Bezár

Kutatás

SZTE Hidroökológia Kutatócsoport

SZTE Hidroökológia Kutatócsoport

2019. február 13.
6 perc

Dr. Szalma Elemér

szalma@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói:

Dr. Karancsi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens (SZTE JGYPK)

Csehó Gábor munkatárs (SZTE JGYPK)

Cseh Attila irodavezető (SZTE JGYPK)

Hazai külsős tagok:

Dr. Benkő Kiss Árpád főiskolai docens (SZTE MK)

Dr. Molnár Nóra egyetemi adjunktus (SZTE TTIK)

Dr. habil. Körmöczi László egyetemi docens (SZTE TTIK)

Dr. Szanyi János tudományos főmunkatárs (SZTE TTIK)

Nagy Zsolt PhD hallgató

Dr. Kiss János tudományos főmunkatárs Magyar Földtani és Geofizikai IntézetA műhely kutatási témája:

A Szegedi Tudományegyetemen belül nagy hagyományokkal rendelkező folyóvölgy -, szikes tó – holtág, - lápkutatások új hidrobiológiai „paradigma” szerinti megközelítése. A vizekkel kapcsolódó vizsgálatok a hidrobiológiai, limnológiai, potamológiai kutatások nem állnak, nem állhatnak meg a meder aljánál, hiszen ezek az élőhelyek nem elszigeteltek a terresztris életközösségektől, vagy hidrogeológiai rezsim jellegtől, azokkal sokrétű kölcsönhatásban vannak. E szerteágazó összefüggéseket a tisztán hidrobiológiai kutatásokon túlmutató, társ-diszciplínákkal kiegészített csoport tudja hatékonyan feltárni. Ezért az elnevezésünkben az ökológia és a hidrológia szerepel, melyek jelzik ökológiai elhivatottságunk mellett a hidroló-giai, hidrogeológiai, geológiai stb. szemléletmódok fontosságát is. További célunk közös szakmai fórum biztosítása hazai és nemzetközi kutatók számára.

Előzmények:

Hidrobiológiai és Tisza-kutatás Szegeden:

Nagy hagyományokkal bíró hazai és nemzetközi szintű Tisza-kutatás és a szikes tavak, lápok kutatása. Szegedi kutatók és oktatók közül –többek között- említést érdemel:

Kesselyák Adorján, Kolosváry Gábor (1901-1968) (JATE, Szeged) 1957-től haláláig vezette az MTA Hidrobiológiai Főbizottsága általa szervezett Tisza-kutató Bizottságának munkáját.

Uherkovich Gábor, (egyik kiemelkedő munkája: A Tisza lebegő paránynövényei (A Tisza fitoszesztonja) Tudományos főmunkatársként a szegedi Tisza-kutató Állomáson dolgozott és a Szegedi Tudományegyetemen a hidrobiológia mb. egyetemi előadója 1972-ig. Bodrogközy György hydroökológiai kutatásai mellett, a nemzetközi Tisza-kutató munkacsoport szervezője és vezetője nyugdíjba vonulásáig. Andó Mihály geográfus Tisza kutató. Főbb munkái, többek között a tiszai vízrendszer és az Alföld természetföldrajzi régióinak interdiszciplináris vizsgá-latai. A Dél-Tisza völgy és a Maros-Körös közti síkság morfológiája. Tiszai Alföld. Hidro-geológiai kutatásokat a felszín alatti áramlási rendszerek és a vizes élőhelyek kapcsolatának vizsgálatára Molnár Béla [1961-2007] kezdte a Föld és Őslénytani Tanszéken, jelenleg ezt Szanyi János folytatja.

Szegedi hidrobiológusok a karunkon (JGYPK):

Karunk (SZTE JGYPK) szintén nagy hagyományokkal bír a hidrobiológia oktatása és kutatá-sok terén. Hazai és nemzetközileg is elismert hidrobiológusainak:

Kesselyák Adorján (Tisza-kutatás), Kiss István (JGYTF, Szeged, Tisza kutatás) botanikus, algológus, magyarországi szikes tavak, holtágak algológiai vizsgálata, Megyeri János (JGYTF, Szeged) zoológus, hidrofaunisztikai vizsgálatok szikes tavakban és holtágakban, Véghné Varga Izabella (JGYTF, Szeged) algológiai vizsgálatok szikes tavakban, Pálfi György (JGYTF, Szeged) lápok, zsobói láp kutatás, Muhy Jánosné (JGYTF, Szeged) lápok kutatása.


Jelenlegi oktatás és kutatás:

A Szegedi Tudományegyetemen csak a Karunk által biztosított a hidrobiológiai tantárgy okta-tása (Szalma Elemér). Hidrobiológia alapjai, Biológiai vízminősítés (Környezettan BsC, Kör-nyezetminősítő és környezeti kockázatbecslő), Hidrobotanika spec kollégium, és az elmúlt években Hydrobiology angol nyelven. Ez utóbbi kurzust három előadó tartja, (Dr. Benkő Kiss Árpád (SZTE MK (halászat), Dr. Kertész Szabolcs (SZTE MK, Szennyvízkezelés) és Dr. Szalma Elemér (SZTE JGYPK, Hidrobiológia)

Jelentős szerepet vállaltunk az EU VKI (EU Víz keretirányelv) hazai bevezetésében, ezen belül a makrofita minősítés kérdéseinek megoldásában és megvalósításában (Integrált Makrofita Minősítési Rendszer (IMMI) kidolgozása és hazai bevezetése).


Karunkon hidrobiológiával kapcsolatos kutatások 1983-óta hidrobotanika tudományterületen belül folynak (Szalma Elemér). (Ezzel nem kevés hazai elismerést értünk el.) Magyarország összes hidrobotanikával foglalkozó kollegával személyes kapcsolatot tartunk fenn. Hazai hidrobotanikával foglalkozó kutatók: Pomogyi Piroska Dr. (Keszthely), Kelemenné Szilágyi Enikő Dr. (Szolnok), Lukács Balázs András Dr. (Debrecen), Szabó Sándor Dr. (Nyíregyháza), Tóth R. Viktor Dr. (Tihany), Vári Ágnes (Tihany), Sipos Virág Katalin (Szentes), Engloner Attila Dr. (Bp. Dunakutató Intézet)Az SZTE Hidroökológia Kutató csoport célkitűzései:

Kutatás, kutatási célok, publikáció:

1. Hazai és nemzetközi együttműködések Intézet szintű kiépítése. (Együttműködés kiépítése az újonnan megalakult Dunakutató Intézettel és a DKI Tiszakutató Osztállyal.)

2. Hazai és nemzetközi publikációkra irányuló együttműködések erősítése.

3. Intézeten belüli Hidrobotanikai, hidroökológiai, ökohidrológiai „műhely” kereteinek létre-hozása, hazai kutatók „egy laza” szakmai munka biztosításával.

4.Tiscia internetes periodika gondozása, a tervek szerint angol és magyar nyelven

Tervezzük, hogy a több mint 50 éve folyamatosan megjelenő Tiscia továbbiakban a Kutató-csoport hivatalos lapjaként jelenne meg.

Távlati célok:

Korábbi idősoros adatok feldolgozása, adatbázis létrehozása

Folyóvölgykutatás, - holtágak további kutatása.

Felszín alatti vizektől függő vizes élőhelyek szikes tavak és lápok kutatása.

Invazív fajok kutatás: dinamika, megjelenés, hatások felmérése.

Településeken belüli vizek kutatása (pl. Holt-Maros, Sancer tavak, csatornák, befolyók, szennyeződések, indikátorok fajok). Kiemelten foglalkoznánk Szeged város közigazgatási határain belüli víztestekkel.

Folyóvizek és holtágak szerepe természetközeli és agrár tájszerkezetben.


Meglévő tudományos kapcsolataink:

MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet (Vácrátót)

MTA Dunakutató Intézet (DKI) (Budapest)

DKI Tisza-kutató Osztály (Debrecen)

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) (Budapest)

Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Regionális laboratóriuma (Szolnok- Kisköre)

Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és vízügyi Igazgatóság

Institut of Ecology and Conservation Biology University of Vienna, Ausztria

Nemzeti Parkok, KNPI és KMNPJelentősebb eredmények

Publikációk:

Dr. Szalma Elemér Hidrobotanika (SZTE JGYPK)

Kutatási területe: Álló és folyóvizek vízi makrofita társulásainak hidrobotanikai vizsgálata. Felszín alatti vizektől függő vizes élőhelyek, szikes tavak és lápok kutatása. Vízi- és mocsári növényfajok élet- és növekedési formáinak ökológiája. Vízinövények funkcionális csoportjai-nak ökológiai és ökohidrológiai kutatása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10011671


Dr. Karancsi Zoltán Tájesztétika, tájökológia (SZTE JGYPK)

Kutatási terület: Antropogén geomorfológia, tájökológia, táj- és környezetesztétika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10000219


Csehó Gábor Entomológia, (Vízi rovarok) (SZTE JGYPK)

Kutatási terület: Ökofaunisztikai felmérések a Dél-Alföldön, különös tekintettel a rovar együt-tesekre.


Cseh Attila Búvár mintavételezés (SZTE JGYPK)

Víz alatti filmezés és fotózás. Búvárkodás.


Dr. Benkő Kiss Árpád Hidrobiológia, Malakológia, akvarisztika (SZTE, MK)

Kutatási területe: Invazív kagylófajok kutatása, ökológiája, terjedésének modellezése, gazda-sági hasznosítása, gazdasági és ökológiai szerepe. Szaporodásbiológia, környezetvédelmi ha-tások, és hasznosíthatóság (monitoring). Natív fajok és az invazív fajok egymásra gyakorolt hatása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10030268


Dr. Molnár Nóra Hidrozoológia (SZTE, TTIK)

Kutatási terület: Vízi Amphibia és Reptilia közösségek hosszú távú ökológiai vizsgálata.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10011574


Dr. habil. Körmöczi László Terresztris ökológia, Tiscia szerkesztése (SZTE TTIK)

Kutatási terület: Növényközösségek határainak szerkezete, Vegetáció szukcesszió, A vegetá-ció táj-léptékű mintázata.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10009097


Dr. Szanyi János Hidrogeológia (SZTE TTIK)

Kutatási terület: Hidrogeológiai vizsgálatok, Hidrodinamikai modellezés, Geotermikus energia hasznosítás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10011892


Dr. Kiss János Geofizika, geológia (MFGI) Budapest

Kutatási terület: Légi-geofizikai, Gravitációs és föld mágneses adatbázisok, Erőtér-geofizikai módszerfejlesztés, Mélyszerkezet-kutatás geofizikai módszerekkel

Honlap, publikációk:

http://www.mfgi.hu/hu/node/371Doktori iskolában való részvétel


Dr. Karancsi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens (SZTE JGYPK)

SZTE Földtudományos Doktori Iskola, témakiíró, témavezető


Dr. habil. Körmöczi László egyetemi docens (SZTE TTIK)

PTE Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola, témavezető

SZTE Biológia Doktori Iskola, Oktató,

SZTE Környezettudományi Doktori Iskola, témavezető

SZIE Biológia Tudományi Doktori Iskola, témavezető


Dr. Szanyi János tudományos főmunkatárs (SZTE TTIK)

SZTE Földtudományos Doktori Iskola, témavezető


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek