Környezet-toxikológiai Kutatóműhely (KtKm)

Dr. habil. Gálfi Márta

galfi@jgypk.szte.hu


KTKM tagjai:

A Környezet-toxikológiai Kutató Műhely tagjai, akik teljes munkaidőben foglalkoztatottak az SZTE JGYPK-n

Dr. Habil Gálfi Márta Ph. D., főiskolai tanár, aKtKM vezető

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010671

Dr. Radács Marianna Ph.D., főiskolai docens, KtKMLe Operatív Kutatási vezető

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026695

Dr. Molnár Zsolt Ph.D., egyetemi adjunktus, KtKMLe Operatív Dokumentációs vezető

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030444

Rácz László Dezső, elektromérnök, műszaki validációs felelős, KtKMLe Operatív Műszaki és Minőségügyi vezető


Kooperáns kutató munkatársaink

Dr. Sepp Krisztián egy adj. SZTE ÁOK

Dr. Pálföldi Regina Ph.D. Deszki Kórház főorvos

Dr. Valkusz Zsuzsanna Ph.D. SZTE klinikai főorvos

Dr. László Anna SZIE egy. tanársegéd, doktorandusz

Dr. Fehér Ágnes Ph.D. SZTE tud. mts.

Dr. Gardi János Ph.D. SZTE Tud főmts.

Dr. Varga Csaba Ph.D. SZTE egy. doc.

Dr. Pósa Anikó Ph. D. SZTE egy. doc.

Dr. Alapi Tünde, Ph.D. egyetemi adjunktus, SZTE KMI

Dr. Pávó Imre MTA doktor, c. egy. tan.

Dr. Dombi András MTA doktor, emeritus professor, SZTE KMI

Dr. László Ferenc MTA doktor, ny. egyetemi tanár

Dr. Molnár József MTA doktor, emeritus prof.,

Dr. Lászlóné Dr. Kocsis Julianna MTA doktor, c. egyetemi tanár ny.

Dr. Julesz János Kandidátus, emeritus prof.


Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység:

Kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia [Nftv. 12. § (3) c)].) követelményeinek megfeleltetetten működik a KTKM.A műhely kutatási témája:


AJGYPK ATTI Környezet-Biológia és Környezeti Nevelési Tanszéken folyó fő tudományos munka a

Környezet-toxikológiai Kutató Műhely tevékenységi keretében zajlik.


Három fő területre koncentrál a KTKM feladatainak ellátása során.

- egyrészt a környezetből érkező hatások, mint ható tényezők jelenlétében kialakuló biológiai rendszerválaszok, mint hatáseredmények kutatása, tanulmányozása történik, környezet-biológiai és/vagy környezet és rendszer relációs vizsgálatokban (1),

- másrészt a megismert és elemzett hatáseredmények ismeretében a társdalomban kialakuló környezetterhelések társadalmi szintű kezelésének kutatása a minőségirányítási rendszereken keresztül: környezetminőség*(2a), környezetkockázati (2b) vizsgálatokkal (2a, b,);

(* Akkreditált Környezet-toxikológiai Kutató Laboratóriumi egység /KtKLe/ kiépítése, TÜV Partner Teszt-Laboratóriumi /PTL/ minőség megszerzése, ami megtörtént 2018. szept. 20-án – Reg No.: MU 692606090001; ennek fenntartása, és fejlesztése folyamatos kutatómunka és adaptációs projektmegvalósítással zajlik)

- harmadrészt, a kutatóműhely eredményeinek társadalmi hasznosítás fokozása érdekében a disszeminálás módszertanának és hatékonyságának fejlesztésére irányuló kutatások (3 a), valamint a tanulási-tanítási mechanizmusok eseményeinek a tanulási környezettel való kapcsolatvizsgálataira (3b) irányuló kutatások (3).


Környezet-biológiai kutatásaink (1)

során kidolgozunk és standardizálunk olyan hatáselemzésre alkalmas biológiai rendszereket, amelyek modellként alkalmazhatóak definiált környezeti hatások monitorozására. Kutatásainkban a környezeti kommunikációs rendszerben a környezet fizikai-, kémiai- és biológiai energia- és/vagy anyag, valamint információ-terheléseinek egyedi és/vagy kombinált hatásait jellemezzük. Másrészt a hatáskiváltó jelleg tanulmányozása mellett, a válaszadó biológiai rendszer, mint nyílt dinamikus rendszer viselkedését tematizáltan követjük: a molekuláris szerveződési szintektől, az organizmus rendszer válaszainak tanulmányozásán át. Elsősorban az adott rendszerszintet meghatározó, homeosztatikus szabályozásban értelmezhető rendszerválaszok követésével foglalkozik a munkacsoport. A különféle humán extrapolációra is alkalmas homeosztatikus rendszer vizsgálatok kapcsán, a neuro-, endokrin-, immun- és pszichomentális folyamatokat kutatjuk. Munkánk során a biológiai struktúra követése mellett, e vázolt területek által szabályozott funkciók, mint indikátorok vizsgálatát végezzük. A környezetállapot változásainak vizsgálata az elektromágneses energiamezők környezet-toxikológiai szerepének követésekor in vivo (viselkedésmintázat változás, szaporodásbiológiai hatások követése, neuro-endokrin transzmitter és hormonháztartás kontroll, immunparaméter változások, stb.) és in vitro (neurocyta, endokrin - és immun- sejt és szövetkultúra) modellek standardizált funkcionális és morfológiai kutatásait végezzük. A teljesség igénye nélkül felsorakoztatott vizsgálati célterületeken a kémiai anyagterhelések hatásainak tanulmányozásában is alkalmazzuk. Kutatásainkba bevont különféle kemikáliák (természetes és mesterséges ágensek: pl. peptidek és/vagy poliszacharidok, biogén aminok és analógjaik, halogénezett szénhidrogének, szénhidrogének, szabadgyök reakciók aktív szubsztrátjai, mikrobiális rendszerek, stb.) környezet-toxikológiai hatásait vizsgáljuk. A környezetterhelések extrém alacsony dózisainak tanulmányozásával foglalkozó kutató-műhelyünk fő kutatási területe a szubtoxikus hatások követése, továbbá ezek kombinált jelenléte során tapasztalható hatások tanulmányozása.


2a Környezet-minőség rendszerszerű vizsgálatai adaptáltan

Kutató laboratóriumok minőségközpontú fejlesztése és karbantartása informatikai támogatással kiegészített kutatása zajlik ebben a témában Az akkreditált Környezet-toxikológiai Kutató Laboratóriumi egység /KtKLe/ kiépítése során felmerülő minőségközpontú kutatási eredmények kialakítása, valamint a TÜV Partner Teszt-Laboratóriumi /PTL/ minőség megszerzésével (Reg No.: MU 692606090001ami 2018. 09. 20.) a folyamatos kutatási feltételváltozások mellett adaptáltan kell a projekteket végezni, melyek állandó informatikai támogatással zajló big data adatrendszerezési munkát kíván. Ezzel kutatási szintre emeljük az innovációs biztonságot jelentő kutató laboratóriumi működések virtuális verifikációs rendszereinek kialakítását.


2.b. Környezetkockázati vizsgálatok

során a környezet-toxikológiai kutató műhely minőségközpontú szervezet-irányítási karbantartásra irányuló kutatásokat végez, amelyekkel a legjobb minőségirányítási technikák alkalmazás szintű vizsgálata történik (pl. ökoiskolai szervezeti rendszerek, zöld oktatási rendszerek). Ezzel a társadalmi tevékenységekhez (termelés, szolgáltatás) valamint a társadalmi felhasználás területeire vonatkozóan (LCA rendszervizsgálatok) is kutatunk környezettudatos folyamatközpontú megoldásokat. A környezetminősítés társadalmi eredményként értelmezett, melynek fundamentuma a fizikai, kémiai, földtudományi, biológiai méréseken alapuló döntés-előkészítés. Ezért kutatásaink egyik központi kérdésköre a követelményrendszer kialakítása, a mérési rendszerek hitelesítéséhez (virtuális validáció kutatás). Ez egyrészt mérési körülmény, másrészt mérési elvi optimalizálást jelent. A társdalom tevékenységi rendszerei által kódolt környezetterhelések kockázatainak elemzése is ezen kutatási területünkhöz tartozik. Minőségkutatási munkánk során célul tűztük ki annak tanulmányozását is, hogy a kutatások szakmai területein is alkalmazhatóvá tesszük a minőségügyi rendszerkövetelményeket, mégpedig a társadalmi hasznosítás igényeinek megfelelő módon.


3.a A KT-i kutatás-eredmények disszeminálás módszertanának és hatékonyságának fejlesztési vizsgálatai

A felsőoktatási tevékenységekben, a tanítás-tanulás-nevelés folyamataiba kívánjuk alkalmazhatóvá tenni a Környezet-toxikológiai Kutató Műhelyünk vizsgálati eredményeit. Az SZTE Kutató Egyetemi rendszerébe illeszkedve kutató műhelyünk hazai és nemzetközi (TÜV partnerség révén) környezeti kutatásokban vesz részt, melynek hitelesen elfogadott eredményeit a reguláris felsőoktatási képzésekbe is integráljuk folyamatosan vizsgálva azokat a jól adaptálható módszertanokat, amelyekkel nagyobb asszociatív és kapcsolási hatékonyságot érhetünk el. Ilyen célterülete disszeminálási kutatásainknak pl. az attitűd vizsgálatokkal kapcsolt, -„friss” kutatási eredmények beépítése a környezeti nevelésbe. Célunk továbbá egy környezeti attitűd monitoring-rendszer kialakítása, a környezettudatos magatartási formák bármely társadalmi korcsoport számára alkalmas módon (EMMI kooperációban környezeti attitűd vizsgálatok végzése ökoiskolákban). Mindezt a fenntarthatóságra nevelési kontinuitás megszakadásának feltárásában alkalmazhatjuk. A köznevelésben kiterjeszthető disszeminálási és környezeti kultúra fejlesztési folyamatok megjelenítésére is különös hangsúlyt fektetünk.


3.b A tanulási-tanítási mechanizmusok tanulási környezettel való kapcsolatainak vizsgálatai.

A tanulási környezet domináns a tanuláseredményességének megjelenésében. Így a tanulási környezet, mint objektív térdimenzió különféle módosulásaival a tanulási eredményt döntően meghatározza. Kutatásaink során a tanulási környezet állapotának fizikai, kémiai és biológiai terheléseinek hatásait vizsgáljuk kutatási projektjeinkben. Ilyen vizsgálatokat végzünk az elektromágneses energiák, halogénezett szénhidrogének, mint hatótényezők tekintetében. Így fel kívánjuk tárni azokat a tanulási mechanizmusok és a tanulási környezet kapcsolatokat, amelyek a tanulási eredmény szempontjából jelentős tényezők lehetnek.


Jelentősebb eredmények:

MTMT kompatibilis publikációk:

Dr. Habil Gálfi Márta Ph. D., főiskolai tanár, a KtKM operatív vezetője

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010671

Dr. Radács Marianna Ph.D., főiskolai docens, KtKMLe Operatív Kutatási vezető

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026695

Dr. Molnár Zsolt Ph.D., egyetemi adjunktus, KtKM Le Dokumentációs Operatív Vezető

MTMT link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030444A KtKM részvétele a hazai és nemzetközi projektekben


COST 815 –Tumor-biológiai markerek és tumorigén ágensek kapcsolatai; kémiai szerkezetváltozás és tudorindukciós hatások vizsgálataival. – Elfogadott teljesítés (projekt altéma felelős)


OTKA T15 – Az endokrin szabályozási rendszereket érintő sejtek malignus transzformációinak felderítése a molekuláris biológia és a proteomika módszereivel – Elfogadott teljesítés (altéma felelős)


ETT 270/2006 - Celluláris folyamatok jelentősége az oszteoporozisok prevenciójában – Elfogadott teljesítés (projekt téma felelős)


TéT-Bilat SLO-6/01 - Az elektromos áram, elektromágneses mezők, elektroindukált fehérjék és interferonok immunmoduláló és antimikrobiális hatásai. Elfogadott jelentés (Téma felelős)


ETT061/2003 „Környezeti hatások szerepe a krónikus májbetegségek patomechanizmusában”; Elfogadott teljesítés (altéma felelős).


OM – Minőségkultúra fejlesztés a JGY Tanárképző Főiskolán – Elfogadott teljesítés (projekt felelős)


HURO2011- Complex Molecular database - (Altémánkkal - Effects of endocrine disruptors on the rat neuro-endocrine function in vitro – kapcsolódtunk be) – Elfogadott teljesítés –


KEOP 6.1.0./B/09-2010-0052 - Ifjúsági összefogás a fenntartható dél-alföldért – öko-intelligens életvitellel - Elfogadott teljesítés (szakmai vezetőként közreműködtünk)


TÁMOP projektek (ezekben altéma felelősként és/vagy résztvevő kutatókként közreműködtünk)


TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012 - Zöld Energia Nemzeti Felsőoktatási Együttműködés- Fenntarthatóság szerepe a felsőoktatási képzésfejlesztésben – Elfogadott teljesítés (projekt altémafelelős).


TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 - Környezettudomány és energetika – Elfogadott teljesítés


TAMOP -4.1.2-08/1/B - Mentor(h)áló program. – Elfogadott teljesítés


TÁMOP - 4.1.1.f-15/1/konv - A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése. – Elfogadott teljesítés


TÁMOP 4.2.2D-15/1/KONV - Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése, hálózatosodás és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre- Elfogadott teljesítés


TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0002 - Egészségtudományi, egészségipari tudáshálózat a Dél-Alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére Környezet Egészségügyi Kutatások-2015-10-20 – Elfogadott teljesítés


TÁMOP-6.1.5/14-2015-0004. – Egy lépés az egészségünkért – Csongrád megyei komplex egészségfejlesztési program – Elfogadott teljesítés


EFOP projektek (ezekben altémafelelős és résztvevő kutatói közreműködéssel)


EFOP-3.6.1.- 16 – Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakításra szegedi tudásbázisra építve – Jelenleg élő projekt 2021-ig.


EFOP-344-16 – A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére - Jelenleg élő projekt 2021-ig.


EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében - Jelenleg élő projekt 2021-ig.


EFOP 3.5.1.-16 - Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése - Jelenleg élő projekt

(Ebben a Műszaki szakoktató képzéshez két specializáció kidolgozása és az alapszak vonatkozó szakmai területeinek kialakítása a feladatunk)


Egyetemi és Kari pályázatok eszközbeszerzésekre, konferencia részvétel és publikációs tevékenység támogatásával folyamatosan.


Kutató csoport egyéni pályázati eredményei:

Széchenyi professzori ösztöndíj /Gálfi M. – 2002-2005/,

Magyary Zoltán ösztöndíj /Radács M – 2013-2014/,


Tudományos publikációk, táblázat az MTMT-ben elérhetők


A Kutató Műhely belső és külső kapcsolatai:

Kutatási kapcsolatok:

Tudományos közéleti tevékenység kapcsán

Hazai kapcsolatok (12-20 éve)

Magyar Élettani Társaság (tag)

Magyar Biológiai Társaság (tag)

Magyar Mérn. Kamara (tag)

Magyar Minőség Társaság (tag)

Magyar End. és Anyagcs. Társ. (tag)

MTA Köztestületi tag

Magyar Madártani Egyesület (tag)


Nemzetközi kapcsolatok (8-25 éve)

Int. Phenothizine Soc. (memb)

Eur. Cell. Cult. Soc. (memb.)

New York Akad. (memb.)

German Cancer Res. Soc. (memb.)

COST. 815 (memb)

QCO Int. Soc. (memb.)

EPA SOC. (memb.)

Quality Contr. Org. Int. Soc. (memb)

Int. Endocrin. Soc. (memb)


Kooperációs kutatói munkakapcsolatok:

SZTE TTIK, - 20 éve

SZTE ÁOK, - 20 éve

ELTE Környezettudományi Intézet, - 15 éve

Pannon Egy. Környezettud. Int., - 15 éve

DTE Környezettud. Int., -15 éve

KOKI Bp., - 25 éve

SZIE Bioinformatikai és Biostatisztikai Intézet,- 3 éve

Rush University Medical Center, - 12 éve

Állatorvostudományi Egyetem, Állattani Int., - 12 éve

University of Hamburg, Biochemichal Intsitute of Eppendorf,- 24 éve


Munkaerőpiaci kapcsolatok

TÜV Rheinland Zrt, SKC Holding; Magyar Színház, LIDL Zrt; Learning Innovation Kft., „Kárpátia Kincsesház Kistelek" Térségi Humán Innovációs, Oktatási és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.; Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium; Béke Utcai Általános Iskola; Szegedi Dózsa György Általános Iskola; Calculus Bt. Bp.;A KtKM-hez kapcsolódó TDK tevékenységek

TDK munka, amelyben a tehetséggondozást a tudományos kutatási területeken való hallgatói együttműködéssel valósítottuk meg, megoldva ezzel az utánpótlás nevelést is.Dr. Gálfi Márta főisk. tanár témavezetésével írt TDK és OTDK dolgozatok


Lengyel Zs., Szabó G.: Kisenergiájú elektromágneses erőterek hatása biológiai rendszereken

1999 helyi TDK I. helyezés

2000. Környezetvédelmi VII. OTDK II. helyezés

Lengyel Zs., Szabó G.: Intermittáló elektromágneses erőterek ökotoxikológiai hatása.

2001. OTDK előadás Biológia szekció Budapest.

Radács M.; Végh G.: Elektromágneses erőterek sejtszintű ökotoxikológiai hatásai.

1999. Helyi TDK I. helyezés

2000. VII. OTDK EÜ. Min. különdíj.

Radács M., Végh, G.: Kisenergiájú elektromágneses erőterek celluláris ökotoxikológiai hatásai.

2001. OTDK előadás Biológia szekció, Budapest.


Gazdagh G.: Vazopresszin szintézis vizsgálata a hypophysis pituicytáiban.

2000. helyi TDK III. helyezés,

SZTE ÁOK

Farkas A., Papp N.: Neuroendokrin szabályozási rendszerek Turner-syndromában

1999. Helyi TDK I. helyezés,

2001. OTDK, előadás

Farkas A., Papp N.: Intercelluláris kommunikáció humánbiológiai vonatkozásai

2001. OTDK előadás Biológia szekció, Budapest.

Tóth Edit: Idiopathiás scoliozis genetikai hátterének vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel.

2000. Helyi TDK I. helyezés,

2001. OTDK előadás Biológiai szekció, Budapest.

Illés E., Varga P.: A klórbenzolok szaporodásbiológiai hatásai.

Helyi TDK I. helyezés, 2001

Dr. Gálfi Márta főisk. tanár és Radács Marianna főiskolai docens vezetésével írt TDK és OTDK dolgozatok

Varga Péter: Szaporodásbiológiai hatás vizsgálata klórbenzolkezelést követően.

Országos Környezetvédelmi Diákkonferencia előadás, 2003.

Rapcsányi N., Remeczky A.: Klórbenzolok hatása a tumorindukcióra.

Helyi TDK I. helyezés,

2001/őszi szemeszter.

Lázár A., Horváth Sz.: Kontakt klórbenzol hatás a gyomornyálkahártyára.

Helyi TDK I. helyezés,

2001/őszi szemeszter.

Oláh Cs., Bay K.: Perzisztens vegyületek biodegradációja.

Helyi TDK I. helyezés, 2001.

Rapcsányi Nikolett, Remeczki Anikó: Perzisztens vegyületek szerepe a tumorindukcióban.

Helyi TDK I. Helyezés. 2001.

Urbán Péter, Farkas Attila: Lézerkezelés és sportteljesítmény

Helyi TDK I. Helyezés 2002.

OTDK Győr, Sporttudományi szekció I. helyezés. 2003.

Hegedűs Hermina, Tóth Adrienne: Klórbenzol és oszteoporozis

Helyi TDK. I. Helyezés 2002.


OTDK Szeged, Biológia szekció, II. helyezés. 2003.Blahó Zsuzsanna, Nédó Renáta: A Ga-Al-As laserkezelés hatása különböző csíralemez eredetű sejtekre.

Helyi TDK I. helyezés 2003.

Bial Péter: Az elektromágneses erőtér hatása az iniciált sejtek promóciójára

Helyi TDK. I. helyezés. 2003.

Bial Péter, Cseklye Judit: Az elektromágneses erőtér hatása az iniciált sejtek promóciójára

OTDK Környezettan Budapest. 2004.

Nagyéri György, Rácz Gergely: Jogalkotás, környezetterhelés, evolúció.

OTDK Környezettan jogi szekció Budapest. 2004.

Nagyéri György: Környezeti hatások tumorindukciós modellek

TTK TDK III. helyezés, (továbbjutás) 2004.

Himer A. Karamán A.: Karamán: Receptoriális bioszenzorok a neuroendokrin rendszerben

Helyi TDK-ra bejelentett előadás

Ocskó Tímea, Kéri Enikő: Klórbenzolok szerepe és a csontbetegségek kialakulásának kockázata

Helyi TDK első helyezés (2006)

OTDK Biol szekc. Különdíj (2007)

Kéri Enikő, László Márta: Monoamin receptorok szerep a stresszhormonok mediációjában

Helyi TDK I. helyezés (2006)

OTDK előadás (2007)

László Márta, Kéri Enikő: Környezetszennyezés és viselkedésmodell jelentősége a gyógypedagógiai munkában

Helyi TDK. I. helyezés (2006)

OTDK Különdíj (2007)

Hopenthaler Dóra: Elektroszmog terhelések biológiai hatásvizsgálata

JGYPK Kari TDK I helyezés (2014)

Budai Ibolya, Sulumán Ádám, Hegyi Péter: Környezetünk változása és rendszerdinamika alakulása

JGYPK Kari TDK I helyezés (2014)

Rózsa Zsófi Borbála, Finta Kolos: Környezetközpontú fejlesztések a zöld oktatási rendszerben

JGYPK Kari TDK I helyezés (2014)

Hopenthaler Dóra: Az elektroszmog biológiai hatásvizsgálata

TTIK Kari TDK II helyezés (2015)

Budai Ibolya, Sulumán Ádám, Hegyi Péter: Környezetünk klimatikus paraméter-változása és rendszerdinamika alakulása

TTIK Kari TDK II helyezés (2015)

Rózsa Zsófi Borbála, Finta Kolos: Környezetközpontú fejlesztések a zöld oktatási rendszerben

TTIK Kari TDK III helyezés (2014)

Hopenthaler Dóra: Környezetünk „elektroszmog” terheléseinek vizsgálata biológiai rendszereken

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia I helyezés (2016)

Rózsa Zsófia Borbála, Finta Kolos: Zöld oktatási intézmények környezetközpontú fejlesztési lehetőségei –

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia I helyezés (2016)

Budai Ibolya, Sulumán Ádám, Hegyi Péter: Környezeti feltételváltozások és rendszerdinamika - környezetrendszer változás-követés új megközelítéssel –

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia I helyezés (2016)

Jelenleg TDK hallgatóink és témáik (2018-):

(Gálfi M., Radács M., Molnár Zs. témavezetésével)

- Varga István: Cukorpótló ágensek lehetséges szerepe a sport és rekreációs tevékenységekben

- Gutási Anna: Elektromágneses tér hatások és a sejtmigrációk kapcsolata

- Trója Ildikó: EDC hatások és környezeti kockázatok

Pályamunka:

Karamán Attila, Nagyéri György: Klórbenzolok hatása a neuroendokrin szabályozásban

I. helyezés 2005. SZTE ÁOK TDK PályázatKtKM doktori iskolai szerepe

Doktori Iskolai

Témakiírások

Környezettudományi Doktori Iskola /Gálfi Márta; 60%-ban/

Elektromágneses energiaterhelések és nehezen bomló vegyületek környezeti kockázatának vizsgálata kísérletes körülmények között

doktorandusz szám:1 fő

eredményesen végzett doktorandusz szám: 4 fő


Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola /Gálfi Márta 30%-ban/

Neuroendokrin kutatások módszertana

doktorandusz szám:1 fő

eredményesen végzett doktorandusz: 2 fő


Biológia Doktori Iskola /Gálfi Márta, 10%-ban/

Homeosztatikus diszruptorok biológiai hatásainak vizsgálata

doktorandusz szám: 1 fő


Környezettudományi Doktori Iskola /Radács Marianna 100%/

Elektromágneses mezők és elektroszmog biológaiai hatásának vizsgálata /

témavezetés

doktoranduszok száma: 1 fő

eredményesen végzett doktoranduszok száma: 1fő


(eredmények a www. doktori.hu alatt kontrollálhatók)