foep_nappal

Pedagógusnapi Ünnepi Kari Tanácsülés - Videó és galéria

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2022. június 2-án Pedagógusnapi Ünnepi Kari Tanácsülést tartottak, ahol több éves pedagógiai tevékenységük elismeréseként kitüntetésekben részesítették a Kar pedagógusait.


Az eseményt zenés produkcióval nyitotta meg Lugasi Linett, karunk másodéves közösségszervező hallgatója, aki az LGT - "Neked írom a dalt" című szerzeményét énekelte és játszotta gitáron.


A műsort követően Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, valamint Dr. Döbör András, az SZTE JGYPK dékánja köszöntötte a vendégeket.


Kedves szokás a karon, hogy a Pedagógusnapi Ünnepi Tanácsülésen köszöntjük azokat a nyugdíjas kollégáinkat, akik ebben az évben töltik be 80., vagy további születésnapjukat.


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 90. születésnapja alkalmából köszönti Dr. Kőkuti Lajos tanár urat, a Technika Tanszék egykori tanszékvezető főiskolai docensét.

Tanár úr 1932. május 25-én született Gesztin. 1952-1955-ig Szegedi Tanárképző Főiskola Matematika tanszékén tanársegédként oktatott. 1961-től a Szegedi Tanítóképző Intézet tanára, majd 1963-tól a Szegedi Tanárképző Főiskola Műszaki tanszékének oktatója lett. 1967-ben adjunktusi, 1977-ben docensi kinevezést kapott. 1973-tól nyugdíjazásáig tanszékvezetői tisztséget is betöltött. Oktató-nevelő munkáját a széleskörű szakmai felkészültség, a modern szemléletmód, a hivatástudat, a pedagógiai rátermettség jellemezte. Magasszintű, aktív és folyamatos társadalmi-közéleti tevékenységet végzett főiskolán és főiskolán kívül is.


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából köszönti Dr. Erdei Katalin tanárnőt, az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet nyugalmazott szakpszichológusát.

Dr. Erdei Katalin klinikai szakpszichológus az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet alapító tagja. Az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné oktatási, kutatási és megvalósítási tevékenységében a kezdetektől, azaz 1992-től egészen a nyugdíjba vonulásáig munkálkodott az egészségfejlesztő mentálhigiénikusok, egészségtantanárok és szakvizsgázott pedagógusok, valamint a rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberek újabb és újabb évfolyamainak élő, aktív közösségé formálásán. Eredményesen vett részt az intézet szakalapítási, szakindítási és kutatási munkájában, markánsan segítette az intézet fiatal oktatóinak szakmai felkészülését, hivatástudatának fejlődését. Hálásan köszönjük tanárnőnek!


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából köszönti Dr. Pál Ágnes tanárnőt, a Földrajz Tanszék nyugalmazott főiskolai tanárát.

A JATE Természettudományi Karán végzett és szerzett doktori címet, a kandidátusi fokozat megszerzése, 1981 óta az SZTE JGYPK Földrajz Tanszékén tanított. Kutatásai a határ menti települések társadalmi és gazdasági fejlődésére, a Dél-Alföld regionális térségére, valamint a Kárpát-medence régiónak együttműködésére, regionális fejlődésére fókuszálnak. Külföldi tanulmányútjainak sora, továbbá a hazai és a nemzetközi konferenciákon való részvétele segítette kutatómunkáján túl az oktató és nevelő munkáját. A felsőoktatásban végzett oktató és kutatómunkája alapján 2006-ban egyetemi magántanári címet kapott. 2010-től a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának tagja.


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából köszönti Németh József tanár urat, az Ének-zene Tanszék nyugalmazott főiskolai docensét.

Énekesi pályája 1967-ben kezdődött, számos ösztöndíjjal, majd színházi szerződésekkel, majd a Liszt Ferenc Díjjal. 1978-től külföldi szerződésekkel Augsburgban, majd Grazban élt, számos európai városban vendégszerepelt. 1984-ben Grazból visszatért Magyarországra, a Szegedi Nemzeti Színházba. Sokszínű és gazdag magánénekesi pályafutása mellett 2005-től az SZTE JGYPK Ének-zene Tanszékén magánéneket tanított, igyekezve átadni a hallgatóknak a művészi pályán szerzett tapasztalatait.


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából köszönti Dr. Szegfű László tanár urat, a Történelem Tanszék nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanárát.

A tanár úr 1968-ban védte meg egyetemi doktori értekezését, 1973-tól a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékének oktatója, 1989-től pedig nyugdíjba vonulásáig a tanszékvezetője is volt. Előadásainak magas színvonala, színes és eleven stílusa, közvetlensége miatt a hallgatói körében nagy tisztelet és szeretet övezte. Tanszékvezetőként színvonalas, szolidáris és jól működő munkahelyet sikerült létrehozni. Szegfű László klasszikus tudós tanár, aki hallgatói generációk számára vált fogalommá és viszonyítási ponttá.


A JGYPK Kari Tanácsa az idei évben betöltött 80. születésnapja alkalmából köszönti Dr. Szilassi Lajos tanár urat, a Matematika Tanszék nyugalmazott főiskolai docensét.

Oktatói tevékenységében mindig nagy hatékonysággal törekedett arra, hogy szakmai területének a legfrissebb eredményeit és módszereit megismerjék, és a mindennapok gyakorlatában kamatoztassák hallgatói. A számítógépeknek a matematikaoktatásban betöltött szerepét korán felismerve élen járt az adott kor technikai lehetőségeinek megfelelő szoftverek fejlesztésében és alkalmazásában. Nevéhez fűződő geometriai konstrukció, az un. „Szilassi-poliéder”, amelyet mindannyian jól ismerünk.


Honor Pro Meritis  

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa HONOR PRO MERITIS kitüntetést adományoz a Karunkról korábban nyugállományba vonult kollégáknak, akik hosszú időn át értékes oktatói, kutatói, pedagógiai tevékenységet végeztek karunkon, és a jogelőd Tanárképző Főiskolán, s az idén töltik be 75. életévüket.


A díjat kapják:

Dr. Bene Kálmán

nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár, Magister Emeritus.

A tanár úr 1989-től nyugdíjba vonulásáig, 2009-ig látta el az oktatási feladatait intézményünkben. A Magyar Irodalom Tanszék utolsó tanszékvezetője volt, majd munkáját a Tanító- és Óvóképző Intézetben folytatta. Az egyik legnevesebb hazai Madách-kutatóként tartják számon, akinek munkássága nyomán karunk a hazai Madách-kutatás élenjáró műhelyévé vált. Kiemelkedő jelentőségű tananyagfejlesztői, tankönyvírói munkássága. Számos módszertani tanulmánya jelent meg. Bene Kálmán Tanár úr aktív szerepet vállalt a Kar képzéseinek megújításában, annak a gyakorlatközpontú szemléletének a továbbvitelében, amely mindig is a Főiskola majd a Kar sajátja volt.


Prof. Dr. Galambos Gábor

nyugalmazott intézetvezető, korábbi dékán, Professor Emeritus

A Szegedi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinél 1977-től nyugdíjba vonulásáig dolgozott oktatóként, egyetemi tanári kinevezését 2000-ben kapta kézhez. 1992-ben lett a frissen megalakult Számítástechnika Tanszék vezetője az egykori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Karunk hírnevét mind tudományos, mind oktatói, mind közéleti tevékenységével nemzetközi szinten is öregbítette, a Juhász Gyula Pedagógusképző Karnak, illetve a jogelőd Juhász Gyula Tanárképző Főiskolának 15 éven keresztül volt vezetője. A Számítástechnika tanár szaknak két évtizeden keresztül volt a szakfelelőse, számos tárgy kurzusfelelőseként is fejlesztette a képzéseket. Több tantárgyból jelentek meg jegyzetei és tankönyvei. Professor Emeritusként jelenleg a kar Taláros Testületének elnöke, s ebben a minőségben a Kari Tanács tagja.


Lepahinné dr. Murai Teréz

nyugalmazott adjunktus

Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéken nyelv- és stílusgyakorlatot, szövegolvasást, üzleti nyelvi fordítást és tolmácsolást, orosz kultúrát, a Magyar Nyelvi Tanszéken pszicholingvisztikát, helyesírást, beszédművelést tanított.

Kutatási területe a gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség, doktori értekezését ennek sajátosságairól írta, későbbi kutatásai és publikációi is valamiképpen e témákhoz kapcsolódtak, illetve az itt felvetett problémákat szélesebb körben vizsgálta. Mindenekelőtt azonban Kiváló érzékkel megáldott jó pedagógus.


Dr. Szögi Istvánné dr.

nyugalmazott adjunktus

1975-ben a JATE Bölcsészettudományi Karán orosz szakos diplomát, 1980-ban bölcsészdoktori címet szerzett. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz nyelv és Irodalom Tanszékén 1976-tól tanársegédi, 1981-től adjunktusi kinevezést kapott, s folytatta oktatói tevékenységét nyugdíjba vonulásáig. Oktató munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan végezte. Oktatott nappali és levelező tagozaton is, ahol előadásokat tartott fonetikából és beszédgyakorlatokat vezetett valamennyi évfolyamon. Mint orosz anyanyelvű tanár sok segítséget nyújtott a kollégáknak, hallgatóknak egyaránt.


Dr. Szöllősi Erzsébet

nyugalmazott adjunktus

1973-tól dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (illetve a jogelőd főiskola) Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékén először tanársegédi, 1979-től adjunktusi, beosztásban. 1990-ben kezdett el foglalkozni az ember-környezet viszonyának problémájával. Ennek során főiskolai hallgatók környezetvédelemmel foglakozó szakdolgozatának és TDK dolgozatának mentorálását végezte. Később Környezetvédelem szakos hallgatók képzésében is részt vett. Oktatói feladatai mellett a Karon FDSZ titkár-helyettesi feladatokat is ellátott.


Vass Irén 

nyugalmazott főiskolai docens

Az Ének-zene Tanszéken 1983-tól nyugdíjba vonulásáig oktatott, a módszertan mellett szolfézst, karvezetést és népzenét is. A tanulást segítő eszközök egyedülállóan gazdag arzenálját összegyűjtve, következetes és egyértelmű követelményrendszer szerint végezte a munkáját. A tanítóképzés ének-zenei tantárgyi tematikájának összeállításában is kiemelkedő színvonalú munkát végzett. A szakdolgozatok egyik legnépszerűbb, leggyakrabban keresett konzulense volt. Kimagasló módszertani munkája mellett kórusvezetőként is tevékenykedett.


Magister Emeritus, Magister Emerita

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa MAGISTER EMERITUS, illetve EMERITA kitüntető címet adományoz azoknak a nyugállományba vonult vezető oktatóknak, akik munkájukkal eredményesen segítették, és segítik ma is a Kar szakmai és közéleti tevékenységét, vezetését, valamint a testületek munkáját.


Magister Emeritus kitüntető címet kap Dr. Nagy Miklós nyugalmazott egyetemi docens, az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetből.

A tanár úr 1991-től nyugdíjba vonulásáig volt a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója. Francia-történelem szakos középiskolai tanári oklevéllel, illetve politológus végzettséggel, történettudományból doktori fokozattal rendelkezik. Kutatási területe Franciaország legújabb kori politikatörténete és az Európai Unió intézményrendszere. Magyar és francia nyelvű kurzusai a 20. századi európai politika- és intézménytörténettel foglalkoznak. Erasmus csereprogramok rendszeres oktatója, a Strasbourg-i és a Montpellier-i egyetemek vendégtanára. Nagy Miklós ismeretei, szakmai tudása és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszere nagy hasznára vannak az Intézetnek és a Karnak egyaránt.


Kari kitüntetések

Pro Iuventute Emlékplakett

A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományoz Prof. Dr. Rácz Lajos egyetemi tanárnak.

Rácz Lajos 1999 óta oktat a karon, jelenleg az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetben, amelynek vezetője is. 2017-2020-ig, az előző ciklusban karunk nemzetközi és innovációs dékánhelyettesi tisztségét is ellátta, felelősséggel képviselve a kari vezetés törekvéseit éppúgy, mint a felügyeletére bízott egységeket. Oktatói munkája során szakértelemmel és elkötelezetten tanítja a társadalom-, gazdaság- és környezettörténeti, valamint szakmódszertani tárgyakat. Alkalmazkodva a pandémia által nehezített oktatási körülményekhez, online hozzáférhető angol nyelvű jegyzetet írt, valamint oktatási Youtube csatornát fejlesztett.


A Kari Tanács Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományoz Dr. Tuska Tünde tanszékvezető főiskolai docens tanárnőnek kiemelkedő tanszékvezetői, képzésmegújítási és oktatásszervezési munkájáért, aktív és eredményes tudományos, közéleti tevékenységéért.

A tanárnő 1993 óta oktat a JGYPK Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékén, a tanszéket 2012 óta vezeti sikeresen. Oktatói és tanszékvezetői pályája során az általa gondozott szakok mindegyikén kiválóan végrehajtotta a felsőoktatási reformokat. Tagja a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Társaságának, több szlovák nyelvű tudományos folyóirat és újság szerkesztője, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének az igazgatója.


Pro Iuventute további fokozatok

A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományoz Dr. Juhász Valéria tanszékvezető főiskolai docens tanárnőnek, aki 2005 óta dolgozik a karon, jelenleg az Alkalmazott Humántudományi Intézetben, a Magyar- és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetőjeként. Mind az oktatói, mind a tudományos kutatói tevékenységét kitartással és nagy alapossággal, magas színvonalon végzi. Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint továbbképzéseken, továbbá több tréninget is tarlott és tart pedagógusoknak, könyvtárosoknak. Számos tudományos társaság tagja, tanácstagja, az Anyanyelvi Kultúraközvetítés online folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja, munkájával erősítve karunk tudományos teljesítményét.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományoz Marosi Katalin DLA tanszékvezető főiskolai docens tanárnőnek, aki 2004 óta oktat a JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszéken, 2017-től főiskolai docensi munkakörben, 2020-tól a Rajz- Művészettörténet Tanszék vezetője. A Vizuáliskultúra osztatlan tanárszak felelőse, a Képalkotás BA szak festő és grafikus szakirányának felelőse. Az elmúlt években rendszeresen vett részt képzések kidolgozásában, átalakításában, koordinálásában. Vizuális kommunikáció című kurzus tananyagához kapcsolódóan 2019-ben jelent meg a „Vizuális kommunikáció vázlatokban” című tankönyve. Feladatait körültekintően, lelkiismeretesen végzi, munkabírása, aktivitása túlmutat saját munkakörén. Rengeteg eredményes témavezetést végez IMDK szinten, hallgatói rendszeresen helyezést érnek el, és több évben is különdíjakat szereztek. Munkája során a hallgatókkal kiváló kapcsolatot ápol, oktatói tevékenysége rendkívül hasznos és eredményes.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományoz Dr. Vincze Nándor János adjunktus tanár úrnak, aki 1989 óta karunk oktatója főállásban, illetve óraadóként, 2014-től az Informatika Alkalmazásai Tanszéken dolgozik. A tanszékre kerülésétől kezdődően intenzíven részt vett a Gazdaságinformatikus képzés oktatásfejlesztésében. Az utóbbi években a Gazdaságinformatika szak szakfelelőseként is dolgozik, különösen odaadó munkát végzett és végez a hallgatók szakmai gyakorlatának menedzselésében. Kidolgozója és kurzusfelelőse a szakon számos tantárgynak. Munkáját kiemelkedő szakértelemmel és odaadással látja el, a hallgatókkal való kapcsolattartás magas szintjének kialakításában és fenntartásában fontos érdemeket szerzett. Emellett a tanszéken számos pályázat résztvevőjeként és a hallgatók mentorálásának programjában is kiemelkedő szerepet vállalt.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományoz Kiss-Molnár Márta irodavezető asszonynak, aki 2017 óta a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar pénzügyi ellenjegyzője, a Gazdasági Iroda vezetője. Diplomáját a GTK-n szerezte, ismereteit folyamatosan bővíti, amire nagy szükség is van, hiszen a felsőoktatási, gazdasági környezet állandóan változik. Munkáját a gyors reagálás, az új helyzetekhez való alkalmazkodás, a precizitás, az elhivatottság jellemzi. Szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, amely elengedhetetlenül szükséges a kari szakmai munka feltételeinek biztosításához, a kar szabályos számviteli működéséhez. Pénzügyi meglátásai a dékánt, a Dékáni Hivatalt és a kari egységeket nagyban segítik, mindig nyitott, segítőkész, ugyanakkor szakszerű, gyors, pontos.


A Kari Tanács Pro Iuventute Kiváló Dolgozó kitüntetést adományoz Nyári István technikai munkatársnak, aki 2002 óta a Testnevelési és Sporttudományi Intézet munkájának nélkülözhetetlen segítője. Megbízható munkájával és széleskörű tevékenységével hozzájárul a Topolya sori csarnokban zajló oktatás helyi feltételeinek biztosításához, továbbá a sportpályák karbantartásához. Munkájával segíti a külső sportszakmai programok lebonyolítását is. A rábízott feladatokat mindig a lehető legjobb tudása szerint végzi el, rendkívül igényesen, az intézet szakmai munkáját támogatva.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Dr. Gulyásné Dr. Turcsány Enikő főiskolai docens tanárnőnek, aki 2014 óta oktat karunkon. Részt vett az óvodapedagógus szak, valamint a mentor továbbképzések pszichológiai tantárgyainak tartalmi kidolgozásában, fejlesztésében és oktatásában. Az említett szakokhoz kapcsolódó, a pedagógia- és a pszichológia tudomány területén megvalósított elméleti tevékenysége (publikációi, tudományos társasági tagságai, nemzetközi ösztöndíjai), továbbá a tanszéki szakmai munkákban való részvétele jelentős mértékben hozzájárult az Óvodapedagógus-képző Tanszék kitűzött szakmai céljainak megvalósításához.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Katona Zsolt Zoltán tanársegédnek, aki 2001-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatója. Pályafutását kiemelkedő pedagógiai elhivatottság és szakmai elköteleződés jellemzi. A különböző pedagógus- és szakirányú továbbképzésekben való aktív részvétele, szakmai tudása hozzájárul a képzésekhez kapcsolódó digitális tananyagok elkészítéséhez. Tehetséggondozó szerepvállalása a szakdolgozatokon túl TDK, ÚNKP munkák mentorálásában is megnyilvánul.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Dr. Pillerné Sonkodi Rita adjunktus tanárnőnek, aki 2003-tól dolgozik a karon, az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszékén, a tanító alapszak vizuális kultúrával kapcsolatos tárgyainak felelőse és oktatója. Munkáját elkötelezettséggel, magas színvonalon végzi, a hallgatói visszajelzések alapján a tanszék népszerű oktatója. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, számos olyan tevékenységet szervez és koordinál, amelyek túlmutatnak közvetlen munkaköri feladatain. Tanítványaival rendszeresen indul alkotói pályázatokon, ahonnan a tanító alapszakos hallgatók számos díjat hoztak haza.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Kovácsné Faragó Ágnes oktatásszervezőnek, aki 2011 óta dolgozik a karon, korábban a Szakképzési Intézetben a Felnőttképzési Osztályon, ahol az akkor nagy létszámú OKJ-s képzések oktatásszervezői feladatait látta el nagy elkötelezettséggel, majd gyermekei születése után a Felsőfokú szakképzések Osztályára visszakerülve lát el oktatásszervezői feladatokat a műszaki szakképzések és a műszaki szakoktató Bsc képzésben. Munkáját magas színvonalon, szakszerűen és precízen végzi, folyamatosan bizonyítja magas szintű kapcsolatteremtő képességét mind a munkatársak, mind a hallgatók irányában. Az intézet MTMT felelősi feladatait is ellátja a rá jellemző alapossággal.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Ocskó Ferenc közkapcsolati szakértőnek, a Kommunikációs Iroda munkatársának, aki 2008 óta dolgozik a karon. Korábban a Hattyas sori kampusz informatikai eszközeinek működtetése, karbantartása volt a feladata, amelyet a kedvezőtlen szakmai feltételek ellenére elkötelezetten, közmegelégedésre végzett. 2017 óta a Kommunikációs Iroda fotósaként dolgozva dokumentálja a kari eseményeket. Rendkívül igényes, magas színvonalú fotói a kari honlapon és a kari közösségi oldalakon, a felvételi kampányok nyomtatványain járulnak hozzá a Kommunikációs Iroda megújult marketing és kommunikációs tevékenységéhez.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Roszik Dóra oktatásszervezőnek, aki 2017 óta lát el a karon oktatásszervezéssel kapcsolatos teendőket. Korábban a Szakképzési Intézetnél, jelenleg pedig az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Szociálpedagógus-képző Tanszékén tölti be a feladatkört, valamint az API adminisztrációjának a vezetője. A kolléganő lojalitása és elkötelezettsége mind az intézet, mind a kar iránt vitathatatlan, munkáját nagy önállósággal, lelkiismeretesen végzi. Magas szintű szervezőkészsége, kiváló kapcsolattartó képessége a kollégák és a hallgatók irányában hozzásegíti az intézetet és a tanszéket a hallgatóbarát légkör kialakításához.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Szalai Ágnes oktatásszervezőnek, aki 2018 óta látja el a Nemzetiségi Intézetet alkotó mindhárom tanszék összes adminisztrációs és oktatásszervezési feladatát, ami elengedhetetlen az intézet és a tanszékek sikeres működéséhez. Munkáját pontosság, precizitás, kitartás és megbízhatóság jellemzi, gyorsan felismeri a problémákat és azokat hatékonyan kezeli. Magas szintű német nyelvtudása is hozzájárul munkájának értékéhez éppúgy, mint kiemelkedő kommunikációs intelligenciája, hiszen mind a hallgatókkal, mind az oktatókkal megtalálja a közös hangot.


A Kari Tanács Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz Török Éva Enikő tanszéki ügyintézőnek, aki 1993 óta dolgozik a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, 2014 óta a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszéken. A tanszéki adminisztrációhoz, oktatásszervezéshez, rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkáját megbízhatóan, kiemelkedő alapossággal, magas színvonalon végzi. A kollégákkal szemben nyitott, segítőkész, mindig lehet rá számítani. Tevékenységével nagyban hozzájárul a tanszék gördülékeny, problémamentes működéséhez.


Az Év oktatója cím

A Kari Tanács Az Év Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést adományoz, azon személyek részére, akik a Karon több éven át kiemelkedő eredménnyel folytattak oktató tevékenységet, tanították, nevelték, mentorálták a Kar hallgatóit, és erkölcsi, emberi magatartásuk példaként állítható az ifjúság elé.


Az Év Oktatója a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Elismerő Oklevél kitüntetést kap Árgilán Viktor Sándor mesteroktató, aki 2009-12 között, majd 2015 óta folyamatosan karunk munkatársa az Informatika Alkalmazásai Tanszéken. Rendkívül magas óraszámban, kiemelkedően magas színvonalon végzi az oktatási tevékenységét, nemcsak a saját tanszékén, a felsőoktatási szakképzésekben, hanem más egységek képzéseiben is, amelyekben odaadással, hallgatócentrikus szemlélettel vesz részt. Közvetlen stílusa, nagy szakmai tudása miatt módfelett népszerű a hallgatók körében, de kollégáival is jó kapcsolatot ápol, s megbízhatóan együttműködik velük. Részt vett az EFOP projektben a Módszertár elkészítésében, illetve a hallgatói mentorálás pilot programban, amelyet a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére dolgoztak ki Vincze Nándorral.


Az egyetemi szintű Év Oktatója Elismerő Oklevél kitüntetést is karunk oktatója, Dr. Pintér Klára főiskolai docens tanárnő nyerte el az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszékéről.


Dékáni Dicsérő Oklevelek

A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja folyamatosan magas színvonalú, odaadó munkájukért Dékáni Dicsérő Oklevelet adományoz a következő kollégáknak:


Berkiné Vlasics Margit

kolléganőnek, aki 1991 óta dolgozik a karon, 2007 óta az Alkalmazott Természettudományi Intézet ügyintézői munkakörében. Berkiné Vlasics Margit munkája során mindig bizonyította magas szintű kapcsolatteremtő képességét mind a munkatársak, mind a hallgatók irányában. Oktatásszervezői és más adminisztratív feladatait kiemelkedő alapossággal végzi. Számos kutatási és oktatásfejlesztési projekt gazdasági ügyintézésével, a kapcsolódó pályázatok adminisztrációjának elvégzésével is igazolta nagyfokú önállóságát és kiváló döntés-előkészítő képességét. Az utóbbi években meghatározó szerepet töltött be olyan nagyvolumenű pályázatok adminisztrációjában és operatív szervezésében, mint a „Capno” GINOP kutatás-fejlesztési projekt vagy a „KOALA” EFOP oktatásfejlesztési projekt.


Szegfű Szilvia

tanszéki szakasszisztens kolléganőnek, aki 2000-től az SZTE JGYPK Angol Szakcsoportnál, Adminisztratív és beszerzési feladatokat lát el. 2013-tól a Tanulmányi Osztály előadója, 2018-tól a Rajz-Művészettörténet Tanszék ügyvivő szakértője, jelenleg tanszéki szakasszisztens. Szegfű Szilvia lelkiismeretes, pontos, alapos munkát végez, figyelme és aktivitása túlmutat saját munkakörén, kollégáival kiegyensúlyozott jó kapcsolatot ápol, mindig segítőkész a hallgatók tanulmányi és adminisztratív problémáinak a megoldásában.


Újvári Orsolya

oktatásszervező kolléganőnek, aki 2009-től az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet munkatársa. Oktatásszervezőként feladata az Intézet adminisztrációs ügyeinek ellátása, órarendek készítése, hallgatók segítése és a záróvizsgák előkészítése, lebonyolítása, melyeket a rá mindig jellemző magas fokú munkabírással, alapossággal és precizitással végez, de részt vett több képzés szervezésében, indításában is. Az Intézet határon túli képzéseinek koordinálását, oktatásszervezői feladatai is ellátta az elmúlt 12 éveben, a jelenleg is folyó szabadkai képzéshez is rendkívül hatékony háttértámogatást nyújt.


HONOR PRO LABORE

A karhoz való hűséget, a hosszú évek óta végzett odaadó munkát jutalmazza a Honor pro Labore.


Honor pro Labore I. fokozat elismerést kap a karon eltöltött 10 éve folyamatos munkájáért:

Aklán Betti oktatásszervező szakasszisztens Technika Tanszék

Apjok Ferenc Mihály karbantartó szakmunkás

Berki István műszaki szolgáltató

Dr. Fabulya Zoltánné mestertanár Rajz-Művészettörténet Tanszék

Gál Zsuzsanna mesteroktató

Gomorka Erika Tünde takarító

Gyapjas Enikő Tünde takarító

Gyuris Erika mesteroktató Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Ibriksz Istvánné takarító

Kiss Ferencné takarító

Kőhalmi Éva Ildikó takarító

Dr. Pető Bálint főiskolai docens Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Révész Zoltánné takarító

Szalma Zsuzsanna takarító


Honor pro Labore II. fokozat elismerést kap a karon eltöltött 20 éve folyamatos munkájáért:

Balogh Ildikó dékáni hivatali szakértő

Dr. habil. Keczer Gabriella egyetemi docens Művelődéstudományi Tanszék

Dr. Kiss Gábor Ferenc főiskolai docens Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Nyári István karbantartó-szakmunkás Testnevelési és Sporttudomány Intézet


Honor pro Labore III. fokozat elismerést kap a karon eltöltött 30 éve folyamatos munkájáért:

Balog Erika nyelvtanár Modern Nyelvek és Kultúrák TanszékSzívből gratulálunk a díjazottaknak, munkájukhoz további sikereket kívánunk!


Galéria:
Pedagógusnapi Ünnepi Kari Tanácsülés 2022

Összefoglaló videó:

Rövid videó:

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *