Gyógypedagógia és zene

Dr. Tiszai Luca

tiszailuca@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói

Prof. Dr. Pukánszky Béla intézetvezető

Dr. Kocsisné Kálló Veronika Drs. tanársegéd

Hazai külsős tagok

Dr. Pethő Villő, adjunktus SZTE-ZMK

Dr. Devosa Iván (Neumann János Egyetem, kutatócsoport-vezető)

Szűcs-Ittzés Zsuzsanna (zeneművész, zeneterapeuta) Magyar Állami Operaház, Gálfi Béla Kórház LFZE (óraadó)

Fekete Zsófia Drs (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, PTE, NTDI )

Katona Judit, (igazgató, Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

Külföldi tagok: IPEM, Belgium

Partneri viszonyban vagyunk a Genti Egyetem Musicology Section of the Department of Art, Music and Theater IPEM (Institute for Psychoacoustics and Electronic Music) kutatólaborral, vezetője Prof. Marc Leman, és magyarul még kevéssé ismert embodied music cognition paradigma képezi a szerteágazó kutatásaik alapját, amelybe jól illeszkedik a halmozottan fogyatékos személyek zenebefogadó mozdulatainak kutatása.


A műhely kutatási témája

A kutatóműhely a gyógypedagógia és zene határterületein dolgozik. Ennek egyik ága a gyógypedagógiai zeneoktatás, másik a közösségi zeneterápia, a harmadik pedig a zenebefogadó mozgások és a kognitív funkciók kapcsolatának vizsgálata.


A gyógypedagógiai zeneoktatás, az inklúzió az alapfokú zeneoktatás területén, illetve a gyógypedagógia gyakorlati terepein kidolgozott módszerek összegyűjtése, szélesebb körben való megismertetése magyar és nemzetközi szinten is aktuális feladat. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulási nehézségekkel küzdő növendékek megsegítésére a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve dolgozunk egy modellprojekten, amely korszerű szakmai választ adhat a zenetanárok, növendékek és szülők igényeire. A projekt része a zenetanárok fogyatékosság iránti attitűdjének feltárása, a hazai és nemzetközi jógyakorlatok feltérképezése és továbbadása. A munkában a Gyógypedagógus-képző intézet hallgatói többek között szakdolgozati és TDK kutatásokkal vesznek részt.


A közösségi zeneterápia egy Magyarországon még kevésbé ismert rendszerszemléletű megközelítés. A közösségi zeneterápia célja, hogy zenei projektek által előkészítse és megsegítse marginalizált csoportok a társadalmi befogadást. A társas zene természeténél fogva kölcsönösségen alapul: a résztvevő felek a társas kapcsolatok számtalan formáját modellezik és gyakorolják, és kölcsönösen függnek egymástól, folytonos kommunikációban állnak egymással, így a közös zenélés a befogadó társadalom modelljeként is szolgál. A zenetanulás, illetve a zenei projektekre való felkészülés elősegíti a befogadást azáltal, hogy a tanulót önfegyelemre, belső kontrollra, és a társas viselkedés normáira tanítja. A színvonalas előadás pedig új perspektívába helyezi a hátrányos helyzetű csoport tagjai és többségi társadalom közötti viszonyt: a rászorulók előadókká, vagy egyenrangú zenésztársakká válnak. Kutatásaink, amelyek közösségi zeneterápia nagyrészt angol nyelvű forrásaira és 11 év gyakorlati tapasztalatra épülnek, a gyógypedagógiai zeneoktatás társadalmi hatását vizsgálják.


A zenebefogadás és kognitív készségek kapcsolatának vizsgálata Kokas Klára módszerére és a Marc Leman nevéhez fűződő embodied music cognition paradigmára épülnek. A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól. Az átlagtól extrém módon eltérő képességstruktúra miatt az IQ ebben az esetben hagyományos tesztekkel nem mérhető, de ez nem feltétlenül jelenti ezen készségek hiányát, vagy alacsony voltát.


Vizsgálataink során súlyosan halmozottan fogyatékos személyek zenebefogadó mozdulatait vizsgáltuk a zeneterápiában elfogadott mikoanalízis módszerével egyéni és társas helyzetben. Pásztor Zsuzsa szerint zene által kiváltott reflexes, ösztönös mozgások a többszöri meghallgatás során tudatos mozgáskompozíciókká válnak, amelyek jól definiálható zenei jelenségeket tükröznek vissza. Ezen mozgások részletes tanulmányozása során megfigyelhető a tanulási folyamat.

Előzetes, video-elemzésen alapuló kutatásaink alapján a zenét kísérő spontán mozgások súlyosan halmozottan fogyatékos személyeknél is megjelennek. Ezek a gesztusok magasabb kognitív funkciókra: figyelemi, emlékezeti működésre és bizonyos zenei megoldások anticipációjára utalnak.

A figyelmi funkció mérésére protokollt dolgoztunk ki egy hordozható EEG eszköz segítségével. Az eszközzel korábban olvasás, hangszerjáték közben mérték a figyelmi fókuszt. A meglévő protokollt át kellett dolgozni súlyosan zenehallgatás közben változatos mozdulatokat végző halmozottan fogyatékos személyek vizsgálatára.

A pilot kutatás során több mérést végeztünk. Első eredményeink alapján a vizsgált súlyosan halmozottan fogyatékos személyek figyelmi fókuszának átlaga magasabb volt az egyik kontrollszemélynél.

Az első eredmények figyelemreméltóak, hiszen a súlyos és halmozott fogyatékosságot tradicionálisan alacsony kognitív funkciókkal azonosítjuk. A kutatás következő lépése a kutatási protokoll továbbfejlesztése, kiterjesztése és a videóelemzéssel egybekötött analízis lesz, amely reményeink szerint a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek kognitív folyamatának mélyebb megismeréséhez vezet.

A nonverbális felnőttek egymással való interakciója szintén feltérképezetlen terület, amelyről, a páros zenehallgatás vizsgálatával szeretnénk ismereteket szerezni.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

In press:

Preverbal and Nonverbal Musicality: Musical interventions for nonverbal children and adults with severe disabilities. Theory and Practice - (JGYPK kiadó által elfogadott jegyzet)

Community Music Therapy and Intellectual Disability. Theory and Practice from a Hungarian Perspective. (JGYPK kiadó által elfogadott jegyzet)

Zene és Transzferhatás (JGYPK kiadó által elfogadott jegyzet)

Tiszai, L: Friendship, Solidarity and Mutuality Discovered in Music (Könyvfejezet, elfogadva) In: There is No Other: Humane Music Education for the Common Good Eds: Iris M. Yob and Estelle R. Jorgensen

2018

Tiszai, L: Therapeutic use of 'Kokas-method' in music therapy for people with severe disabilities. (Journal of Russian & East European Psychology ,Volume 55, 2018 - Issue 1: Music Therapy https://doi.org/10.1080/10610405.2018.1491241)

Tiszai, L. & Mastnak, W. (2018). Therapeutische Anwendung der Kokas-Methode in der Musiktherapie mit Menschen mit schweren Behinderungen. Musik-, Tanz- & Kunsttherapie (ISSN 0933-6885), 27(1), 65-72.

Tiszai, L: From Charity to Equality-Striving for Social Inclusion of People with Severe Disabilities as a Pathway towards Human Flourishing. The Journal of Social Work Values and Ethics, Volume 15, Number 1 (2018)

Tiszai, L :A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Egyetem (2018)

Tiszai L, Kálló V (2018) A „Rajzolj egy fogyatékos embert” teszt alkalmazásának lehetőségei a pedagógiában. Neveléstudomány, 22(2) DOI: 10.21549/NTNY.22.2018.2.5

Bakos A. & Tiszai L. (2018) „Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” Súlyosan-halmozottan fogyatékos felnőttek figyelmi és emlékezeti működésének elemzése zenehallgatás közben. Új Pedagógiai Szemle 2018/1-2 http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/sulyosan-halmozottan-fogyatekos-felnottek-figyelmi-es-emlekezeti-mukodesenek


2017

Tiszai, L: Positive Portrayals for Shaping Public Opinion and Promoting Inclusion: The Participation of with Individuals with Disabilities in Hungarian Musical Practices. In: Musica est Donum) http://musicaestdonum.weebly.com/uploads/4/9/9/9/4999835/1_luca_2nd_article_apa_edited_aug_17_final_posted_version.pdf

Tiszai, L: A befogadás és kirekesztés dinamikái a közösségi zeneterápiában: egy innovatív program tapasztalatai (Szociálpedagógia, 2017/1-2, 57-69)

Tiszai, L: A közösségi zeneterápia modellje a gyógypedagógiában

Gyógypedagógiai szemle 2017. (45. évf.) 3. sz. 145-158. old

Tiszai, L: Consonante módszer: a velünk született zeneiségre épülő zenekari munka súlyosan halmozottan sérült felnőttekkel (Fejlesztőpedagógia, 2017 / 1-2, 67-70)


2016

Tiszai, L: Consonante: the Barrier-Free Method . Orchestral Work with Individuals with Severe Disabilities Journal of Art for Life 8(9). 1-17. http://journals.fcla.edu/jafl/article/view/87240/86087

Tiszai, L: Music Belongs to Everyone: Moments of Progress in Community Music Therapy with Musicians with Severe Disabilities Voices 2016 no. 3. https://voices.no/index.php/voices/article/view/853/731

Tiszai, L: The Spirit of Zoltán Kodály in Special Education: Best Practices In Hungary Musica est Donum http://musicaestdonum.weebly.com/uploads/4/9/9/9/4999835/the_spirit_of_kodaly_final_sept._14a_2016.pdf

Tiszai, L: We are able to make music together! Workshops with musicians with severe disabilities Journal of Social Inclusion, 2016 Vol 7 No 1 https://josi.journals.griffith.edu.au/index.php/inclusion

Tiszai, L: Kodály Approach in the Crossroad of Education and Therapy. Voices 2015 no. 2. https://voices.no/index.php/voices/article/view/804


Konferenciák:

2019

Tiszai, L : Nádizumzum zenekar -közösségi zeneterápia. „Alternatív terápiák a gyógypedagógiában” országos szakmaközi konferencia Budaörs, 2019. február 9.

2018

Tiszai Luca- Kocsisné Kálló Veronika: Akadálymentes – akadálymentés. Rajzi jegyek mintázatai a fogyatékosság ábrázolásában. A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” konferencia

Tiszai Luca – Devosa Iván: Akiket Bartók lenyűgözött: súlyosan halmozottan fogyatékos személyek figyelmének EEG vizsgálata zenehallgtás közben. ONK 2018

Tiszai, L :Gondolatok a zeneiskolai inklúzióról. A SJE X. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. Komárom, 2018. szeptember 11–12. 2018. Május 24.

Tiszai, L :Zenerajongók: súlyosan halmozottan fogyatékos személyek figyelmének EEG vizsgálata klasszikus zene hallgatása közben II. Művészetpedagógiai Konferencia (MPK) ELTE

Tiszai, L The role of innate musicality in discovering hidden abilities of people with severe disabilities- potential new ways of education and research II. ELTE Workshop on Arts Education (EWAE)

2017

Tiszai, L „Mondd el azt is, amit nem illik!” Érzékenyítő programok kiértékelése rajzokkal. VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Sturovo, Szlovákia

Tiszai, L Aktív zenehallgatás, mint társas élmény: Kokas Klára módszerének tapasztalatai súlyosan halmozottan fogyatékos nonverbális felnőttek körében Művészetpedagógiai Konferencia (MPK ELTE) Draw a person with disability- Measuring attitudes towards disability with projective drawing tests. I. ELTE Workshop on Arts Education (EWAE)

Tiszai, L Zenetanítás másképp: a gyógypedagógia és zeneoktatás határterületei III. Digitális és Zenepedagógiai Konferencia, SZTE.

2017

Tiszai, L A zene a mi közös nyelvünk: a közösségi zeneterápia súlyosan halmozottan sérült felnőttekkel V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Párkány.

Játsszunk most együtt! A Nádizumzum zenekarral a velünk született zeneiségről A hang lelke – a lélek hangja. Művészeti terápiák a gyógypedagógiában.

A vitalitási affektusok és a zene szerepe a súlyosan halmozottan sérült személyekkel való kommunikációban.) Nemzetközi Nevelési Konferencia, Komarno, Szlovákia

Szűcs-Ittzés, Zs Tiszai, L How music moves us? Receptive understanding of music of adults living with severe disabilities. Nordic Journal of Music Therapy . (poszter)

Tiszai, L Szűcs-Ittzés, Zs Community music therapy projects between musicians living with severe disabilities and adolescent music students Nordic Journal of Music Therapy Európai Zeneterápiás Konferencia, Bécs (prezentáció)


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: (1) Nagy Laura és Földesi László (2) Sárkány Gabriella

A TDK/OTDK-munka címe: (1) Súlyosan-halmozottan fogyatékos felnőttek zenebefogadó magatartása társas és egyéni helyzetben, mikroanalizis használata a mozgások elemzésére és nonverbális kommunikációs képességeik feltérképezése (2) Korai zenei nevelés és ennek transzferhatásai értelmileg akadályozott gyermekek tanulásában

Helyezés: 2019 továbbjutottak az országos fordulóra

Témavezető: Dr Tiszai Luca

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *