SZTE Összehasonlító Társadalomelméleti és Politikatudományi Kutatócsoport

Dr. Illyés Szabolcs József Ph.D

illyes.szabolcs.jozsef@szte.hu

A kutatócsoport honlapja: hhtp://sztep.hu

A kutatócsoport központja: H-6725 Szeged, Hattyas u. 10., 10. ép. 1011 sz.

Telefonszám: 06/62/546-273Tagok


A JGYPK oktatói

Dr. Döbör András Ph.D, dékán; Haág Zalán egyetemi tanársegédA műhely kutatási témája


Az SZTE Összehasonlító Társadalomelméleti és Politikatudományi Kutatócsoport (SZTEP) közvetlen szakmai utódja a 2017-ben a Szegedi Tudományegyetem JGYPK és a CHRISDIMEN Alapítvány, valamint a REGIOPOLIS Kft. által közösen létre hívott Társadalmi Antropológiai Kutatóközpontnak, melynek keretében több, sikeres nemzetközi és hazai forrásból támogatott kutatási program megvalósításában működött közre sikerrel – elsősorban kisebbségkutatások és társadalomelméleti, tudományos feltáró munkák eredményeképpen.


A Kutatóközpont módszertani és szakmai bázisán 2020 II. félévében létrejövő Összehasonlító Társadalomelméleti és Politikatudományi Kutatócsoport elsődleges célja nyomon követni a társadalomtudományok – elsősorban a politikatudomány, a társadalmi antropológia és szociológia legkorszerűbb, átfogó társadalmi kérdésekre választ adni kívánó tanulmányainak (Studies) akadémiai életútját, vitarendszerét és alkalmazhatóságukat a hazai tanár- és kutatóképzés felsőfokú intézményeibe. A Kutatócsoport kiemelt fókusszal tekint a Genocide Studies (genocídium, holokauszt tanulmányok és megelőzéstan) módszertani fejlődésére és alkalmazhatóságának, bevezetésének feltételi lehetőségeire a hazai felsőoktatásba. Vállalja ezzel együtt a vonatkozó, lehetséges képzési/továbbképzési modellek kidolgozását, a lehetséges tananyagként értelmezhető, nemzetközi irodalmi bázis teljeskörű feltérképezését és alkalmazási szintű feldolgozásának megkezdését.


A Kutatócsoport – válaszolva az idők kihívásaira – szorosan nyomon kívánja követni a társadalomtudományi tudományterületek korszerű, szakmai tárgycsoportjainak képzésszintű bevezetésének lehetőségeit a hazai felsőoktatásba és a kapcsolódó, szakmai továbbképzési irányokba. Kiemelt tekintettel vizsgálja a politikatudomány elemzői képzési formák beilleszthetőségét és vállalja azok kidolgozását a Szegedi Tudományegyetem kurrikulumába.


A Kutatócsoport feladatként állítja aktív kutatások kezdeményezését a társadalmi antropológiai módszertannal vizsgálható társadalmi jelenségek tárgykörében – kiemelt tekintettel a már említett, genocídium tanulmányok tématerületéhez tartozó „megelőzéstan” és ehhez kapcsolódó kisebbségkutatások vonatkozásában. Ez által az elméleti természetű, kutatói aktivitás alkalmazott kutatási szintű megvalósulást eredményezhet, célként megjelölve egy, Megelőzéstan tárgyú, térségünk biztonságpolitikai és humanitárius aktivitásában jelentős és aktuális problémákra és kihívásokra választ, ajánlást adni képes, tudományos bázisú tudástár megalkotását. A tudástár bővítése lehetségessé válik a legaktuálisabb köz- és aktuálpolitikai kutatások eredményeinek tárgyait összegezni kész tudáskincs-elemekkel.


A Kutatócsoport tevékenységeként létrejövő tudásbázis disszeminációja a tudományos közösség tevékenységének kiemelt célja. Ez a tudományosság formai kitételeinek mind formai, mind tartalmi dimenziókat tekintve maradéktalanul megfelelni kész publikációk rendszeres megjelentetésével valósítható meg. Ezzel kapcsolatban a Kutatócsoport részéről igény fogalmazódott meg egy nemzetközi, tudományos színtéren is elfogatott státuszt megszerezni kész szakmai folyóirat kiadása irányt, melynek létrehívásáról még 2020-ban döntés született.


A tudományos elméleti és kutatómunka megvalósításán túl a Kutatócsoport célja stratégiai együttműködések megkötése a vonatkozó tudományterületeken aktív kutatóintézményekkel és kormányzati szakintézményekkel. Ennek eredményeképp 2021-től kiemelt cél jelentős, nemzetközi tudományos konferenciákon való, szervezői minőségű részvétel.


A kutatócsoport távlati célja: a politikatudományi és társadalomelméleti képzések (elemző, szakértői szakképzések, illetve mesterképzések és majdan doktori iskola) modelljének kidolgozásán túl megkezdje azok akkreditálását, hogy képző intézetté válva szervesen integrálódhasson a kar és az egyetem intézményrendszerébe. Ezzel együtt cél egy olyan, nemzetközi biztonságpolitikai és emlékezetszakmai központ létesítése, mely a tágabb értelembe vett geopolitikai régió genocídium-folyamatai kapcsán tudományos vizsgálatoknak és képzéseknek adhat helyt a múlt feldolgozásának és a megelőzéstan módszertanának vonatkozásában, és működésével öregbíteni igyekszik az Egyetem hírnevét, reputációját.