Bezár

Hírek

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2020

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2020

2019. november 13.
4 perc

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázatot ír ki a 2019-2020 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére.

A pályázat célja

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő

hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdonvédelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdonvédelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.


A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést

kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a

pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként,

mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.


A pályázók köre

A pályázaton azok az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2019-2020

tanév őszi félévében fejezik be tanulmányaikat. (A tavaszi félévre új kiírás lesz érvényes.)


A pályázat tartalma

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben

a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve

olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott

kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá

esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és

ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH

szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata

végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 szabadalom/használatiminta-oltalom,

 védjegyoltalom,

 formatervezésiminta-oltalom,

 szerzői jog

 szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában

kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya több kategóriát is érint, a

pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen

esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is.

Az SZTNH a hallgatóval történt egyeztetés után a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolhatja a

pályázatot.


A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első

három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 első díj: 250 000 Ft,

 második díj: 200 000 Ft,

 harmadik díj: 150 000 Ft.

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvcsomagot és ajándékcsomagot vehetnek át.

A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kiadott díjak

számán.


A pályázati díj elnyerésének feltételei

1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az

egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést, amiről igazolást

nyújt be.

2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása

minimum 10 oldal terjedelemben.

3. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára

biztosított szakmai konzulenssel. Az egyeztetés történhet személyesen, vagy elektronikus formában. Az

értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.


A pályázat menete

1. A pályázati szándék regisztrálása a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen. A

regisztrációnak tartalmazni kell:

 a hallgató adatait: név, email cím, a képzőintézmény neve a kar és szak megjelölésével,

 a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatát,

 a szellemitulajdon-védelmi kategória és téma megjelölését néhány mondatban.

2. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.

3. A pályázati anyag elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. Az értékeléshez szükség van a

diplomamunka/szakdolgozat megküldésére is, ám ennek tartalmát az SZTNH kizárólag abból a

szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdonvédelmi vonatkozásokat feltárni.

Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Ennek

beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati

email címen kérhető bővebb felvilágosítás.

A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az

értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.


Határidők

A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2019. november 30.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2020. április 2.

Az őszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév tavaszi félévében végzős hallgatók

számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tájékoztatást

kap a pályázata eredményéről.


A díjak átadása

A díjak átadására az SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a

nyertes pályázóknak a díjátadóval egy időben történik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató

meghívást kap.


Letölthető pályázati kiírás (pdf) >>>>>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek