amelyeket már nem csak egyetemünkön, hanem a gyógypedagógus-képzés más intézményeiben is használnak az oktató kollégák. A tanár úr 2012-ben Professor Emeritus címet vehetett át.

Isten éltesse a professzor urat, további jó egészséget, örömteli, nyugodt, békés napokat, s minden jót kívánunk.A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa HONOR PRO MERITIS kitüntetést adományozott a Karunkról korábban nyugállományba vonult kollégáknak, akik hosszú időn át értékes oktatói, kutatói, pedagógiai tevékenységet végeztek karunkon, és a jogelőd Tanárképző Főiskolán, s az idén töltik be 75. életévüket.


Dr. Baricz Zsolt, nyugalmazott adjunktus, népművelő-könyvtár szakon végzett 1973-ban, majd magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1976-ban. 1981-ben szerezte meg a magyar szakos középiskolai tanári oklevelét a JATE BTK-n. Megalakulásától kezdve a Kar, illetve a jogelőd főiskola Könyvtártudományi Tanszékének oktatója volt, s lelkiismeretesen tanította a Könyv- és művelődéstörténet, olvasásszociológia, olvasáspszichológia és -pedagógia, illetve a könyvtártan tantárgyakat, amely területeken kutatásokat is végzett a 2009-ben történt nyugdíjba vonulásáig.


Jáger Ilona, nyugalmazott adjunktus, aki 1971-től nyugdíjba vonulásáig tanított az egykori Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken. Oktatói tevékenysége elsősorban a nyelv- és stílusgyakorlat oktatása volt, majd később bekapcsolódott a nyelvészet oktatásába is. Munkaköri kötelességein túl mindig sokat vállalt a közösség érdekében. Tudását folyamatosan fejlesztette. Részt vállalt az orosz üzleti nyelvi specializáció kidolgozásában. Tudása és jelleme miatt a tanszék elismert tagja volt.


Dr. Kékes Szabó Mihály 1971-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az egyetemi tanulmányait követő első két évtizedben a középiskolai tanulók társas kapcsolatai színtereinek vizsgálatával foglalkozott, az utóbbi években a pedagógusképzés történetéről jelentek meg tanulmányai. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) tagja, negyedszázadon át az OTDT Pedagógia, Pszichológia, Közművelődési és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság tevékenységét irányította. A Szegedi Tudományegyetemen 1973 óta dolgozik. A tanár úr 2007-ben az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékének főiskolai tanára lett.


Dr. Kristó Gyuláné dr. 1969-ben szerezett középiskolai tanári oklevelet magyar-német szakon a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1981-ben pályázat útján került a JGYTF Magyar Nyelvi Tanszékére tanársegédi beosztásba. Adjunktusi kinevezést 1983-ban, docensi kinevezést 1991-ben, kapott, a főiskolai tanári kinevezést 1996-ban nyerte el. A nyelvészet több területén oktatott a tanszéki szükségleteknek is megfelelően: nyelvművelést, helyesírást, leíró szófajtant és alaktant, nyelvjárástant, nyelvtörténetet, szociolingvisztikát, jelentéstant. Oktatási munkájában mindig hallgatócentrikus volt. Hallgatói közül többen helyi és országos tudományos diákköri konferenciákon eredményesen szerepeltek. Részt vett a két éve indult tanító szak tematikájának kidolgozásában, és oktat is a szakon alapozó és műveltségterületi tárgyakat.


Prof. Dr. Nagy János magyar-orosz szakos középiskolai tanári oklevelét 1970-ben vette át a JATE BTK-n. A tanár úr 1976-ban került a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékére, majd 2007 novemberétől a SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére. Oktatott a JATE BTK-n, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, a komarnói Selye János Egyetemen,1999-ben habilitált, 2005-ben az MTA doktora lett. Intézményét szolgálta, mint tanszékvezető-helyettes, intézetigazgató, a gazdasági bizottság tagja, elnöke, a tudományos bizottság tagja, elnöke, a minőségbiztosítási bizottság elnöke. Munkájáért 1985-ben „Miniszteri dicséret” oklevelet, 1996-ban „A magyar felsőoktatásért” emlékplakettet kapott; 2009-ben nyelvművelő tevékenységéért „Lőrincze-díjat” vehetett át a Szép Magyar Nyelvért Alapítványtól. Prof. dr. Nagy János nyelvész, szövegkutató. Ismert személyisége a nyelvészeti kutatásnak, a stilisztikának, a filológiának. Külföldön és itthon egyaránt sikeres a tevékenysége, Weöres-kutatásai és alakzatelemzései széles körben ismertté tették a nevét.A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa MAGISTER EMERITUS, illetve EMERITA kitüntető címet adományozott azoknak a nyugállományba vonult vezető oktatóknak, akik munkájukkal eredményesen segítették, és segítik ma is a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, valamint a testületek munkáját.


Magister Emeritus kitüntető címet kapott Dr. Bene Kálmán nyugalmazott főiskolai tanár, a tanár úr 1989-től nyugdíjba vonulásáig, 2009-ig látta el az oktatási feladatait intézményünkben. A Magyar Irodalom Tanszék utolsó tanszékvezetője volt, majd munkáját a Tanító- és Óvóképző Intézetben folytatta. Az egyik legnevesebb hazai Madách-kutatóként tartják számon, akinek munkássága nyomán karunk a hazai Madách-kutatás élenjáró műhelyévé vált. Kiemelkedő jelentőségű tananyagfejlesztői, tankönyvírói munkássága. Számos módszertani tanulmánya jelent meg. Bene Kálmán Tanár Úr pályafutása során bizonyította a Kar iránti elkötelezettségét, aktív szerepet vállalt a Kar képzéseinek megújításában, annak a gyakorlatközpontú szemléletének a továbbvitelében, amely mindig is a Főiskola majd a Kar sajátja volt.


Magister Emerita kitüntető címet kapott Fűzné dr. Kószó Mária nyugalmazott főiskolai docens, a tanárnő 1993-tól nyugdíjba vonulásáig látta el az oktatási feladatait, 2007-ig a Biológia Tanszéken, majd 2007. július 1-től a Tanító- és Óvóképző Intézetben. Felsőoktatási pályafutása alatt a kari közélet elismert alakja volt. Kiemelkedő munkát végzett a gyakorlati képzések tervezése és szervezése területén. Fontos szerepet játszott a tanító szakosok gyakorlatorientált képzésében, aktívan részt vett a tudományos életben, számos publikáció fűződik nevéhez.

Pályafutása során bizonyította a Kar iránti elkötelezettségét, aktív szerepet vállalt a Kar képzéseiben, a hallgatói tehetséggondozásban, a gyakorlatok megújításában és szervezésében, valamint annak a gyakorlatközpontú szemléletnek a továbbvitelében, amely mindig is a Főiskola majd a Kar sajátja volt.


Magister Emeritus kitüntető címet kapott Dr. Olasz Lajos nyugalmazott főiskolai docens, aki 1993-ban került a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára. Olasz Lajos nemcsak nagy munkabírású és magas színvonalon oktató kolléga, hanem nagy tapasztalatra tett szert a szakindítások előkészítését és ügymenetét illetően is. Döntő érdemei vannak abban, hogy a Tanszék, majd az Intézet olyan új képzéseket tudott indítani, mint a Társadalmi tanulmányok BA, a Kisebbségpolitika MA, a Roma integrációs tanulmányok minor, a Közösségi és civil tanulmányok MA, a Közép-Európa tanulmányok MA. Olasz Lajos nyugdíjba vonulását követően is önzetlenül közreműködik a kidolgozás alatt lévő Hon- és népismeretet osztatlan tanárszak, valamint az Emberi erőforrás tanácsadó MA akkreditációs anyagának kidolgozásában. Olasz Lajos ismeretei és szakmai tudása nagy hasznára vannak az Intézetnek és a Karnak egyaránt.A Kari Tanács Pro Facultate kitüntetést adományozott Tőkéné Dr. Molnár Gizella dékáni megbízott, főiskolai tanárnak. Dr. T. Molnár Gizella 1987-től oktatója a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolának, majd jogutód intézményeinek, jelenleg a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézetének főiskolai tanára. 1980-ban végzett a JGYTF magyar–népművelés szakán, majd PhD fokozatot szerzett a Debreceni Egyetem Történeti Doktori Iskolájában.

Kutatási területe a magyarországi kultúrpolitika története az 1920-as évek és a rendszerváltás között, valamint a magyarországi nemzetiségpolitika. A témakörben számos publikációt közölt, s több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadásokat. Tagja a Művelődéstudományi Intézetben működő KAPOCS Kutatócsoportnak, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaságnak. Több, köztük a határon is átívelő kutatási projekt kezdeményezője, szervezője és résztvevője. 2001-től a Közművelődési Tanszék tanszékvezetőjeként, majd annak jogutódjaként a Felnőttképzési Intézet intézetvezetőjeként, a művelődésszervező szak, majd a közösségszervező szak szakfelelőseként a JGYPK oktatási portfoliójának meghatározó szakjait vezette 21 éven keresztül. Az intézmény történetének egyes nehéz korszakaiban az általa vezetett és irányított képzések népszerűsége, nagy hallgatói létszáma, és a képzések bevétele komoly szerepet játszott a JGYPK önálló intézményként történő megmaradásában, sikerében.

Részt vett az Andragógia szak országos szintű létrehozásában, az andragógia MA szak, a Kulturális mediáció és a Közösségszervező BA szakok indításának felügyeletét is elláta.

2017. -től a JGYPK közkapcsolati dékánhelyettese volt, 2020-tól pedig a JGYPK kulturális fejlesztésekért felelős dékáni megbízottja, amely feladatát a rá jellemző magas színvonalon, kreatív ötleteivel, a hallgatókat és a kollégákat partnerként kezelő attitűdjével látta és látja el. Kiemelkedő eredménye volt ezen a téren a kar 90 éves szegedi jubileumához kapcsolódó ünnepségsorozat és a Kartörténeti Gyűjtemény.

Munkássága és személyisége alapján, amelyet minden esetben a Kar, az Intézmény jövőjéért elszánt tenni akarás jellemzett, mind oktatóként, mind vezetőként példaként állítható az SZTE JGYPK munkatársai elé.


A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Lippai László Lajos főiskolai docensnek, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet oktatójának, aki 2000 óta az intézet és jogelődje munkatársa. Belépése óta pályája, szakmai előmentele töretlen és példaértékű. 2008 óta az Intézet Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Szakcsoportjának vezetője, mely feladatot a szakcsoportjába tartozó kollégák iránti kiemelkedő felelősséggel végez. Oktató munkája mellett az intézetben számos egyéb feladatot is ellát: tagja a Kar Tudományos Bizottságának, valamint Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottságának, illetve a Kari Tanács választott tagja.


A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Nagy Zoltán Péter dékáni hivatalvezetőnek. Nagy Zoltán Péter a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán diplomázott fizika-technika tanár szakon 2002-ben, 2004-ben irodavezető, 2008-ban ifjúságsegítő, 2009-ben technika MA szakon. Nagy Zoltán Péter 2007-től dolgozik a Karon, 2007-től 2013-ig SZTE JGYPK Hallgatói Centrum vezetőjeként és a Hallgatói Önkormányzat irodavezetőjeként, 2013-tól 2017-ig az SZTE JGYPK Gondnoki és Műszaki Iroda vezetőjeként, majd 2017-től napjainkig az SZTE JGYPK Dékáni Hivatal vezetőjeként. Emellett 2009-től óraadó tanárként dolgozott a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézetben, az ifjúságsegítő, majd a közösségszervező képzés ifjúsági közösségszervezés specializációjában. Ezen munkakörökben az elmúlt 15 évben komoly szervezőmunkát fejtett ki az ifjúsági-hallgatói projektek, azon belül is a kari hallgatói szolgáltatások területén, valamint a beszerzések, és műszaki felújítások koordinálásban. Munkáját mindenkor jellemezte az e területen elvárt szabályokban történő gondolkodásmód. Lelkes tevékenysége meghatározónak nevezhető a Kar jelenlegi műszaki állagának, arculatának megőrzése és fejlesztése területén. Szervező munkájának alapja mindenkor a segítőkészség, és a tenni akarás volt.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Dr. habil. Radács Marianna főiskolai tanárnőnek, a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék oktatójának. A tanárnő 2007-től dolgozik oktatóként Karunkon. Rendkívül magas színvonalú oktató munkája mellett kutatói habitusa is kiváló. Oktatóként minden felsőoktatási képzési szint munkájában aktívan részt vett. Jelenleg FOSZ képzések szakirányfelelőse. A Kar közéleti tevékenységében is aktívan részt vállal. A Környezet-toxikológiai Kutató Műhely Dr. Juhász Anna akkreditált TÜV Partner Laboratóriumának kutatási és projektvezetője. Több éven át bizonyítottan eredményes és színvonalas munkával van jelen kari közösségünkben.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Dr. Molnár Zsolt adjunktusnak, a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék oktatójának, aki 2011-től dolgozik Karunkon. Kutató és oktató munkája kifogástalan, hallgatókkal való kapcsolattartása kiváló. Dr. Molnár Zsolt különösen jelentős plusz munkát végez a tanszék Környezet-toxikológiai Kutató Műhelyének Dr. Juhász Anna akkreditált TÜV Partner Laboratóriumában, ahol a dokumentációs operatív vezetői feladatokat látja el. Aktívan dolgozik a tehetséggondozásban; TDK és a Ph.D. hallgatói témavezetésekben.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Dr. Pető Bálint adjunktusnak, a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet oktatójának.

Tanár úr 2011 óta a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet oktatója, elsősorban kommunikációval és médiával kapcsolatos kurzusokat tart, nagy óraszámban, mind a hallgatók, mind a szakfelelősök megelégedésére. Oktatói tevékenységére jellemző a magas szakmai színvonal, a jó előadókészség, a segítőkészség és a precizitás. Oktatói és kutatói munkája mellett aktív tevékenységet folytat a Kar nemzetközi kapcsolatainak bővítése terén, illetve az intézeti közösségépítő munkában. A tanár úr 2017 óta a Délvidéki Szemle című folyóirat szerkesztője.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Rácz László Dezső ügyvivő szakértőnek, a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék munkatársának, aki elektromérnökként oktatási feladatokat is ellátott a korábbi Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzésben. A tanszéken futó tudományos projektekben az elektromágneses tér hatásainak vizsgálatában folyamatosan és eredményes vesz részt. A Dél-Alföldi Régió elektromágneses szennyezési térképének pontszerű kialakítását ő valósította meg és annak karbantartását is folyamatosan végzi terepi mérésekkel. A Környezet-toxikológiai Kutató Műhely Dr. Juhász Anna Laboratóriumi Egységének akkreditációs felkészítésébe szintén heroikus munkával és szakmai hozzáértéssel kapcsolódott be.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Asztalos Andrea adjunktusnak az Ének-zene Tanszékről, aki 2018-ban történt belépése óta energikusan, pontosan és következetesen végzi oktatói munkáját. Rövid tanszéki működése alatt több tanterv fejlesztési javaslata volt, kidolgozott egy új szakirányú továbbképzést is. Az ének-zene szakmódszertan és a hozzá kapcsolódó tevékenységek a tanszéken az ő vállán nyugszanak, emellett tárgyai még: a szolfézs, a zeneelmélet, a népzene, a művészetközvetítés módszertana, a gyermekhangképzés elmélete és gyakorlata. Asztalos Andrea fáradhatatlanul dolgozik, kutat, oktat és újabbnál újabb ötleteit valósítja meg.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Gál Anikó adjunktusnak, a Szociálpedagógus-képző Tanszék oktatójának. A tanárnő 2007-2013-ig a Gyógypedagógus-képző intézet oktatója, gyakorlatvezetője, szervezője volt. 2013-tól oktatója a Szociálpedagógus-képző Tanszéknek, ahol főként pedagógiai és gyógypedagógiai tárgyakat oktat, de rendszeresen tart órákat a tanító- és az óvodapedagógus-képzésben is. Gál Anikó az elmúlt 14 esztendőben fáradhatatlanul vett részt a korábbi TOKI majd API oktatási, kutatási, hallgatói tehetséggondozási, képzésfejlesztési feladatiban. Munkáját minden esetben nagy körültekintéssel és igényességgel végzi.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Kovács Krisztina Ágnes főiskolai docensnek, az Óvodapedagógus-képző Tanszék oktatójának. A tanárnő 2014 óta oktat a Juhász Gyula Pedagógusképző Karának óvodapedagógus BA-képzésében. Részt vett a szak tantárgyainak tartalmi kidolgozásában, fejlesztésében és oktatásában. Dr. Kovács Krisztina Ágnes munkáját oktatóként és kutatóként egyaránt a precizitás és a pontosság jellemzi.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Molnárné dr. Urbanik Tímea főiskolai docensnek, a Művelődéstudományi Intézet oktatójának. Docens Asszony 2016 óta a könytárostanár képzés szakfelelőseként látja el folyamatosan magas színvonalú oktatási és kutatói munkáját, mind a kollégák, mind a hallgatók elégedettségére. Tagja és egyik kezdeményezője a Művelődéstudományi Intézetben működő KAPOCS Kutatócsoportnak.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. habil. Nóbik Attila egyetemi docensnek, a Tanítóképző Tanszék tanszékvezetőjének. A tanár úr 2016. szeptembere óta karunk oktatója. A karon töltött majd öt esztendő alatt mind oktatóként, mind kutatóként, valamint a kari közéletben betöltött szerepét tekintve is bizonyította, hogy elkötelezett a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar iránt.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Szarvas-Domonkos Krisztina ügyvivő szakértőnek, a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet dolgozójának.

A kolléganő 2008 óta oktatásszervező a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, kezdetben a Szakképzési Intézet OKJ és egyéb felnőttképzéseinek oktatásszervezőjeként tevékenykedett, amely munkáját precízen, felelősségteljesen, a határidőket és a folyton változó jogszabályi környezetet figyelembe véve végzett. 2019 óta magas szinten látja el a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet egyik legnagyobb hallgatói létszámú, a televíziós műsorkészítő FOSZ szakhoz kapcsolódó ügyintézői, illetve az Intézet titkárságvezetői, adminisztratív feladatait. Kollégái és a hallgatók körében nagyon népszerű segítőkész attitűdje, kedvessége és szorgalma miatt.A Kari Tanács Az Év Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott azon személyek részére, akik a Karon több éven át kiemelkedő eredménnyel folytattak oktató tevékenységet, tanították, nevelték, mentorálták a Kar hallgatóit, és erkölcsi, emberi magatartásuk példaként állítható az ifjúság elé.

Az Év Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Sütő Erika tanársegéd, a Művelődéstudományi Intézet oktatója, aki a Közösségszervezés BA képzésben résztvevő hallgatókkal kimagaslóan jó és szakmai tekintetben hatékony kapcsolatot tart fenn. Ennek eredményeként az Intézet és egyben a Kar fontos, évenkénti, nagy hagyományokkal rendelkező Közművelődési Konferenciájának hallgatói szervezését projektmódszertannal mentorálja kiemelkedően sikeresen. A Sütő Erika által képviselt és magvalósított módszertan kimagaslóan eredményes, a hallgatók irányába kialakított mentori attitűdje példamutató. Az önmagával és a hallgatókkal szemben egyaránt képviselt rendkívül igényes és alapos oktatói munkája a többi kurzusa esetében is kiemelkedő.


A Kari Tanács Az Év Fiatal Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott azon személyek részére, akik a Karon több éven át kiemelkedő eredménnyel folytattak oktató tevékenységet, tanították, nevelték, mentorálták a Kar hallgatóit, és erkölcsi, emberi magatartásuk példaként állítható az ifjúság elé, aki a 40. életévét még nem töltötte be.

Az Év Fiatal Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést kapta Győri-Dani Dóra tanársegéd, a Szociálpedagógus-képző Tanszék oktatója. A tanárnő 2014 óta a Kar oktatója külső óraadóként, majd 2016 szeptemberétől tanársegéd a Szociálpedagógus-képző Tanszéken. 2019 óta fiatal oktatóként választott tagja az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Intézeti Tanácsnak és a Ne csak beszéljünk róla! kutató műhelynek. A Tanárnő folyamatosan képezi magát, a karon töltött évek alatt 13 különböző továbbkézésben vett részt. Győri-Dani Dóra egy személyben testesíti meg mindazt, ami a felsőoktatás egy fiatal oktatótól elvár: magas szintű tudományos munkát végez, emellett nagyszámú órát tart, hallgatói mentorálást folytat kiemelkedő mennyiségben és minőségben. Részt vesz az Erasmus oktatói mobilitás programjában, és önkéntes munkájával példát mutat a fiatalok számára is.A Kari Tanács javaslatára a dékán úr tanácsosi címeket adományozott azoknak a nem oktató munkatársainknak, akik tartósan magas színvonalú, kiemelkedő munkát végeznek a kar érdekében.


Főtanácsosi kinevezést kapott Faragó Zita, a Tanulmányi Osztály vezetője.

A kolléganő 2005 óta aktív tagja az SZTE JGYPK Tanulmányi Osztályának, 2015 szeptembere óta annak megbízott vezetője, 2017 óta osztályvezetője. Egyetemi végzettséggel és magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik. Munkáját lelkiismeretesen és kiválóan végzi, szakmai tudása és a Kar iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. 2016-ban tanácsosi címet kapott.


Tanácsosi kinevezést kapott Királyné Zoltai Noémi ügyvivő szakértő

A kolléganő 2003 óta oktatásszervező a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. A nagy hallgatói létszámú óvodapedagógus szakhoz kapcsolódó ügyintézői feladatokat 2006 óta látja el, melyeket pontosan, felelősségteljesen és a határidőket betartva teljesíti. Az Óvodapedagógus-képző Tanszék egyedüli ügyintézője, emellett a hallgatói és az oktatói egyéni és közösségi munkához kapcsolódó sokrétű szervezési feladat megbízható és eredményes koordinálója.


Tanácsosi kinevezést kapott Ocskó Adrienn ügyvivő szakértő

A kolléganő a pályafutását az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken kezdte, majd a Nemzetiségi Intézetben folytatta, mint ügyintéző. Ügyvivő szakértőként a kar MTMT-adminisztrátorként segíti azt a munkát, amelyet a kar tudományos munkájának minőségét és láthatóságát hivatott javítani. Ezen feladaton kívül ellátja még a Tudományos Bizottság és a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsnak a titkári feladatát is.


Tanácsosi kinevezést kapott Balázs Katalin külügyi és innovációs irodavezető

A kolléganő 2015. óta Karunk nem oktató dolgozója. 2020-ban irodavezetői kinevezést kapott a Külügyi és Innovációs Irodában. Egyetemi végzettséggel és magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik. Munkáját lelkiismeretesen és kiválóan végzi.


Tanácsosi kinevezést kapott Rózsa Ilona ügyvivő szakértő

Rózsa Ilona 2009. óta Karunk főállású dolgozója. A Szakképzési Központ oktatásszervezőjeként kezdte pályafutását. 2017. óta a Dékáni titkárság ügyintézője. Amellett, hogy a közkapcsolati dékánhelyettesnek nyújt mindennapos segítséget, az értekezletek jegyzőkönyv vezetését is pontosan precízen vezeti. Munkáját lelkiismeretesen végzi.


Tanácsosi kinevezést kapott Sas Gabriella oktatási irodavezető

A kolléganő 1999. óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen, 2019. óta Karunk dolgozója, ez idő óta vezeti az Oktatási Irodát. Rendelkezik minden olyan kompetenciával, amely egy Kari oktatási tevékenység átlátásához és naprakész kimutatásához szükséges. Munkáját lelkiismeretesen és kiválóan végzi, szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen. Az oktatási tevékenységünk digitalizálásával (hálótervek, szabályzatok, kurzus felelősök, stb. …) nagyban megkönnyíti a Dékán és az Oktatási dékánhelyettes munkáját.A karhoz való hűséget, a hosszú évek óta végzett odaadó munkát jutalmazza a Honor pro Labore.


Honor pro Labore I. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 10 éve folyamatos munkájáért:

Dr. Osváth Viola főiskolai docens Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Boscu Katalin műszaki szolgáltató Dékáni Hivatal

Dr. Hosszu Tímea adjunktus Gyógypedagógus-képző Intézet

Dr. Győri Ferenc József főiskolai docens Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék

Dr. Dózsa Gábor főiskolai docens Technika Tanszék

Dr. Dudás Tünde adjunktus Technika Tanszék

Vári Beáta ügyvivő szakértő Testnevelési és Sporttudományi Intézet


Honor pro Labore II. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 20 éve folyamatos munkájáért:

Dr. Lippai László Lajos főiskolai docens Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Tóth Attila tudományos segédmunkatárs Informatika Alkalmazásai Tanszék

Dr. Bakti Mária főiskolai docens Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Dr. Szász András főiskolai docens Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék


Honor pro Labore III. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 30 éve folyamatos munkájáért:

Kiss Mária Rita főiskolai docens Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

Tiszai László ügyvivő szakértő Dékáni hivatal

Joóbné Czifra Éva tanársegéd Ének-Zene Tanszék

Magonyné dr. Varga Emőke főiskolai tanár Óvodapedagógus-képző Tanszék

Oláh Ferenc Ernő mesteroktató Tanárképző Tanszék


Honor pro Labore IV. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 40 éve folyamatos munkájáért:

Kiss János műszaki szolgáltató Rajz-Művészettörténet Tanszék

Minden díjazott kollégánknak gratulálunk és munkájukhoz további sikereket, jó egészséget kívánunk!

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

 • *
  már
  6
  SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  11:00 - 18:00
  SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  11:00 - 18:00
 • *
  már
  9
  SZTE JGYPK Rajz-és művészettörténet Tanszék földszintje, a frissen felavatott Vinkler Galéria aulája (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  16:00 - 18:00
  SZTE JGYPK Rajz-és művészettörténet Tanszék földszintje, a frissen felavatott Vinkler Galéria aulája (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
  16:00 - 18:00

Kapcsolódó hírek