Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

pedbor

Pedagógusnapi ünnepi Kari Tanácsülés karunkon - Galériával

Pedagógusnapi ünnepi Kari Tanácsülés karunkon - Galériával

2020. június 29.
11 perc

Június 26-án Pedagógusnap alkalmából kari elismeréseket adott át Dr. Döbör András dékán úr.

Kedves szokás a karon, hogy a pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen köszöntöttük azokat a nyugdíjas kollégáinkat, akik ebben az évben töltik be 80., vagy további születésnapjukat. Sajnos ebben az évben a személyes köszöntés elmaradt az idősebb kollégák egészségének megóvása érdekében, azonban a dékán úr postai úton fejezte ki a kar nagyrabecsülését és köszönetét a JGYPK Kari Tanácsa nevében az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából Bakacsiné dr. Gulyás Mária, Dr. Berecz Árpádné, Szathmáry Gyöngyi és Dr. Gyetvai György részére, akiknek ezúton is további jó egészséget, örömteli, nyugodt, békés napokat, s minden jót kívánunk. Hasonlóképpen, az egészségük megóvása érdekében nem kerülhetett sor személyesen a nyugdíjas kollégáknak szánt kitüntetések és címek átadására sem.
A rendezvényen dékán úr köszöntője után szűkebb körben a kari kitüntetések átadására került sor.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa HONOR PRO MERITIS kitüntetést adományozott a Karunkról korábban nyugállományba vonult kollégáknak, akik hosszú időn át értékes oktatói, kutatói, pedagógiai tevékenységet végeztek karunkon, és a jogelőd Tanárképző Főiskolán, s az idén töltik be 75. életévüket. A kitüntetést, az oklevelet és a dékán úr Kari Tanács nevében küldött jókívánságait postai úton kapták meg a következő kollégák: Dr. Budai Julianna, Dr. Györke Zoltán, Dr. Herzfeld Rozália, Dr. Pordány László, Dr. Szabó Tibor.


A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa MAGISTER EMERITUS, illetve EMERITA kitüntető címet adományozott azoknak a nyugállományba vonult oktatóknak, akik munkájukkal eredményesen segítették, és segítik ma is a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, valamint a testületek munkáját.

Magister Emerita kitüntető címet kapott Szabady Józsefné dr. Békési Magdolna, aki 1974-től nyugdíjazásáig, 2013-ig oktatott az Ének- zene Tanszéken, és jelenleg is segíti a tanszék tevékenységét.

Magister Emeritus kitüntető címet kapott Dr. Varga Imre, aki a Gyógypedagógus-képző Intézet munkatársaként dolgozott 2003-tól 2013-as nyugdíjba vonulásáig, de a mai napig oktató tevékenységet folytat az intézetben, segítve annak szakmai tevékenységét.


A Kari Tanács Pro Educatione – Életmű-díj kitüntetést adományozott Dr. Gálfi Márta habilitált tanszékvezető főiskolai tanárnak.
A tanárnő 1998 óta karunk oktatója, 2011 óta az Alkalmazott Természettudományi Intézet Biológia és Környezeti Nevelési Tanszékének vezetője. Pályáját kezdettől fogva mindvégig az igényes, magas színvonalú tudományos tevékenység jellemezte, amelyet a személyes karrier mellett a tanszék munkájának és elismertségének érdekében is hatékonyan folytatott és használt fel. Tudományos törekvései és eredményei egyetemi szinten is elismerésre méltóak. Számos szakindítási folyamat lefolytatása, magas színvonalú oktatási tevékenysége mellett a tanszéken létesített és folyamatosan fejlesztett Környezet-toxikológiai Kutató Műhely Laboratóriumi egységének működtetése és elismertetése is a nevéhez fűződik.

A Kari Tanács Pro Educatione kitüntetést adományozott Dr. Olasz Lajos főiskolai docensnek, aki 1994-től az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék és jogelődei munkatársa.
A tanár úr több évtizedes oktatói pályája során nemcsak a tanszék szakjain tanuló hallgatóknak adta át tudását, de az általánosan művelő tárgyak, illetve a szabadon választható kurzusok előadásain is. Nem csak nagy tudású oktatója a karnak, de az oktatást támogató közösségi feladatokat is nagy munkabírással, alaposan, ugyanakkor példaadó szerénységgel látja el. Az utóbbi évtizedekben több szak kidolgozásának volt az adminisztrációs motorja, összefogója, szerkesztője. Intézetvezető helyettesként a hallgatók és az oktatók pozitív kapcsolatának támogatója.

A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Dr. Kakuszi Béla Péter intézetvezető főiskolai tanárnak, a korábbi Tanítóképző, jelenlegi Alkalmazott Pedagógiai Intézetből.
A tanár úr 1998 óta dolgozik a karunkon, először a Magyar Irodalom Tanszéken, majd a Tanítóképző szakcsoportban folytat színvonalas oktatási tevékenységet, utóbbinak 2009-től szakcsoportvezetője, majd tanszékké válása után tanszékvezetője. 2015-től az intézetvezetői feladatokat is elvállalta. Tevékenyen részt vett az utóbbi évek legnagyobb feladatában, az intézeti struktúra átalakításában, illetve az intézetben folyó képzések reformjában, modernizálásában, hozzájárulva a képzések színvonalának emeléséhez.

A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományozott Nagyné dr. Sulyok Hedvig tanárnőnek, a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egyetemi docensének.
A tanárnő 1977 óta dolgozik a karon, illetve még a jogelőd főiskolán, korábban az orosz, majd az olasz tanárképzésben, most pedig a jelenlegi tanszékén. Szakmailag kiemelkedő oktatói munkája mellett elismerésre méltó közösségi tevékenységről, rugalmasságról, megbízhatóságról tett tanúbizonyságot. Csendes szolgálatát és elkötelezettségét példaértékűnek tartja a közvetlen környezete és a kari közösség is.

A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Dr. Bucin Mihaela tanszékvezető főiskolai tanárnak, a Román Nemzetiségi Tanszék vezetőjének.
A tanárnő 1999 óta dolgozik karunkon, s vesz részt a román nemzetiségi szakos hallgatók színvonalas oktatásában. Tevékenysége emellett az oktatásszervezés és fejlesztés, valamint a tudományos kutatás területén is kiemelkedő. 2010 óta vezeti a Román Nyelv és Irodalom Tanszéket, s mint tanszékvezető folyamatosan koordinálja az oktatást, fejleszti tanszéke képzéseinek a struktúráját, oktatási segédanyagokat készít. A felsőoktatási reformokhoz rugalmasan alkalmazkodva új képzési struktúrákat, curriculumokat dolgozott ki.
Hivatása iránt mélyen elkötelezett, s ezt az elkötelezettséget az is jelzi, hogy helyesen látja: a nemzetiség tagjainak közös kulturális kódra van szüksége, s ezt a közös identitáskódot a gyerekeknek az iskolában a tanárok közvetítik. Ez az alapszemlélet határozza meg nemcsak saját oktatói munkáját, hanem tanszékvezetői tevékenységét is.

A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Dr. Fizel Natasa főiskolai docensnek, a Szociálpedagógus-képző Tanszék vezetőjének, aki 2009 óta dolgozik a karunkon.
Frissen megbízott vezetőként oroszlánrészt vállalt az Alkalmazott Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításában, az önálló Szociálpedagógus-képző Tanszék létrehozásában, az infrastrukturális feltételek megteremtésében, a tanszék humánerőforrásának és oktatási portfóliójának átalakításában és megszervezésében. Vezetésével a szociálpedagógia szak számára új – a munkaerő-piac igényeihez igazodó – hálóterv került kidolgozásra, megteremtve a kari humánerőforrását a képzésnek. Kidolgozója és szakfelelőse a Tanulási és pályatanácsadási pedagógus szakirányú továbbképzésnek is.
2018-ban szervezőként aktívan részt vett a tanárképzés Szegedre kerülésének emlékére „90 éve Szegeden” címmel megrendezett központi események megszervezésében, különösen kitűnt az évfordulóra rendezett neveléstörténeti konferencia szervezőjeként. A neveléstörténet szakterületén magas szintű tudományos eredményekkel képviseli karunkat.

A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott az intézeti tanács és a kari vezetés közös előterjesztésére Dr. Keczer Gabriella habilitált egyetemi docensnek, a Művelődéstudományi Intézet oktatójának és a Külügyi és Innovációs Iroda leköszönő irodavezetőjének.
A tanárnő 2010 óta tagja a Művelődéstudományi Intézetnek, folyamatosan magas színvonalú oktatási és kutatói munkát folytat, bekapcsolódik az intézeti programokba, mind a kollégák, mind a hallgatók számíthatnak rá, szakfelelősi és szakirányfelelősi munkáját is magas színvonalon látja el.
2017 óta a Kar Külügyi és Innovációs Irodájának irodavezetőjeként meghatározó szerepet játszott a kari teljesítménymérési rendszer kidolgozásában és sikeres bevezetésében. Felelősségteljes és odaadó munkájával, objektivitásával nagyban hozzájárult, hogy az egyetemen ahhoz a néhány karhoz tartozzunk, amelyen létezik és működik a teljesítménymérési rendszer. Ezzel elősegítette a kar sikeres szereplését MAB látogatóbizottság előtt is.

A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott Galacné Kaló Tímea tanácsos asszonynak, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet munkatársának.
A kolléganő képzettsége messze meghaladja a munkaköréhez szükséges végzettségi szintet, angol nyelvtanár, egészségtan-tanár, legutóbb gyógypedagógus végzettséget szerzett. Ennek okán az intézet rendszeresen felkéri óraadó tevékenységre is, amit közmegelégedésre folytat, angol nyelvtudása pedig kiválóan hasznosul az intézet nemzetközi kapcsolataiban. Kollégái véleménye szerint az intézet motorja, segítőkészsége, ügykezelése, kedves személyisége példaértékű.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Bakti Mária intézetvezető főiskolai docensnek az Alkalmazott Humántudományi Intézetből.
A tanárnő 2000 óta karunk munkatársa, s az eltelt közel húsz év alatt nagy odaadással és hozzáértéssel, elkötelezetten végezte oktatói tevékenységét, majd vezetőként is magas színvonalú teljesítmény és a kar iránti odaadás jellemzi. Vezeti a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszéket is, folyamatosan keresi a tanszék lehetőségeit a megváltozott oktatási körülmények között. Emellett a kari vezetést azzal segíti, hogy nyelvtudását és kompetenciáit a kar külügyi kapcsolataiban kamatoztatja, támogatva a Külügyi Iroda munkáját és vezetve a Külügyi Bizottságot.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Bene Zoltánné Dr. Pusztai Virág adjunktusnak a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet munkatársának.
A tanárnő 2014 óta dolgozik a karon, kiváló oktatói és tudományos tevékenységével egyenletesen magas színvonalú munkát végez. Odaadóan fejleszti a rábízott hallgatók kompetenciáit, tudományos teljesítményét pedig jól mutatja a közelmúltban kiválóan elkészített és megvédett disszertációja. Azonban nem csak ezzel tűnik ki, hanem azzal is, hogy tehetségét a kar szolgálatába állítva folyamatosan segíti a Kulturális Iroda és a Kommunikációs Iroda munkáját, a JGYTV műsorainak készítésében részt vesz, és rendszeresen közreműködik a kari rendezvényeken és ünnepségeken – ahogyan ezt a mai napon is tapasztalhatjuk, s amit ezúton is köszönünk.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Bozsó Renáta mesteroktató kolléganőnek a Művelődéstudományi Intézetből.
A tanárnő 2002 óta munkatársa a Művelődéstudományi Intézetnek, folyamatosan magas színvonalú oktatói munkát folytat, elkötelezetten támogatja a hallgatók fejlődését. Bekapcsolódik az intézeti programokba, kutatási projektekbe, amelyekben egyenletesen megbízható és magas teljesítményt nyújt, sőt egyetemi projektekben is közreműködik. Kiemelkedő szorgalommal és kötelességtudattal látja el a feladatait, mind a kollégák, mind a hallgatók számíthatnak rá.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Dudás Tünde adjunktusnak, a Technika Tanszék munkatársának.
A tanárnő 2010 óta tanít a karon, elsősorban anyagtechnológiai és szakmódszertani tárgyakat. A hallgatókkal és a kollégákkal jó kapcsolatot ápol. Különösen fontos teljesítménye az utóbbi évek nagy kurzustematikai átalakításaiban való tevékeny részvétel, a tematikák tanulási eredmény alapú oktatáshoz való igazítása.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Dr. Osváth Viola adjunktusnak az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetből.
A tanárnő 2014 óta dolgozik az intézetben, fokozatot 2017-ben szerzett. Munkáját felelősséggel végzi, oktatói tevékenysége kiváló, a hallgatók bizalommal fordulhatnak hozzá. Önként vállalt munkája az intézet MTMT adminisztrátori feladatának ellátása, amit lelkiismeretesen és hatékonyan végez az oktatási és a kiemelkedően eredményes kutatói munka mellett.

A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Veres Ildikónak, a Kommunikációs Iroda és a Juhász Gyula Kiadó munkatársának.
A kolléganő 2014 óta dolgozik a karon, a kiadó munkatársaként tördelői feladatokat lát el. Munkáját egyenletesen magas színvonalon végzi, lelkiismeretesen és pontosan gondozza a rábízott kiadványokat, nemcsak a kiadó által megjelentetett könyveket, hanem a kar kiadványait is. Egyebek között az ő munkájának köszönhető a Kari Közlöny tartalmilag és esztétikailag is kimagasló megjelenése, a 90 éves évfordulós programfüzet és az ehhez kapcsolódó más tördelői feladatok megvalósulása is.

Tanácsosi kinevezést kapott Szegfű Szilvia ügyvivő szakértő, a Rajz-Művészettörténet Tanszék munkatársa, nagy szakértelemmel, fáradhatatlanul és lelkiismeretesen végzett pontos, alapos munkájáért.

A karhoz való hűséget, a hosszú évek óta végzett odaadó munkát jutalmazza egy új kari kitüntetés, a Honor pro Labore, amelynek átadására most először kerül sor.
Honor pro Labore III. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 30 éve folyamatos munkájáért:
Dr. Burján Mónika főiskolai docens Modern nyelvek és kultúrák Tanszék
Domokos Mihály mesteroktató Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszék
Dr. Sós Katalin Általános és Környezetfizika Tanszék

Honor pro Labore II. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 20 éve folyamatos munkájáért:
Dr. Bernáth András adjunktus Modern nyelvek és kultúrák Tanszék –betegsége miatt későbbi időpontban veszi át
Kovács-Berta Renáta ügyvivő szakértő Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Németh Tünde ügyvivő szakértő Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet
Ocskó Adrienn ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal
Patkósné Dr. Hanesz Andrea adjunktus Művelődéstudományi Intézet
Dr. Rácz Lajos intézetvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
Szarvas Júlia mesteroktató Modern nyelvek és Kultúrák Tanszék
Tanács Mária ügyvivő szakértő Tanulmányi Osztály
Dr. Tarkó Klára habilitált intézetvezető főiskolai tanár Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

Honor pro Labore I. fokozat elismerést kapott a karon eltöltött 10 éve folyamatos munkájáért:
Dobó Andrea testnevelő tanár Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék
Dr. Fizel Natasa főiskolai docens Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Fodor Katalin ügyviteli alkalmazott Dékáni Hivatal
Dr. Kelemen András Félix főiskolai docens Informatika Alkalmazásai Tanszék
Kiss Attila mesteroktató Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet
Máténé Homoki Tünde tanársegéd Gyógypedagógus-képző Intézet
Meszlényi-Lenhardt Emese tanársegéd Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék
Dr. Pálmai Judit adjunktus Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék
Roskó Gábor egyetemi docens Rajz-Művészettörténet Tanszék
Rózsa Ilona ügyvivő szakértő Dékáni Hivatal
Sütő Erika tanársegéd Művelődéstudományi Intézet
Tóthné Dr. Aszalai Anett főiskolai docens Gyógypedagógus-képző Intézet
Ujvári Orsolya ügyvivő szakértő Gyógypedagógus-képző Intézet
Vetró Tímea ügyvivő szakértő Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet

Karunkról az idén a Discipuli pro Universitate díjat Mészáros Janka végzős óvodapedagógus hallgató kapta, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Mészáros Janka az Óvodapedagógus-képző Tanszék demonstrátoraként több alkalommal vállalta a szak hallgatóinak közösségét segítő és építő kulturális és szakmai rendezvények megszervezését és lebonyolítását. Önkéntesként működött közre több fesztivál megszervezésében és csapatversenyek koordinálásában. A Kari Tanács üléseinek a HÖK képviselőjeként aktív résztvevője volt, 2018-19-ben a HÖK tanulmányi referenseként dolgozott. Tanulmányait kiemelkedő eredménnyel végezte, melyet többek közt az is bizonyít, hogy 2019-ben, Erasmus-ösztöndíj keretében, a Zürichi Egyetem hallgatója lehetett, s tanulmányait az idén eredményesen befejezte.

Több éves hagyomány, hogy az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzata elismerő oklevelet adományoz egy, a karunkon oktató kollégának a hallgatói közéletért végzett munkájáért.
Az elismerést ebben az évben a HÖK döntése értelmében Dr. T. Molnár Gizella főiskolai tanár, dékánhelyettes kapta.

Képek:

Ünnepi Tanácsülés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek