Bezár

SZTE JGYPK Hírarchívum

szakiranyu_tovabbkepzesek

Szakirányú továbbképzések a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

Szakirányú továbbképzések a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

2018. június 14.
12 perc

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Mi a képzés célja? – A szakirányú továbbképzések célja gyakorlati tudás átadása és a már meglévő szakmai tapasztalat bővítése az adott területen. Ezek a képzések igazodnak a munkaerő-piaci és a gazdasági szféra változásaihoz, és a képzési idő végén szakirányú szakképzettséget igazoló oklevelet adnak.


Meddig lehet jelentkezni? – 2018. június 30.


Mikor kezdődnek a képzések? – 2018. szeptember 10.


Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

• a szakirányú továbbképzéshez előírt oklevélmásolatot

• szakmai önéletrajzot

• 1 db kis méretű, saját névre megcímzett, felbélyegzett borítékot


Hogyan lehet jelentkezni? – Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével, a mellékletek csatolásával és ezek Tanulmányi Osztályon történő határidőre leadásával.


Mennyibe kerül a jelentkezés és hogyan fizethető be? – A jelentkezés díja 2000.- Ft, és az SZTE JGYPK által kiadott csekken történő befizetéssel lehetséges.A már megszerzett tudás elmélyítésére nemcsak a mester- és doktorandusz képzések alkalmasak, hanem az úgynevezett szakirányú továbbképzések is, melyek minimum 2, de legfeljebb 4 félévesek. A képzés során a hallgató szakirányú szakképzettséget és azt tanúsító oklevelet szerez. A szakirányú továbbképzés feltétele a már meglévő alap- vagy mesterfokozat, vagy korábbi főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettség és az azt tanúsító oklevél. Fontos tudni, hogy ezek újabb végzettséget nem adó képzések, a továbbképzések speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárulnak. A hallgató gyakorlati tudást szerezhet a szakterületén, illetve fejlődési és továbbtanulási lehetőséget ad. Alkalmazkodik a gazdasági szféra és a munkaerőpiac igényeihez. (oktatas.hu)Milyen szakirányú továbbképzések közül választhatok? (A képzés nevére kattintva további információ érhető el az adott képzésről.)


•Andragógus pedagógus

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iskolai rendszerű felnőttoktatásban és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben eredményes oktatási, képzési tevékenységet tudnak végezni, és képesek ellátni a tanulási-tanítási folyamattal kapcsolatos tervezési, szervezési és értékelési feladatokat. A képzésben résztvevők elsajátítják a felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságait, a kompetenciafejlesztés lehetőségeit, az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák beszámításának módszereit, a felnőttoktatás korszerű módszereit és munkaformáit.

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.


•Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor

A képzés során a különböző alapszakmákban (pl. pedagógusképzés, társadalomtudományok, természettudományok, orvos- és egészségtudományok, nemzetvédelmi és katonai, hittudományi, művészet és sporttudományi) dolgozó résztvevők napi munkájának ellátásához szükséges szakmai és módszertani ismereteit kívánjuk a kisebbségi csoportok körébe sorolható (nemzeti és etnikai csoportok, a nők, a fogyatékossággal élők, a vallási kisebbségek és a homoszexuálisok) , illetve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztését, társadalmi integrációját, egészség-esélyegyenlőségét segítő alapismeretekkel, alapkészségekkel bővíteni.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, nemzetvédelmi és katonai, hitéleti, művészet és sporttudomány képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.


•Egészségfejlesztő mentálhigiéné

Alapvető célunk az volt, hogy az interszektoralitás és multidiszciplinaritás szempontjait figyelembe véve olyan képzést indítsunk, mely egyszerre képes egészségfejlesztő és mentálhigiénés ismereteket nyújtani különböző előképzettségű diplomások számára. A képzés fontos feladata, hogy a résztvevők - pedagógusok, óvónők, védőnők, menedzserek, népművelők, lelkészek, orvosok, jogászok, rendőrök, katonatisztek, stb. - közös nyelvet alakítsanak ki. A képzés elsősorban nem önálló szakma létrehozását szolgálja, hanem olyan ismereteket, képességeket, szemléletet közvetít, melyeket a legkülönfélébb szakterületeken dolgozók saját eredeti képzettségükbe és ezáltal munkájukba integrálva nagy társadalmi haszonnal alkalmazhatnak. A szakon végzett hallgatók ismerik az egészségtudományok alapvető modelljeit, az egészségfejlesztés elméleteit és módszertanát a különböző életkorú és társadalmi helyzetű csoportokra alkalmazva. Medicinális, népegészségtani, család-és életmódszociológiai ismereteik révén komplexen látják az egészséggel kapcsolatos kérdéseket. Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismereteik segítik a személyiség jobb megismerését és megalapozzák a szakszerű beavatkozási lehetőségeket.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettség.


•Gyakorlatvezető mentorpedagógus

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

A részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító, tanár, szakoktató szakképzettség.


•Kollégiumi nevelő

Az elmúlt időszak társadalmi kihívásai számos feladatot rónak a bentlakásos intézmények pedagógusaira. Ezekre a változásokra csak megfelelően felkészült szakemberek tudnak releváns válaszokat adni. Ezért azzal a céllal indul a képzés, hogy a bentlakásos intézmények, alap-és középfokú kollégiumok és gyermekotthonok számára azoknak a pedagógusoknak nyújtson továbbképzési lehetőséget, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek lesznek a színtér-specifikus szocializációs, szociális, motivációs, életmód mintaadó, tanulást támogató, tudás- és értékközvetítő, személyiségfejlesztő intézményi funkciókat segíteni; a helyi szükségletekhez igazodó intézményi programokat, egyéni és csoportos tevékenységeket megtervezni, értékelni. A továbbképzés jelentős segítséget nyújthat mindazon érdeklődők számára, akik érzékelik, hogy a társadalmi környezet változásának hatására kiszélesedtek az iskola falain túli művelés, a többlet tudás közvetítésének, a tehetséggondozásnak és az esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségei, és ennek megfelelően magas szintű elméleti, mesterségbeli tudásukat, pedagógiai kultúrájukat, speciális módszertani eszköztárukat a sokváltozós kollégiumi nevelési rendszerbe szerveződve kívánják alkalmazni.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.


•Multikulturális nevelés pedagógusa

A képzés célja olyan tanárok képzése, akik az iskola világában tudatosan kezelik az értékek sokféleségét, nyitottak mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására, képesek olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik. Célja továbbá a multikulturális szemlélet formálása. A képzés ugyanakkor a csoportközi, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésével, az előítélet és etnocentrizmus csökkentésével a különböző kultúrájú tanulók és munkatársak együttes munkájának eredményes szervezésére és a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony kezelésére is felkészít. Szakterületi ismeretek: A multikulturális nevelés elmélete és gyakorlata, nemzetiségi és etnikai kisebbségek, népcsoportok és bevándorlók gyermekei az iskolában, a globalizáció hatása az oktatásügyre az Európai identitás, az iskolával, tanulással, tudással kapcsolatos kuturális értékek, a média hatása a szocializációra, migráció és kultúraközi interakció, az etnikai és vallási konfliktusok, társadalmi traumák emlékezete, oktatása. A fenti témakörökkel kapcsolatos szakmódszertani ismeretek bővítése, az interkulturális készségek, a multikulturális konfliktuselemzés fejlesztése.

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.


•Stíluskommunikátor

E multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatelmélet, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint non-verbális kommunikációs forma meghatározó eleme a stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót. A hallgató megtanulja a belső és külső tükör használatát, elmerül a részletekben, hogy utána önmaga egésszé válhasson – utat mutatva mindazoknak, akikkel a későbbiekben foglalkozik.

A részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés képzési területek valamelyikén.


•Szaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi nyelven

A képzés célja a tanárképzés keretében megszerzett valamely tanári szakképzettség területén a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben oktatható tantárgy(ak) valamely idegen nyelven történő oktatási, pedagógiai kutatási tervezési és fejlesztési feladatokra történő felkészítés.

Szaktárgyak: biológia, erkölcstan, fizika, földrajz, hittan, informatika, kémia, matematika, rajz- és vizuális kultúra, technika, testnevelés, történelem. Idegen nyelv: angol.


• Tanulási és pályatanácsadási pedagógus

A képzés célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tanulási és pályatanácsadási-tanár szerepével, kapcsolatrendszerével és feladataival, valamint az összetett pályakeresés legfontosabb elemeivel. Célja továbbá, hogy képessé tegye a hallgatókat a szakszerű és rugalmas feladatvégzésre, és olyan alapvető pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazására, amelyek segítik tanácsadói munkájának eredményes végzésében.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.


•Testnevelő instruktor

A részvétel feltétele: * testnevelő-edző alapképzési szakon szerezett oklevél, vagy * bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és sportoktatói vagy sportedzői képesítés.
Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések (a képzés nevére kattintva további információ érhető el az adott képzésről):


•Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A pedagógus szakvizsgára felkészítő Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor program célja, hogy a pedagógusi munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők az 1993. évi LXXIX. törvény 17.§-ának (5)-(6) bekezdésének megfelelően felkészüljenek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Széles társadalmi bázison értelmezve kisebbségek közé soroljuk a különböző nemzeti és etnikai csoportokat, a nőket, a fogyatékossággal élőket, a vallási kisebbségeket és a homoszexuálisokat. Ennek értelmében az Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak a fent nevezett csoportokat érintő demográfiai, társadalmi, gazdasági, és kulturális kérdésekben kívánja fejleszteni a többségi és kisebbségi hallgatók ismereteit és tudatosságát egyaránt annak érdekében, hogy a kisebbségi létből és a hátrányos helyzetből fakadó egészség-esélyegyenlőtlenségeket ellensúlyozni tudja az iskolákban használt oktatási, nevelési és szervezeti eszközökkel. A kisebbségek integrációjának pedagógiai módszereként az inkluzív nevelés fogalmát használjuk, mely a társadalmi kirekesztés minden formájára reagáló, a sokféleség minden aspektusát felismerő, méltányoló és elfogadó oktatási-nevelési szemléletet közvetít.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat. A fenti feltételeknek eleget tevő jelentkezők a szakmai alkalmasságot elbíráló felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.


•Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A pedagógus szakvizsgára felkészítő Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor program célja, hogy a pedagógusi munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők az 1993. évi LXXIX. törvény 17.§-ának (5)-(6) bekezdésének megfelelően felkészüljenek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Széles társadalmi bázison értelmezve kisebbségek közé soroljuk a különböző nemzeti és etnikai csoportokat, a nőket, a fogyatékossággal élőket, a vallási kisebbségeket és a homoszexuálisokat. Ennek értelmében az Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak a fent nevezett csoportokat érintő demográfiai, társadalmi, gazdasági, és kulturális kérdésekben kívánja fejleszteni a többségi és kisebbségi hallgatók ismereteit és tudatosságát egyaránt annak érdekében, hogy a kisebbségi létből és a hátrányos helyzetből fakadó egészség-esélyegyenlőtlenségeket ellensúlyozni tudja az iskolákban használt oktatási, nevelési és szervezeti eszközökkel. A kisebbségek integrációjának pedagógiai módszereként az inkluzív nevelés fogalmát használjuk, mely a társadalmi kirekesztés minden formájára reagáló, a sokféleség minden aspektusát felismerő, méltányoló és elfogadó oktatási-nevelési szemléletet közvetít.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség.


•Ének-zene pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Az első évben vezetési és szervezetfejlesztési, közigazgatási, közoktatási, pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzésére, a második évben a zenei ismeretek elmélyítésére és megújítására van lehetőségük a jelentkezőknek.

Részvétel feltétele: * ének-zene tanári szakképzettség megléte 2006 előtti felsőoktatási rendszer szerinti ének-zene tanári főiskolai szintű vagy egyetemi szintű képzésben, vagy 2006 utáni felsőoktatási rendszer szerinti ének-zene tanári mesterképzésben, továbbá * legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


•Gyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

A részvétel feltétele: Alapképzésben pedagógusképzés képzési területen tanító szakon szerzett oklevél és legalább öt év általános iskolai tanítási gyakorlat.


•Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

A részvétel feltétele: Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat.


•Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékonyirányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

A részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és legalább két év szakmai gyakorlat iskoláskor előtti nevelési-gondozási intézményekben (óvoda, bölcsőde, családi napközi).


•Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga

A képzés célja, hogy felkészítse a végzett hallgatókat a köznevelési rendszer intézményeiben vezetői feladatok ellátására. Ehhez olyan korszerű, elméletileg megalapozott, egyben gyakorlatorientált vezetés- és szervezetelméleti, vezetéspszichológiai, oktatás-rendszertani, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi szakismeretek mellett a vezetői képességek kialakítását célzó szakmai gyakorlati ismereteket biztosítunk, felkészítve az iskolaigazgatói és egyéb köznevelési, vezetői, valamint az oktatásirányítással összefüggő szakértői feladatok ellátására.

A részvétel feltétele: a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.


•Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A képzés célja az előző tanulmányok során szerzett ismeretek megújítása és kiegészítése a nevelés- és nyelvtudomány új eredményeivel, további nyelvészeti ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat, valamint legyenek képesek szerepet vállalni a prevenciós munkában.

Részvétel feltétele: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség Egyéb feltétel: - legalább 2 éves pedagógiai gyakorlat - hibátlan beszédteljesítmény, logopédiai szempontú beszédvizsgálat alapján.


•Roma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik az iskola világában tudatosan kezelik a roma integráció szemléletmódjának elméleti és módszertani értékeit, képesek olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és átadását segítik. A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges jogi, közoktatási, vezetési-szervezési elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő kiegészítése. A pedagógusok felkészítése a roma diákok iskolai és társadalmi integrációjának elősegítésére. Cél, hogy a pedagógusok szakmai munkájuk során hozzá tudjanak járulni a hátrányos helyzetet és diszkriminatív gyakorlatot felszámolni kívánó állami szakpolitikák célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósításához, a helyi közösségek roma integrációt érintő ügyeinek intézéséhez. A roma integrációs tanulmányok pedagógus szakvizsgára felkészítő képzést elvégzők ismerik a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományok és szakmódszertan legújabb eredményeit, fejlődési irányait. Komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól és az oktatási intézmények előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról. Megismerkednek a sajátos pedagógiai ismereteket igénylő személyek nevelésének-oktatásának kérdéseivel.

Részvétel feltétele: * tanári szakképzettség és * 3 év oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek