Tóth Sándor Attila Dr. habil.

Főiskolai tanár

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

Telefon: +3662544761

E-mail: toth.sandor.attila@szte.hu 

Cím: Szeged, Hattyas sor 10. 5. ép. 008-as szoba

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10010491

Tóth Sándor Attila a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára. Magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Ugyanitt 1989-ben irodalomtudományból „dr. univ.”-, majd 1998-ban PhD-fokozatot szerzett. 2012-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. Számos tanulmánya jelent meg különféle szakfolyóiratokban, valamint több mint 20 szakkönyve. Több hazai és külföldi konferencián vett részt előadóként. Kutatási területe az irodalom klasszicizáló korszakai, a magyarországi (és európai) latinsággal (latin humanitas – ezzel a kérdéssel három monográfiában foglalkozik) kapcsolatos irodalomelméleti és irodalomtörténeti folyamatok vizsgálata, valamint az ezzel összefüggő, főként a 18. század (és a 19. század elejének) verstörténetét jellemző folyamatok (pl. Horatius hatásának) bemutatása. Több nagyobb monográfiája jelent meg, amelyek a magyarországi 18. századi latin nyelvű költészettel foglalkoznak (pl. a jezsuita [Szerdahely György Alajos – A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem: Szerdahely György költészetelmélete és poézise] vagy a piarista [A piarista rend 18. századi poétái] költőkről). Kétkötetes könyve látott napvilágot a lapszerkesztő és latin nyelvű költőről, Tertina Mihályról, továbbá 2017-ben és 2018-ban szintén kétkötetes munkája a Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában az európai Horatius-recepcióról (Carmina Horatiana, I/1.; I/2.). Horatius magyarországi recepciójának vizsgálatát Berzsenyi Dániel költészetének tanulmányozásával folytatta. Két jelentős, kiadásra váró munka született ebből, amelynek első része 2021-ben jelent meg („Minden órádnak leszakaszd virágát”. Lehetséges [neo]latin szöveg és képvilágok Berzsenyi Dániel költé-szetében) a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában. Könyveit a bölcsészképzésben használják. Az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola témakiírója. Az Intézetben főként a klasszikus gyermekirodalom és irodalomtörténeti tárgyak, valamint a művészet- és irodalomesztétika oktatásával foglalkozik. Tanítók mesemondó/meseíró versenyét szervezi.