Ifjúságkutató Csoport

Dr. Jancsák Csaba

jancsak@jgypk.szte.hu


Az SZTE tudástérképén elérhető:

http://tudasterkep.szte.hu/research_projects/ifjusagkutato-csoport


Tagok

A JGYPK oktatói

Dr. Jancsák Csaba PhD (főiskolai docens)

Kiss Mária Rita (főiskolai docens)

Dr. Krémer András PhD (főiskolai tanár)

Dr. Laki Ildikó PhD főiskolai docens

Sánta Tamás (tanársegéd, SZTE ETSZK)


A műhely kutatási témája

A Gábor Kálmán (1948-2009) alapította kutatócsoport a kétezres évek elejétől végez ifjúságkutatásokat. A csoport elméleti (Ifjúsági korszakváltás) és alkalmazott kutatásokat egyaránt folytat. Ez utóbbi körbe tartoznak a piaci és a szakmapolitikai döntés előkészítést, illetve az ifjúságpolitikai tervezést megalapozó kutatások. Keretei között elsősorban az Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió térségében több ifjúsági közösségfejlesztési projektben (pl. Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez I-IX projektek) hasznosítottuk kutatási tapasztalatainkat (melyeket worshopokon, konferenciákon és tanulmánykötetekben publikáltunk).

A „Kisvárosi fiatalok világa” - alkalmazott kutatás a tényeken alapuló települési ifjúságpolitikai tervezés megalapozásához projektünk fókuszában a lokalitás áll (települési szint). A globalizációs hatások által felértékelődő helyi, települési közösség, mely különösen fontos a munkaerőpiacon az új évezredben megjelenő sebezhetőségekkel (úgymint munkanélküliség, oktatási-képzési hátrányok, identitáskrízis, értékválság) jellemezhető személyek és csoportok számára létrehozott fejlesztések esetében.

A kutatócsoport kiemelten foglalkozik továbbá a fiatalok politikai szocializációjának, politikai kultúrájának kérdéseivel. Jancsák Csaba az Európai Oktatáskutatói Szövetség (EERA) magyarországi tagszervezetnek a Magyar Oktatáskutatók Szövetségének (HERA) vezetőségi tagja, egyben az Állampolgári Nevelés Szakosztályának vezetője. A szakosztályban és munkacsoportjaiban Kiss Mária Rita, Krémer András, Laki Ildikó, Sánta Tamás is szerepet vállal. Az e körben folytatott kutatások érdeklődésének homlokterében a harmadlagos szocializációs színterek, a közösségek válsága és hiánya, a közösségi kapcsolatok és a demokratikus kompetenciák viszonyrendszere, és a közösségi nevelés témakörei állnak.

A tágabb terület másik kiemelt témája a formális és nem formális oktatási keretekben megnyíló lehetőségek vizsgálata. Részt vettünk az országos reprezentatív Iskola és társadalom kutatásban (ELTE – DE – PTE – SZTE – ECHO Survey együttműködésével. Kutatásvezető: Csákó Mihály ELTE TáTK Szociológia Tanszék Kutatásvezető Csákó Mihály 2009-2010), továbbá az MTA Gyermekszegénység kutatócsoportjával kooperálva az „Együtt egymásért” gyermekszegénység kutatás a jánoshalmi kistérségben c. kutatásban (2013 és 2015).

Kutatócsoportunk tagja, Kiss Mária Rita szakmai vezetése mellett valósult meg 2013 és 2017 között az Online Demokrácia Activity országos középiskolai társadalomismereti versenysorozat 4 ciklusa, amelyen több mint 500 hazai és határon túli magyar diák vett részt. http://teddoda.hu/

Kutatási és képzési területen évek óta együttműködünk a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiummal. Jancsák Csaba vezetésével 2013-tól folyik kutatás a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása címmel. Kiss Mária Rita „Hogy tíz év múlva ne ez a dal legyen!” címmel állampolgári kompetenciafejlesztő tréningprogramot dolgozott ki cigány-magyar vegyes egyetemista csoportok számára.Jelentősebb eredmények

Publikációk


Jancsák Csaba válogatott publikációi:

1) Jancsák Csaba: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek: Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0 Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. 182 p.

(ISBN:9789638708489)


2) Jancsák Csaba: Kisvárosi fiatalok jövőképe: Jánoshalma esete. In: Jancsák Csaba, Krémer András (szerk.) Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek: Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. 182 p.

Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. pp. 40-55.

(ISBN:9789638708489)


3) Jancsák Csaba: A városhatáron túl a tág világ! (?): Kisvárosi fiatalok jövőorientációi. In: Karikó Sándor (szerk.) Az ifjúság a globális térben. 211 p.

Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. pp. 179-189. (ISBN:978-615-5455-61-2)


4) Jancsák Csaba: Egy szakkollégium felsőoktatási eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. In: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea (szerk.) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. 371 p.

Nagyvárad; Budapest: Partium; PPS; Új Mandátum, 2016. pp. 328-337.

(Felsőoktatás−Társadalom; 6.) (ISBN:9789631254471)


5) Jancsák Csaba: The Contribution of Christian Roma Special College of Szeged to the Effectiveness of Higher Education and Labor Market in a Value Sociology Approach. BELVEDERE MERIDIONALE 28:(1) pp. 82-92. (2016)


6) Jancsák Csaba: Value preferences of Students of Hungarian Teacher Education. In: Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin (szerk.) Tanárképzés és oktatáskutatás. 758 p. Debrecen: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2015. pp. 68-80. (HERA ÉVKÖNYV 2014) (ISBN:978-615-5372-31-5)


7) Jancsák Csaba: Értékhordozó szakmai szocializáció egy szakképző iskolában In: Szemerszki Marianna (szerk.) Eredményesség az oktatásban: Dimenziók és megközelítések. 162 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. pp. 130-145. (ISBN:9789636828844)


8) Jancsák Csaba: Álomtalan ébrenlét: A hallgatói önkormányzatiság útja a perifériáról a centrumba és vissza a perifériára In: Szabó Andrea (szerk.) Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. 278 p. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA TK PTI, 2014. pp. 111-127.

(ISBN:978-615-5372-10-0)


9) A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 24:(5) pp. 18-27. (2014) Ifjúsági korosztályok korszakváltásban Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2013. 132 p.

(ISBN:9789632870649)Szerkesztések:


1) Jancsák Csaba [szerk] (2008): Fiatalok a DKMT eurorégióban. Duna-Körös Maros-Tisza Erurorégió Ifjúsági Szövetsége, Szeged

2) Jancsák Csaba [szerk.] (2009): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Meridionale, Szeged

3) Jancsák Csaba [szerk] (2009): Fiatalok a Kárpát-medencében. Mozaikok az ifjúság világáról. Belvedere Meridionale, Szeged

4) Jancsák Csaba [szerk] (2011): Az európai fiatalok világa a 21. század elején. Belvedere Meridionale, Szeged

5) Jancsák Csaba – Krémer András (szerk.) Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek: Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0. 182 p.

Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. pp. 40-55.Kiss Mária Rita publikációi:

1) Szerkeszttette és az előszót írta: Kiss Mária Rita. Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében: III. kötet. 439 p. Budapest: Barankovics István Alapítvány, 2016. pp. 5-10.

(Így tanítom...) (ISBN:978-963-89921-7-8)


2) Szerkeszttette és az előszót írta: Kiss Mária Rita. Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében: [I. kötet]. 195 p. Budapest: Barankovics István Alapítvány, 2015. pp. 5-7.

(ISBN:978-963-89921-2-3)


3) Szerkeszttette és az előszót írta: Kiss Mária Rita. Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében: II. kötet Budapest: Barankovics István Alapítvány, 2015. 399 p. (Így tanítom ...)

(ISBN:978-963-89921-5-4)


4) Agrárképzés és munkaerőpiac a Szegedi Tudományegyetem új agrár szakjainak várható fogadtatása a regionális munkaerőpiacon. In: Darvai Tibor (szerk.) Felsőoktatás és munkaerőpiac: Eszményektől a kompetenciák felé. 256 p.

Szeged: Belvedere, 2013. pp. 167-196.

(ISBN:978-963-08-6064-2)


5) Kiss Mária Rita: A fiatalok társadalmi közéleti szerepekre való felkészítése. Tani-tani Online. 2012. december http://www.tani-tani.info/a_fiatalok_tarsadalmi


6) Kiss Mária Rita: Az iskola, mint társadalmi orientációs intézmény. In. Jancsák Csaba (szerk.) Pillanatfelvételek a Kárpát-medence ifjúságáról. Belvedere. Szeged, 2010. 67-93.


7) Kiss Mária Rita: Társadalomismereti képzési modell szakképző iskolák számára. In. Útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2008. 49-71.


8) Kiss Mária Rita: A társadalomismeret tanárképzés koncepcionális alapjai a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékén. In. Farkas Olga és Jancsák Csaba (szerk.) Állampolgári Kompetenciák kutatása és fejlesztése. Belvedere, Szeged. 2008. 95-121.


9) Kiss Mária Rita, Kovács László Imrével és Jancsák Csabával közösen: A rendszerváltás gyermekeinek viselkedésmintái és a modern politika üzemmódja. In: Perjés István, Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. 347 p. (ISBN:978 963 503 386 7)


10) Kiss Mária Rita, Jancsák Csabával és Kovács László Imrével közösen: A rendszerváltás gyermekeinek politikai viselkedésmintái. In. Perjés István és Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest. 2008.Konferenciák:


1) A tanulás új útjai. HuCER konferencia. Kaposvári Egyetem, 2016. május 26-27. Állampolgári nevelés, oktatási jogok szekciót kutatócsoportunk szervezte és Jancsák Csaba vezette, a szekcióban előadott Kiss Mária Rita.


2) A fiatalok állampolgári szerepekre való felkészítésének a közoktatásban történő elősegítésére több alkalommal tanári konferenciákon tartottunk előadást bíráló szakértőként vettünk részt tanári pályázatokban. (ÉrtékRend - "Így tanítom... - 2016. tavaszi konferencia, ÉrtékRend - "Így tanítom...2016. őszi konferencia, ÉrtékRend - "Így tanítom...2015 tavaszi konferencia, ÉrtékRend - "Így tanítom...2014 tavaszi konferencia, Digitális bennszülöttek az osztályteremben 2013, a Fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése 2012. – Szervező: BIA, referencia: https://barankovics.hu/az-alapitvanyrol/muhelyeink/ifjusagkutatasi-muhely/a-barankovics-istvan-alapitvany-tanari-kerekasztalanak-dokumentumai


3) VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Kinyó László, Farkas Olga, Kiss Mária Rita, Kovács László Imre, Jancsák Csaba, Czédliné Bárkány Éva, Démuth Ágnes, Klein Sándor. Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése című szimpózium szervezése. In: Perjés István, Ollé János (szerk.) Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. 347 p.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2008.11.13-2008.11.15. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2008. pp. 254-260. (ISBN:978 963 503 386 7)


 

Projektben való részvétel

Jancsák Csaba kutatócsoport vezetés, részvétel:


1) Without Borders. Youth in DKMT Euroregion kutatási projekt. DKMT Youth Alliance. (2007-2009) Jancsák Csaba kutatásvezető

2) Fesztiválok ifjúsága. OFI, FOK, BBTE, Max Weber Alapítvány (2003-2009), Jancsák Csaba résztvevő kutató

3) Rendszerszintű fejlesztések és bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban. Oktatási Hivatal VEKOP projekt (2017-) Jancsák Csaba senior szakmai fejlesztő

4) XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. TÁMOP projekt. Oktatáskutató és fejlesztő intézet. (2014-2015) Jancsák Csaba résztvevő kutató

5) Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén. TÁMOP projekt. SZTE (2011-2013) Jancsák Csaba kutatásvezető

6) 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció. TÁMOP projekt. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, (2008-2012) Jancsák Csaba résztvevő kutató

7) A felsőoktatási reform, kitüntetetten a tanárképzés vizsgálata c. kutatás TÁMOP projekt. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2010-2012) Jancsák Csaba vezető kutató

8) Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon. INNOTARS_08 projekt. MTA Szociológiai Kutatóintézet (2008) Jancsák Csaba résztvevő kutató

9) A dél-alföldi ifjúság helyzete. ICSSZEM (2005-2006) Jancsák Csaba résztvevő kutató

10) A magyarországi társadalmi rétegződési folyamatok egyes összetevőinek kutatása. MEH – MTA Szociológiai Kutatóintézet (2003-2005) Jancsák Csaba résztvevő kutató


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

1) A díjazott hallgató neve: Szverle Szandra

A TDK/OTDK-munka címe: Felsőoktatás Magyarországon – Romák/cigányok a magyar felsőoktatásban

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 2017 OTDK, különdíj

Témavezető: Dr. Laki Ildikó


2) A díjazott hallgató neve: Vörös Vivien

A TDK/OTDK-munka címe: A javítóintézeti neveltek jogairól

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): TDK (JGYPK) I. helyezés, OTDK részvevő, díjazás nélkül

Témavezető: Dr. Laki IldikóDoktori iskolában való részvétel

Dr. Jancsák Csaba

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Oktató


Dr. Krémer András

BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Témavezető


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *