MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport

Dr. habil. Tarkó Klára

tarko.klara@szte.hu

A kutatócsoport neve: MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport

A kutatócsoport neve angolul: MTA-SZTE Health Promotion Research Group


Kutatócsoport vezető: Dr. habil. Tarkó Klára


Tarko_Klara

Tarkó Klára főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán intézet- és tanszékvezető (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék), valamint a JGYPK oktatási és innovációs dékánhelyettese (2020-2025). Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát, ’A metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban’ címmel. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában ’Életmód – Választás’ témakörben.
Fő kutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, 2014 – 2018 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese, jelenleg kiemelt funkcióval rendelkező testületi tagja. 2019 óta a MTA Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja illetve szerkesztője. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely társvezetője és aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. A SZTE EFOP-3.4.3-16-2016-00014 sz. pályázatának szakmai vezetője (2017 – 2021). Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában.

Klára Tarkó, PhD. habil. is a College Professor, Head of the Institute of Applied Health Sciences and Environmental Education and the Department of Health Sociology and Lifestyle, Juhász Gyula Faculty of Education, University of Szeged. She is Vice-Dean for Education and Innovation at the Faculty (2020-2025). She received her secondary-school teacher of Physics and English degree at the József Attila University of Szeged in 1995, and in 2007 she received her Sociology Master’s degree from Eötvös Loránd University. Between 1995 and 1998 she was a full-time PhD student in the Doctoral School of the Department of Education, Development of Cognitive Competence Programme at József Attila University of Szeged, Faculty of Arts. She defended her dissertation titled ‘The connection between text comprehension, learning from written texts and metacognition in school years” written in English in 2000. She habilitated in 2014 at the Doctoral School of Education, Faculty of Arts, University of Szeged, in the topic of ‘Lifestyle – Choice’.
Her main research fields are the unequal health opportunities of minorities and healthy lifestyle. She is member of several national and international scientific committees, between 2014 and 2018 she was Vice-President at Large of the Sociology of Leisure Research Group of the International Sociological Association, where she is a Board Member now. Since 2019 she is president of the Health Promotion Workgroup within the Szeged Branch of the Hungarian Academy of Sciences, Medical Committee. She is editor or member of the editorial board of several national and international journals. She is co-director and active researcher of the Health Promotion Research Group in Szeged, fulfilled project coordination tasks in case of several national and international projects. She is professional leader of the project No. EFOP-3.4.3-16-2016-00014 at the University of Szeged (2017 – 2021). She is supervisor at the Doctoral School of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Szeged.

Kutatási Téma
Az egészség mint alapvető erőforrás egyike az általánosan elfogadott emberi értékeknek, ami központi szerepet játszik minden cselekvésben, minden életkorban. Az egészséget meghatározza az egyént körülvevő természeti és társadalmi környezet, a rendelkezésre álló tartalékok, a problémák leküzdése, a sikerélmény és elégedettség érzése. Az egészség komplexitása leginkább a holisztikus egészségfogalommal ragadható meg, a maga testi, mentális, érzelmi, spirituális, társas és társadalmi dimenzióival. A számtalan befolyásoló faktor az öröklött tényezők, a környezeti tényezők, az egészségügyi ellátórendszer működése és az életmóddal összefüggő tényezők csoportjaira oszthatók, melyek közül utóbbi gyakorolja a legnagyobb hatást az egészség alakulására.
Mivel az egészség egy több komponensből álló, komplex jelenség, ezért értelmezéséhez és kutatásához rendszerszintű szemléletre van szükség. A rendszerszemléletű egészségmodell segítséget nyújt egyrészt az egészség értelmezésében, másrészt a befolyásoló tényezők azonosításában is. A modell alapján az egészség az egyént is magába foglaló rendszer terméke, nem pusztán az egyén tulajdonsága, ugyanis az egyén szükségletei és igényei a környezetével kölcsönhatásban vannak, és együttesen rendszert alkotnak. Ebből következik, hogy az egyén egészsége csakis tágabb keretben, az egyén környezetével való kölcsönhatásban értelmezhető, így az egészség megváltoztatásához is a rendszert érintő beavatkozásra lesz szükség.
A gyermekek egészségi állapotáról elmondható, hogy 2019-es adatok szerint az 5–14 évesek körében az egészségre kockázatot jelentő tényezők okozta veszteség mintegy 80%-át a viselkedésre lehet visszavezetni, míg a 15–19 éveseknél ez az arány 85%. Számos vizsgálat hívja fel a figyelmet a magyarországi gyermekek egészségi állapotának rossz helyzetére, az egészséges életmóddal összefüggő szokások hiányosságaira, az egészséget veszélyeztető magatartásformák gyakoriságára. Tanulmányok sora bizonyítja, a gyermekkori egészség nemcsak a tanulásra, de az egyén egész életére is kihat. Az egészségfejlesztés és különösen az egészséges életmódra nevelés emiatt kitüntetett feladata az oktatási-nevelési intézményeknek.
Az egészségfejlesztésben alkalmazott színtér alapú megközelítés lényege, hogy a köznevelési intézményekben eltöltött hosszú évek jó lehetőséget szolgálnak arra, hogy az életre való felkészülés mellett az egészségmegőrzést és az egészségfejlesztést az óvodai és az iskolai élet minden területén megtapasztalhassák. A korszerű egészségnevelés az egészségfejlesztés egy megvalósulási formája, mely a tudás és ismeret átadásán felül nagy hangsúlyt fektet a készségek és attitűdök kialakítására és formálására, az aktív bevonás módszerével, személyes élményekkel, tapasztalati tanulással bátorítja és támogatja a résztvevők együttműködését.
Kutatócsoportunk az intézményi egészségfejlesztés, egészségnevelés eredményességének átfogó javítását tűzi ki célul, ami a pedagógiai munka mellett az oktatási-nevelési rendszer valamennyi szereplőjére és feltételeire (környezetére) is kiterjed. Átfogó célunk az iskolát „egészségessé” változtató, átfogó, vagyis több (pedagógiai, közösségi, környezeti) területre kiterjedő olyan módszertan és holisztikus egészségszemlélet kialakítása, tesztelése és értékelése, ami képessé és motiválttá teszi a gyerekeket aktuálisan, és később, felnőttként is arra, hogy egészségesen éljenek.

Befogadó Intézet
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

A kutatócsoport tagjai

Név beosztás intézmény
Dr. habil. Tarkó Klára (szakmai vezető) intézetvezető főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Dr. Prievara Dóra Katalin (projektkoordinátor) adjunktus Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Dr. Lippai László Lajos szakcsoportvezető főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna Mária professzor emerita Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Dr. Osváth Viola főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Mátó Veronika mesteroktató Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Mihálka Mária tanársegéd Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Nádudvari Gabriella Erika tanársegéd Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Pósa Gabriella gyakorlati oktatást segítő munkatárs Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Kis Bernadett mesteroktató Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Galacné Kaló Tímea intézeti munkatárs, tanácsos Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Dr. Fizel Natasa intézetvezető főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Dr. habil. Nóbik Attila tanszékvezető egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Tanító-képző Tanszék
Dr. Sárvári Erzsébet Tünde főigazgató-helyettes Szegedi Tudományegyetem, Tanárképző Központ
Dr. Vitrai József elnök Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület - Népegészségügy 3.0
Dr. Kollányi Zsófia Katalin adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék
Dr. Megyesi G. Boldizsár tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi Kutatóközpont
Dr. Schifferné dr. Simich Rita osztályvezető Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály
Csizmadia Péter referens Nemzeti Népegészségügyi Központ

A kutatócsoport bemutatása (magyar nyelven)
A kutatócsoport tagjai az egészségfejlesztés iránt elkötelezett oktató-kutató szakemberek. A kutatócsoportot befogadó intézet, a SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézete (és jogelődjei) 1992 óta képez szakembereket egészségfejlesztő, egészségnevelő és mentálhigiénés szakfeladatok ellátására. Az Intézet képzésein végzett szakemberek a mindennapi életet leginkább befolyásoló közösségekben, szervezetekben képesek elősegíteni, hogy az emberek nagyobb befolyásra tegyenek szert az egészségüket és jó közérzetüket meghatározó természeti és társadalmi környezet felett, valamint ők maguk is – az életmódjuk, szokásaik alakítása révén – változzanak egészségük érdekében. Az Intézet kutatási, pályázati és publikációs tevékenysége ugyancsak a fenti célt szolgálja. A befogadó intézet szorosan együttműködik a SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézetének vezetőjével és munkatársaival, és a SZTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettesével, valamint az ELTE, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület - Népegészségügy 3.0 munkatársaival.

A kutatócsoport bemutatása (angol nyelven)
The members of the research group are educators-researchers committed to health promotion. The host institute of the research group is the Institute of Applied Health Sciences and Environmental Education (and its predecessors) at the Juhász Gyula Faculty of Education, University of Szeged which educates health promoter and mental health promoter professionals since 1992. The graduates of the Institute are competent in promoting health in the communities and organizations that have the greatest impact on everyday life, for the sake of helping people gain more influence over the natural and social environment that determines their health and well-being, as well as change their own lifestyle and habits. The research, grant and publication activities of the Institute also serve the above purpose. The host institute works in close cooperation with the head and colleagues of the Institute of Applied Pedagogy at the Juhász Gyula Faculty of Education and the vice-director of the Centre for Teacher Training at the University of Szeged, as well as with professionals from Eötvös Loránd University, the National Public Health Centre, the Centre for Social Sciences and the Association for the Renewal of Hungarian Public Health - Public Health 3.0.