Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport (MűOK)

Magonyné dr. habil. Varga Emőke

vargaemoke@jgypk.szte.hu

Dr. Dombi Józsefné

Dr. Pintér Klára

www.muok.ucoz.hu


Tagok

A JGYPK oktatói

Fáyné dr. habil. Dombi Alice, szakcsoportvezető egyetemi tanár, CsC PhD habil.

Dr. Kakuszi Béla Péter, intézetvezető főiskolai tanár, PhD

Dr. habil. Karikó Sándor, főiskolai tanár, PhD habil.

Dr. Krisztin Németh István, szakcsoportvezető főiskolai docens, PhD

Mártonffyné Dályai Zsuzsanna, adjunktus

Soós Katalin, mesteroktató

Dr. Varjasi Gyula, tanszékvezető főiskolai docens, PhD


Hazai külsős tagok

Dr. Ruttkay Zsófia, egyetemi docens, PhD, MOME

Dr. Bényei Judit, egyetemi docens, PhD, MOME

Dr. Daróczi Gabriella, egyetemi adjunktus, PhD, ELTE, EKE

Dr. Bárdos József, ny. főiskolai tanár, PhD, KF


Nem oktató kutató tagok:

Sándor Csilla, a Magyar Gyermekirodalmi Intézet vezetője, a Csodaceruza főszerkesztője

Wittmann Ildikó, a Magyar Gyermekirodalmi Intézet vezetője, a Csodaceruza szerkesztője


Az empirikus kutatásokban résztvevő pedagógus tagok:

Lehóczki Éva, óvópedagógus, Kiskunmajsa

Farsang Anita, óvópedagógus, Szentes

Kálmán László, óvópedagógus, Szeged

Kurucz Mónika, óvópedagógus, Kiskunmajsa

Molnár Szimonetta, óvópedagógus, Szeged

Kocsis-Savanya Ágota, tanító, Budapest


Hallgatói tagság:

Az aktuálisan hallgatói státuszban lévő (óvó- és szociálpedagógus, tanító szakos) tagok létszáma változó, a MűOK megalakulása, azaz 2009 óta – egy ill. kétéves tagsággal – évente 10-15 főA műhely kutatási témája

A 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézetében kutatók, oktatók, pedagógusok és hallgatók együttműködésével megalapított műhely célkitűzései és projektjei elsősorban azokhoz a tudományközi és művészetközi szakterületekhez kapcsolódnak, melyek a SZTE JGYPK TOKI-ben működő szakok fejlesztésének oktatási-kulturális céljait – egyrészről kulturális-művészeti programok szervezésével, másrészről a kisgyermekneveléshez kapcsolódó művészet- és tudományközi témák kutatásával – közvetlenül is segítik megvalósulni. A tananyag tematikus kibővítése, a különböző típusú intézményi (egyetemi, egyetemközi és a piaci szereplőkkel való mátrix-szerű) együttműködések célja, hogy a leendő pedagógusok majdani, a mindennapi gyakorlatba beágyazott, hasznossági és célracionális meggondolások alá rendelt tevékenységeiben minél több szerepe legyen az esztétikai szempontoknak. Pedagógiai praxisukban legyen szerepe a művészet expanziójának; a közös művészeti tevékenységben rejlő társadalom- és közösségformáló, szociális erő felfedezésének.


2010-től, együttműködésben a Magyar Gyermekirodalmi Intézettel, a MűOK empirikus vizsgálatai a nyomtatott képeskönyvek, majd 2013-tól, együttműködésben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Technológia Laborjával, a digitális irodalom reprezentáns műfajának, az interaktív mesekönyvnek mint alkalmazástípusnak a befogadási folyamatára irányultak.

A háztartásokban egyre nagyobb teret nyernek a különféle technomédiumok, melyek hatásai rétegzettek, és a fiatal populáció társadalmi beilleszkedését, boldogulását illetően több különféle vonatkozásból elemezhető helyzetet teremtenek. Kutatásuk és fejlesztésük európai trend, melyet a mindenkori társadalmi változások kényszerítettek ki. A műhely empirikus kutatásai ezeknek a jelenségeknek egy néhány éves múltra visszatekintő „műfaját”, az interaktív mesekönyvet tehát azzal a céllal állítják fókuszba, hogy az alkotás (alkalmazás) mint praxis és a rá vonatkozó tudományos-oktatói diskurzus közti jelentős hiátust enyhítsék. Az adatfelvételek eredményeire épülő teoretikus munkák (tanulmányok, konferencia-előadások) orientálódni segítenek a nemzetközi és a magyar appok közt, az alkalmazásokat felhasználói szempontból, kommunikációelméleti, narratológiai, szöveg-képelméleti, esztétikai és készségfejlesztési kérdéseket előtérbe helyezve tárgyalják.


1) 2013-2014-ben a MűOK a hazai kutatásokban, beleértve a digitális bölcsészeti kutatásokat is, az új és tudományosan még nem vizsgált műfaj befogadókra gyakorolt nyelvi-vizuális hatásait az egyik első magyar nyelvű – a kutatási programmal kísért alkalmazások közt pedig a legelsőnek tartott – interaktív könyv, A kiskakas gyémánt félkrajcárja-adaptáció tesztelésével kezdte meg. A mintegy 200 óvodás és kisiskolás korú alany körében végzett kutatás adatfelvételeinek célja az Arany László-i mese digitális feldolgozásának kisgyermek felhasználókra gyakorolt hatása, valamint a nyomtatott képeskönyv-variációk befogadási folyamata jellemzőinek összevetése volt.


2) 2014-2015-ben egy közismert Aesopus-mese, A tücsök és a hangya képeskönyv-variációinak, valamint a nemzetközi felhasználói piacon ismert alkalmazások, a TabTale és a Clue Pop The Ant and the Grasshopper-interaktív mesekönyveinek felhasználói tapasztalatait mérték a MűOK kutatásai. A részletesebben körvonalazott témák a következők voltak: Az előzetes szövegismeret és a felhasználói tapasztalat különbségei; Prioritások az álló- és a mozgóképi elemek érzékelési folyamatában; Előnyök és hátrányok: a mesei adaptációk esztétikai hatása a 3-8 éves korú gyerekekre, a tanulásban akadályozott kisiskolásokra és hármas ikrekre; Az óvó- és szociálpedagógus, valamint tanító szakos hallgatók mint közvetítők tetszési indexe.


3) 2016-2018-ban a MűOK-kutatások témája az ún. aktív-transzformatív részvételt feltételező fejlesztések, azaz olyan appok vizsgálata, amelyek korábban nyomtatásban már megjelent képeskönyvek multimediális adaptációiként értelmezhetők. A 2017-ben mért app-mesék mellett, közvetlenül együttműködve a BOOKR Kids fejlesztői gárdájával, 2018-ban a Digitális Jólét Programban által jóváhagyott Mesetár-alkalmazást vizsgáltuk, 2019-ben megkezdjük a Bookr Suli-alkalmazások tesztelését. Fontosabb szempontok: milyen módon segítheti elő az olvasóvá nevelést az új technomédium? Az interaktív könyv a digitális olvasóvá válás folyamatában. Az interakció különböző típusainak szerepe a készség- és képességfejlesztésben és a felhasználói figyelemre gyakorolt hatása. A még olvasni nem tudó befogadók felhasználói tapasztalatai minként működhetnek visszacsatolásként az alkotói-programozói folyamat során?

Folyamatos a „mérők mérése”: a mesekönyveket közvetítő egyetemi hallgatók interaktív könyvekről kialakított véleményének felmérése.2012 óta a MűOK-projekteknek szintén folyamatosan jelenlévő témája a kortárs illusztrált verses- és mesekönyvek esztétikai-poetikai jellemzőinek vizsgálata, e kiadványoknak a kisgyermek befogadókra, valamint a könyvek közvetítőire (a pedagógusokra és a szülőkre) gyakorolt hatása, a kulturális kontextusok feltérképezése. A hallgatói konferenciákon bemutatott témák: a kortárs hazai és külföldi képeskönyvek esztétikai értékeiről, a számfogalom kialakításának lehetőségeiről, képességfejlesztő hatásairól, illetve a játékkönyvek alkalmazhatóságának módjairól; mennyiben és milyen módon segítik elő, illetve kódolják át a befogadást a progresszív, a médiumok együttműködésének új formáival kísérletező kortárs képeskönyvek.Jelentősebb eredmények

Publikációk

A BOOKR Kids-mesék hatása. A Szegedi Tudományegyetem Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjának esettanulmányai – In: Boldog Anna – Daróczi Gabriella – Horváth Dorka – Horváth Dorottya – Ruttkay Zsófia – Varga Emőke: A könyvek életre kelnek. Bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BOOKR Kids alkalmazásaival,

első kiadás/ szerk. Varga Emőke, Budapest: Móra – BOOKR Kids, 2018. 101 p. ISBN 9786158102100, 38-49. p.

második, bővített és javított kiadás/ szerk. Varga Emőke, Budapest: Móra – BOOKR Kids, 2018. 130 p. ISBN 9786158102131, 38-49. p.

(a könyv tananyagul szolgál Az interaktív könyv. Olvasás- és szövegértésfejlesztés a BOOKR Kids digitális könyveivel című pedagógus-továbbképzési tanfolyamhoz)


Bényei Judit - Ruttkay Zsófia: Interaktív mesekönyv gyerekeknek – A kiskakas gyémánt félkrajcárja esettanulmány. In: Szirmay-Kalos László, Renner Gábor (szerk.) VII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.02.19-2014.02.20. Budapest: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), 2014. pp. 72-78.(ISBN: 978-615-5036-08-8)


Daróczi Gabriella – Ruttkay Zsófia – Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv a kisgyermekkori képességfejlesztésben (digitális tananyag), 2014. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004


Daróczi Gabriella: Az óvodáskorú gyermekek kognitív műveleteinek fejlesztési lehetőségei irodalmi kommunikációval. In. Könyv és Nevelés, 2014. 2. sz. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=466&year_id=21&number_id=92


Ruttkay Zsófia - Pataky Gabriella - Bényei Judit: Interaktives Märchenbuch für Kinder - neue Wege im Kindergarten und in der Schule – am Beispiel von dem Märchen „DER KLEINE HAHN UND SEIN DIAMANTENER HALBKREUZER”. 2015.


Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv kommunikációs stratégiái – In.: Pedagogikum és kommunikáció/ szerk.: Dombi Alice – Dombi Mária – Szeged: Universitas Szeged Kiadó, 2014. 209-225.


Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv mint a látás új kulturalitásának műfaja. In: Kárpáti Andrea (szerk.) I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 198-199. (ISBN: 978-963-284-905-8)


Varga Emőke: Az irodalom- és művészetelméleti kutatások határán: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című interaktív könyv szöveg-kép kontextusai. In.: Lőrincz Ildikó (szerk.) Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban. Tanulmánykötet. XVII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia 2013. október 25.– Sopron – Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó – Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2014. 16-30. (ISBN 978-963-334-201-5)


Varga Emőke: Esztétikai értékek és giccs az interaktív mesekönyvekben. In: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.) Érték és nevelés: Tanulmányok az SZTE JGYPK-n folyó óvodapedagógus képzés tizedik évfordulójára. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 165-179. (ISBN: 978-615-5455-58-2)


Varga Emőke: Literary, imagery values together with the interoperability of the mediums in the interactive story-book titled Little Red Riding Hood. In: XXI Naučna konferencija „Multimediji u obrazovanju” i II Naučna konferencija „IKT u obrazovanju” 2015. 05. 22-23. / Felelős szerk.: Lepeš Josip – Námesztovszki Zsolt – Vinkó Attila – Szabadka: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015. 88-92. ISBN 978-86-87095-54-0 http://magister.uns.ac.rs/upload/ict/ICT2015.pdf


Fontosabb referenciák:

Nem akárkik mondják: ezt a magyar mesekönyv-alkalmazást minden kisgyereknek érdemes megmutatni. In: hvg.hu (2017. 09. 08.)

http://hvg.hu/tudomany/20170908_bookr_kids_mesekonyv_mese_alkalmazas_kutatas_szte


Segít az olvasástanulásban a BOOKR Kids. In: kulter.hu (2017. 09.05.)

http://kulter.hu/2017/09/segit-az-olvasastanulasban-a-bookr-kids/


Segít az olvasástanulásban a BOOKR Kids meseapp a Szegedi Tudományegyetem ajánlásával (2017. 10. 20.)

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/konyv-_es_lemezajanlo/25216/segit_az_olvasastanulasban_a_bookr_kids_meseapp_a_szegedi_tudomanyegyetem_ajanlasaval/?utm_source=SZKFacebook&utm_medium=Facebook&utm_campaign=SZKFB


Ki látott, ki hallott? In: TiszapArt TV. Heti Közélet Magazin. Tudomány rovat. Pusztai Virág riportja

https://hetikozelet.wordpress.com/2017/05/24/ki-latott-ki-hallott/


A Kicsi, a Szorgos és a Lusta: Előadássorozat a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, valamint A tücsök és a hangya interaktív könyves adaptációinak empirikus kutatásairól. Riport a program előadójával, Bali Cintia óvópedagógus hallgatóval és szervezőjével, Magonyné dr. Varga Emőkével (JGY TV)

http://www.jgypk.hu/JGY-TV/?pageid=&vcat=0&vid=e632d3fd96b5


Szepesi Dóra: Hogyan szökött meg a gyermekjavító műhelyből Misi és a kaméleonlány? TOP50, TOP 25 – Gyermek és Ifjúsági Könyvek Szemléje. In: prae.hu

http://www.prae.hu/article/9556-hogyan-szokott-meg-a-gyerekjavito-muhelybol-misi-es-a-kameleonlany/


Szeri Kinga: Mesélő gépek (2015. 05. 08.)

http://www.partyponty.hu/posts/5860

 

Sziki Bálint: Amikor a gyermek érinti meg a mesét (2015. 05. 08.) http://hokkento.hu/?pageid=1&cikk=2491

A kicsi, a szorgos és a lusta (JGYTV)

http://www.jgypk.hu/JGY-TV/?pageid=&vcat=0&vid=e632d3fd96b5


Kocsis Bernadett: Első lépések az interaktív könyvek világában. In: Szegedi Egyetemi Magazin, 2018. 02. 12.

https://www.u-szeged.hu/sztemagazin/2018/elso-lepesek-interaktiv?objectParentFolderId=21798


Tóth Ida: Végtelen sztori. Olvasás – a jó illusztráció fejleszti a fantáziát, a bóvli viszont elkényelmesít. Magyar Idők Lugas, 2018. június 19. https://magyaridok.hu/lugas/vegtelen-sztori-3177802/


A Könyvek életre kelnek, Heti Közélet, Tudomány rovat, TiszapArt Tv,

https://hetikozelet.wordpress.com/2018/12/11/a-konyvek-eletre-kelnek

(Bene Zoltán riportja)Konferenciák:


A Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport által szervezett intézeti, kari és egyetemközi konferenciák:


I. K³ – képes-könyv-kritika, 2011. május 10. Szeged, SZTE JGYPK TOKI; MűOK

Tehetséggondozás az alsó tagozatban, 2011. október 27. Szeged, SZTE JGYPK TOKI; MűOK

A Fa: fa-ábrázolások a művészetekben, 2012. április 27. Szeged, SZTE JGYPK TOKI – Művészeti Intézet; MűOK

II. K³ – képes-könyv-kultúra, 2013. április 24. Szeged, SZTE JGYPK; MűOK – Játékos Matematika Kutatócsoport

App-nap. Az interaktív mesekönyv, 2014. április 15. Szeged, SZTE – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem; MűOK – MOME Kreatív Technológia Labor

A Kicsi, a Szorgos és a Lusta. Előadássorozat a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, valamint A tücsök és a hangya interaktív könyves adaptációinak empirikus kutatásairól, 2015. május 6. Szeged, SZTE JGYPK TOKI; MűOK

III. K³ – képes-könyv-kutatás, 2016. november 15. Szeged, SZTE JGYPK TOKI; MűOK

Ki látott, ki hallott? Előadássorozat a Móra Kiadó - BOOKR KIDS elektronikus könyveinek empirikus kutatásairól, 2017. május 9. Szeged, SZTE JGYPK TOKI; MűOK – BOOKR Kids


A MűOK empirikus kutatási eredményeit is felhasználó fontosabb előadások


Daróczi Gabriella Az interaktív könyvek kihívásai befogadásuk során, kisgyermekkorúak esetében - a jó példa: A kiskakas gyémánt félkrajcárja - interaktív forma. 2014. április 15. Szeged, SZTE JGYPK TOKI, App-nap. Az interaktív mesekönyv

Daróczi Gabriella: A gyermekkultúra mediális egységei. 2014. november 20. Budapest, ELTE, Gyermekkultúra

Daróczi Gabriella: A jelentésadás mechanizmusai az interaktív mesekönyvek használatakor. 2013. október 25. Győr, Nyugat-Magyarországi Egyetem ACSJK, XVII. Apáczai Napok. Mobilis in mobili.

Daróczi Gabriella: Kép és szöveg kapcsán a kisgyermekkori befogadás nehézségeiről. 2012. szeptember 7. Debrecen, Déri Múzeum – Debreceni Tudományegyetem, Olvasható kép, látható szöveg

Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet: Új interaktív zenés mesék. 2017. május 9. Szeged, SZTE JGYPK, Ki látott, ki hallott? Előadássorozat a Móra Kiadó - BOOKR KIDS elektronikus könyveinek empirikus kutatásairól

Horváth Dorka – Boldog Anna – Richter Gergő – Varga Emőke: Olvasáskészség- és szövegér-tés-fejlesztés BOOKR Kids-mesékkel alsó tagozatban (workshop). 2017. szeptember 29-30. Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, DOKK- I. Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás

Ruttkay Zsófia: Az interaktív könyv - egy születőben lévő műfaj. 2014. április 15. Szeged, SZTE JGYPK TOKI, App-nap. Az interaktív mesekönyv

Varga Emőke: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese szöveg- és képvariációiról. 2013. jún. 5. Székesfehérvár, Vörösmarty Könyvtár, 84. Ünnepi Könyvhét,

Varga Emőke: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese szöveg- és képvariációi. 2014. április 15. Szeged, SZTE JGYPK TOKI, App-nap. Az interaktív mesekönyv

Varga Emőke: Az interaktív könyv tudományközi vizsgálatának kérdései, Nitre Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre – Fakulta Stredoeurópskych stúdií Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete - Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság, 2016. szeptember 5.

Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv mint a látás új kulturalitásának műfaja. In: Kárpáti Andrea (szerk.) I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. 2017. június 22-23. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv szerepe az olvasóvá nevelésben. 2015. október 1. Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár – Szegedi Tudományegyetem, Legyen az olvasás mindenkié! TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program

Varga Emőke: Az interaktív mesekönyvek empirikus kutatásai a MűOK-ban, 2013-2017. 2017. május 9. Szeged SZTE JGYPK, Ki látott, ki hallott? Előadássorozat a Móra Kiadó - BOOKR KIDS elektronikus könyveinek empirikus kutatásairól

Varga Emőke: Ez nem mesekönyv, hanem tablet. Az interaktív könyv kommunikációs modellje és szerepének reflektáltsága a felsőoktatásban. 2017. október 19-21. Republika Srbija, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. The Challenges of Contemporary Education. 11th International Stientific Conference – 6th International Methodological Conference – 4th ICT in Education Conference

Varga Emőke: Nagymama, miért olyan nagy a szád? Az irodalmi, a képi értékek, valamint a médiumok együttműködése a Piroska és a farkas című interaktív mesekönyvben. 2015. május 22-23. Republika Srbija, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, 21ST Multimedia in Education Conference and 2ST ICT in Education Conference http://conference.magister.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2015/01/XXI-MultimediaII-IKTSzabadka.pdf

Zsófia Ruttkay – Emőke Varga: Illustration, interaction and text in interactive books for early readers. 2014. július 21-25. Torino, L’Università di Torino, IGEL 2014: International Society for the Empirical Study of Literature and Media

Varga Emőke: Milyen a Jó interaktív könyv? 2018. december 7. DigitalSkills projekt 2., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – Le-onardo41 Alapítvány – Karácsony Sándor Közalapítvány

Varga Emőke: Tananyagon túli tartalom. Művészet a MűOK-ban. 2018. november 14. Szeged MTA SZAB székház, Művészeti nevelés, művészetre nevelés a felsőoktatásban-konferencia, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tan-székProjektben való részvétel

2011-2012: SZTE JGYPK Tudományos Pályázatok, MűOK 2011: pályázat a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport terveinek megvalósításához (együttműködés a SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékének Kutatócsoportjával)


2013-2014: SZTE JGYPK Tudományos Pályázatok, Az interaktív könyv – teoretikus és empirikus kutatások (együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjával)


2014: Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Daróczi Gabriella – Ruttkay Zsófia – Varga Emőke: Az interaktív mesekönyv a kisgyermekkori képességfejlesztésben (a MűOK empirikus kutatásai a digitális tananyag fejlesztését készítették elő)

2014-2015: SZTE JGYPK Tudományos Pályázatok, Az interaktív mesekönyv. Felsőoktatási tankönyv (együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjával, az ELTE oktatóival)


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Kuti Barbara

A TDK/OTDK-munka címe: A MOME TechLab Kiskakas-adaptációjának empirikus vizsgálatai óvodások és kisiskolások körében

Helyezés: III. helyezés, Kutató Hallgatók Éjszakája, a Kar tudományos és művészeti diákköreinek bemutatkozása, SZTE, JGYPK, 2015. szeptember 24.

Témavezető: Magonyné dr. Varga EmőkeA műhelyhez kapcsolódó egyéb tudományos-szakmai, hallgatói dolgozatok és előadások:


MedvEst, SZTE JGYPK TOKI, 2010. március 9.

Kálmán László: A medvefajtákról

(témavezető: Soós Katalin, mesteroktató)

Facskó Judit: Csillagkép és mítoszok. A medve-szimbólum kultúrtörténete

Kállai Éva: Játéktörténet: híres mackók

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


I. K3 – képes-könyv-kritika, SZTE JGYPK TOKI, 2011. május 10.

Kálmán László: K³ - képes – könyv – kritika: az eddig elkészült könyvismertetőkről Róka Éva: Az illusztrált könyvek és a hazai kritika: a 80-as évek és napjaink könyvpiaci helyzetéről

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


II. K3 – képes-könyv-kultúra, SZTE JGYPK TOKI, 2013. április 24.

Erdősy Doris – Bányai Eszter: Julia Donaldson: A graffaló

Braskó Brigitta: Alan Snow: What are opposites?

Varjasi Balázs: Julia Donaldson: A majom mamája

Lehóczki Éva: Levinova – Szapgir: Vidám matematika I-II.

Földesi Csenge: Jean-Jacques Sempé – René Goscinny: A kis Nicolas

Csete Marietta: Somogyi Réka: Árapály – Tengermadár

Krix Anett: Michael Rosen – Helen Oxenbury: We’re Goin gon a Bear Hunt

Gőgh Erzsébet: Babits Mihály: Barackvirág című meseregényének illusztrációi

Lengyelné Czakó Patrícia: Az illusztrációk értelmezése gyerekszemmel

(témavezető: Dr. Pintér Klára – Mártonffyné Dályai Zsuzsanna – Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


App-nap. Az interaktív mesekönyv, SZTE – MOME, 2014. április 15.

Czoll Bernadett – Morvai Tímea – Fehér Zsófia – Kocsis-Savanya Ágota: Empirikus kutatások a szegedi óvodákban: illusztrációsorozatok képi- és szövegreferenciális különbségeinek hatása a befogadás folyamatára

Ács Anikó – Bali Cintia – Bányai Eszter – Beszedics Helga – Bognár Viktória – Kun Alexandra – Nyerges Evelin – Heiligermann Zsófia – Farsang Anita: A kiskakas gyémánt félkrajcárja: a mese, az illusztrációk és az interaktív alkalmazás hatása a gyermekekre

(témavezető: Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet – Dr. Ruttkay Zsófia – Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


5-let(T) Az ötéves Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport művészeti-tudományos estje, SZTE JGYPK TOKI, 2014. november 5.

Veres Dorina: Az ötös szám kultúrtörténetéről és szimbolikájáról

Lehóczki Éva Szilvia: Rövid leltár az állat- és növényvilág ötös formációiról

Kökösi-Sigmond Lia: Az ötödik életév jellemzői

Beszedics Helga – Nyerges Evelin: „Lila dal”: Az öt érzékterület a Nyugat költészetében

Bali Cintia: Az ötös szám szimbolikája a keleti mesékben

Bognár Viktória: Az ötösosztatú kompozíciók a képeskönyvekben

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


Berta Alexandra: Az ötös szám a számírás történetében

Hack Andrea: A szorobán bemutatása

Piskoltiné Tóth Andrea – Králik Kata: Az ötös szám tanítása az első osztályban

(témavezető: Dr. Pintér Klára)


A Kicsi, a Szorgos és a Lusta. Előadássorozat a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, valamint A tücsök és a hangya interaktív könyves adaptációinak empirikus kutatásairól, SZTE JGYPK TOKI, 2015. május 6.

Péter Eszter: Interaktív mesekönyvek empirikus vizsgálatai a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportban, a Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Karán

Kurucz Mónika: A profilról és az óvodás korú gyermekek médiaismeretéről

Locher Dóra – Kuti Barbara: A MOME TechLab Kiskakas-adaptációjának empirikus vizsgálatai óvodások és kisiskolások körében

Reiner Betty: A TabTale-adaptációval kapcsolatos mérésekről, különös tekintettel a „touch”-ra

Veres Dorina: A hallott és a látott mesére adott reakciók összehasonlítása

Kákonyi Lilla: Felmérések tanulásban akadályozott gyermekekkel

Gera Adrienn – Ratkai Tünde: A hármas ikrek emlékezeti rajzai a TabTale meséjéről

Bányász Edit: A mérők mérése

Lehóczki Éva – Kökösi-Sigmond Lia: A Clue Pop-adaptáció empirikus kutatásai: adatfelvétel és összesítés

Kun Alexandra: A képstruktúra és az érintések számának összefüggései

Bognár Viktória: A Clue Pop-adaptáció ötödik állóképének befogadási folyamata

Bali Cintia: A mese felidézéséről, valamint a gyermeki tapasztalás felülíródásának okairól

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


Kutató Hallgatók Éjszakája: Az interaktív mesekönyvek empirikus kutatásai a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportban, SZTE JGYPK, 2015. szeptember 24.

Borsi Zsófia – Kurunczi Rebeka: A MűOK empirikus kutatási eredményei, 2012-2015

Molnár Szimonetta: A hallott és a látott mese különbségei a befogadás folyamatában

Kuti Barbara – Locher Dóra: A MOME TechLab Kiskakas-adaptációjának empirikus vizsgálatai óvodások és kisiskolások körében

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


III. K3 – képes-könyv-kutatás, SZTE JGYPK TOKI, 2016. november 15.

Dávid Lilla: Az illusztrált- és képeskönyvek befogadásának jellemzői. A MűOK empirikus kutatásairól

Dobó Hajnalka: A szavak nélküli könyv. Radnóti Blanka: Balaton

Kránitz Renáta: Képeskönyv és számítógép. Szabó T. Anna – Maul Ági: Tükörrobot

Harkai Lilla – Mucsi Éva: Tematikus újdonságok a gyerekkönyvekben.; M. Kácsor Zoltán – Szigeti András: Szemétkedő Szemétszedő

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


Ki látott, ki hallott? Előadássorozat a Móra Kiadó - BOOKR KIDS elektronikus könyveinek empirikus kutatásairól, SZTE JGYPK TOKI 2017. május 9.

Tamás Adél – Szabó Vivien: Képeskönyv és interaktív könyv. Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát? című versének adaptációi

Lázár Petra – Faragó Mária: Az interakcióra motiválás feltételei. Horgas Béla – Réber László: Mesélek a zöld disznóról

Lázár Petra – Faragó Mária: A szöveg és a zene egyidejűségének, valamint a képi dominanciának a kérdése A cinege cipője című alkalmazásban

Kiss Debóra: Az „elmélyült olvasás” kérdése. A 18-23 évesek véleménye Szécsi Noémi – Szathmáry István: Tetűmeséjéről

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)


A könyvek életre kelnek. SZTE JGYPK TOKI 2018. december 5.

Benke Alexa: Adatfelvételek a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportban. A BOOKR Kids-alkalmazások felhasználásáról, 2016-2018

(témavezető: Magonyné dr. habil. Varga Emőke)Doktori iskolában való részvétel


Fáyné dr. habil. Dombi Alice, szakcsoportvezető egyetemi tanár, CsC PhD habil.

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Témavezető


Magonyné dr. habil. Varga Emőke, főiskolai tanár, PhD habil.

SZTE Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola

Témakiíró


Dr. Ruttkay Zsófia, egyetemi docens, PhD

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola

Témakiíró


Dr. Bényei Judit, egyetemi docens, PhD

Humán Tudományok Doktori Iskola, DE; Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola

Témakiíró