2

90 éve Szegeden - A Jubileumi tanév központi konferenciájának részletes programja

2018. november 15. csütörtök

A programfüzet letöltése >>>


2018. november 15. csütörtök


10.00 Megnyitó - 1051-es terem

Rektori, dékáni, fõigazgatói köszöntõ


10.30 Díszelõadás - 1051-es terem

Prof. Dr. Romsics Ignác: A Horthy-korszak oktatásügye Romsics Ignác történészprofesszor, a MTA rendes tagja, a Horthy-korszak kiváló kutatója, pályafutását intézményünkben kezdte, hiszen itt szerezte elsõ diplomáját, 1974-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán, magyar–történelem szakon. Külön öröm, hogy elfogadta karunk meghívását, és a korszak avatott ismerõjeként bevezeti a hallgatóságot a polgári iskolai tanárképzés Szegedre helyezésének tágabb kontextusába és az oktatásügybe, amelynek részeként a szegedi képzés 1928-ban elindult.


11.30 Emléklapok a pedagógusképzés történetébõl - 1051-es terem

A JGYTV filmjének bemutatója


A kari televízió a jubileumok apropóján, erre az alkalomra készítette el a kar történetét vázlatosan feldolgozó filmjét. Felvillantanak néhány vizuális emléklapot a múltból, amihez segítségül hívták a kar korábbi és jelenlegi vezetõit, s azokat a kutatókat, akik a korszak történetével, neveléstörténetével foglalkoznak.


11.45 A kartörténeti kiállítás és a Tankönyvmúzeum megnyitója - 1051-es terem

Megnyitó beszédet mond: Dr. Döbör András dékán


A JGYPK többszörös jubileuma alkalmából a kari vezetés úgy döntött, hogy érdemes összegyûjteni és közzétenni azokat az emlékeket, dokumentumokat, amelyek leginkább jellemzik az intézmény 145 éves történetét, kiemelik fordulópontjait. E szándék eredménye a kartörténeti kiállítás, amely remélhetõleg segíti majd az újabb és újabb hallgatói és oktatói generációkat, hogy megértsék, milyen múlttal, hagyományokkal rendelkezõ közösség tagjai, mint „jugyus” egyetemi polgárok. Ehhez kapcsolódva nyílik meg, és válik kutathatóvá a Tankönyvmúzeum és munkaállomás is, amelynek állománya a Tudástár könyvtárának részét képezi, s végre méltó elhelyezést nyerhetett.


12.00 Megemlékezés és a Klebelsberg emléktábla megkoszorúzása - fõbejárat

Megemlékezik: Dr. T. Molnár Gizella dékánhelyettes


Régi adósságot törlesztett karunk, amikor tíz éve, szegedi mûködése megkezdésének 80. évfordulóján emléket állított Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek, akinek a jogelõd intézmény létrehozása köszönhetõ. Az elõcsarnokban helyezték el az akkori kari vezetés kezdeményezésére Fritz Mihály szobrászmûvész gyönyörû alkotását. Mint azóta már többször, a 90. évfordulón is fejet hajtunk Klebelsberg elõtt.


12.15 Dr. Juhász Anna KtKMLe névadóünnepség - II. emeleti folyosó a laboratórium elõtt


A SZTE JGYPK ATTI Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Környezet-toxikológiai Kutató Mûhelyének Laboratóriumi egysége elnyerte a TÜV Rheinland InterCert Partner Vizsgáló Laboratórium státuszt. Az e Laboratóriumi egység célfeladatának ellátását megalapozó tudást és jó gyakorlatot, valamint a szakmai és a gyakorlati tapasztalatokat Dr. Juhász Anna biológus, kutató adta át és fejlesztette. Tiszteletére róla nevezik el a Laboratóriumi egységet.


12.30 Ebéd – fogadás - Díszterem


13.45 Könyvbemutató - 1051-es terem

Dr. Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története (1868–1947)

Bemutatja: Dr. Nóbik Attila


„Nem véletlen, hogy érdeklõdésem fókuszába történészként és pedagógusként a fõiskola históriája került, és kiemelten a Horthy-korszakban való története, mint legvirágzóbb, legpéldaértékûbb idõszaka a polgári, késõbb általános iskolai tanárképzésnek.” – Fizel Natasa


15.00 Eperjessy Kálmán terem táblaavatás - 1101-es terem

Köszöntõ: Dr. Döbör András dékán és Dr. Jancsák Csaba dékánhelyettes


Dr. Miklós Péter – Eperjessy Kálmán: A tanítványait szeretõ, tisztelõ, megbecsülõ ember Szitás Péter hallgató (ATIKI Tudományos Diákkör): Paradigmaváltás a tömegmédia manipulációban – stratégiák és eszközök a post-truth korszakban Eperjessy Kálmán a Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskola egykori igazgatója, a Pedagógiai Fõiskola fõigazgatója, kiváló történész, helytörténész, hallgatócentrikus oktató volt karunk jogelõd intézményében. Neki állít emléket az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, amikor az elõadótermét róla nevezi el.


15.00 Szekcióülések


16.20 Kávészünet - Díszterem


16.40 Szekcióülések folytatása


18.30 Kamarahangverseny - SZTE Rektori Díszterem (Dugonics tér 13.)

Prof. Dr. Pukánszky Béla: gordonka

Dombiné Dr. Kemény Erzsébet: zongora


Mûsoron:

François Couperin (1668–1733): Pièces en concert (Paul Bazelaire átirata)

Prélude, Siciliène, La Tromba, Plainte, Air de Diable

Johann Christian Bach (1735–1782): c-moll concerto 2. tétel (Henri Casadesus átirata)

Edouard Lalo (1823–1892): Chants Russes

Claude Debussy (1862–1918): Menüett a Kis szvitbõl

Claude Debussy (1862–1918): Scherzo

Jules Massenet (1842–1912): Méditation a Thaïs címû operából

Camille Saint-Saëns (1835–1921): Allegro appassionato (Julian Lloyd Webber átirata)


20.00 Fogadás - SZTE Rektori Aula (Dugonics tér 13.)Szekcióülések:


MÓDSZEREK – ESZKÖZÖK – LEHETÕSÉGEK (MÓDSZERTANI SZEKCIÓ) - Fizika elõadó

Szekcióelnök: Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezetõ fõiskolai tanár


15.00 Dr. Szeri Istvánné: Az Óvodatörténeti kiállítás bemutatása

(A kiállítás az elõtérben tekinthetõ meg)


15.20 Dr. Benkõ Zsolt: Tehetséggondozás a technikában


15.40 Dr. Farkas Zsuzsanna: Fizikai kísérletek – múlt, jelen, jövõ


16.00 Dr. Sós Katalin: Fizika mindenütt


16.40 Szarvas Júlia: Korai nyelvoktatás – érvek és ellenérvek, tények és tévhitek


17.00 Kovácsné Gyõri Ida – Dr. Pintér Klára – Dr. Krisztin Németh István: A JGYTF Matematikai Tanszékének szerepe a matematika oktatás reformjában


17.20 Dr. Karancsi Zoltán: Táj- és környezetesztétika


VÁLTOZÁSBAN – KÉPZÉSEK ÉS KUTATÁSOK A KARON RÉGEN ÉS MA - 1051-es terem

Szekcióelnök: Habil. Dr. Tarkó Klára intézetvezetõ fõiskolai tanár


15.00 Prof. Dr. Benkõ Zsuzsanna – Habil. Dr. Tarkó Klára: Hagyomány és modernitás innovációja egy tradicionális felsõoktatási intézményben: Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet


15.20 Habil. Dr. Gálfi Márta – Molnár Zsolt – Dr. Radács Marianna: Endokrin mûködést zavaró környezeti hatások és vizsgálatok


15.40 Dr. Békési József: Az Informatika Alkalmazásai Tanszék története


16.00 Dr. Balog Edit: Újszerû megközelítések az orosz szaknyelv-oktatásban és a kultúraközi kommunikációban


16.40 Dr. Újvári Edit: A Mûvelõdéstudományi Intézet Identitáskutató Mûhelye (2007–)


17.00 Dr. Bakti Mária: Két (tanítási) nyelvûség – CLIL kutatómûhely és a mûhellyel elért kutatási eredmények bemutatása


17.20 Dr. Szirmai Éva: A Jel-Kép-Tér Munkacsoport (2015–)


MUNKAISKOLA – A GYAKORLÓISKOLA SZEKCIÓJA - a Tudástár elõadóterme

Szekcióelnök: Bácsi János igazgató


15.00 Magyari Sára: Korszerû-e a magyar nyelv tanítása a romániai tantervek tükrében?


15.20 Cs. Bogyó Katalin: A Cselekvés Iskolája


15.40 Podmaniczkiné Papp Zsuzsanna – Vrbovszki-Hegedûs Nikolett – Lovai Róbert: A tanítóképzés múltja, jelene, jövõje


16.00 Annusné Nagy Rózsa – H. Fazekas Erika – Kaszt Erika: A példaképek nyomában.

(A természettudományos szaktantermeink névadása)


16.40 Jancsákné Majzik Andrea: Csillik László munkássága


17.00 Belájszki Nevenka – Szakter Zsuzsa: Az angol tagozat története, milyen lehetõségeket rejt egy idegen nyelv tudása a tanárok és diákok számára?


17.20 Diamant Ágnes – Nagy Ildikó – Ágost Gabriella – Pintér Attila: Az ének-zene tagozatmúltja és jelene iskolánkban


17.40 Sejbenné Miklós Edit – Maróti Antalné – Chabrecsek Terézia: Vinkler László nyomdokaina gyakorló iskolában90eve

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *